งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการดำเนินการฝึกภาคสนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการดำเนินการฝึกภาคสนาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการดำเนินการฝึกภาคสนาม
ประชุมชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น นักศึกษาส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ฝึกงาน โดยนักศึกษาต้องได้ประสานงานเบื้องต้นกับหน่วยงานดังกล่าวแล้ว หรือควรทราบรายละเอียดเบื้องต้นของหน่วยงานที่จะฝึก ส่ง Resume พร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป ที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน (คุณปพิชญา) โดยคณะฯ มีแบบฟอร์มการเขียน Resume ให้ 4. คณะฯทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งไปตามหน่วยงานที่นักศึกษาลงชื่อ โดย 1 หน่วยงานจะส่งหนังสือเพียง 1 ฉบับ 5. รอการตอบรับจากหน่วยที่ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไป และแจ้งให้นักศึกษาทราบหากหน่วยงานตอบรับหรือปฏิเสธ ในกรณีที่ปฏิเสธนักศึกษาจะได้หาที่ฝึกงานใหม่

2 ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องฝึกภาคสนาม
6. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนจะส่งนักศึกษาไปฝึกงาน 7. คณะฯ ทำหนังสือส่งตัวนักศึกษาไปฝึกงาน พร้อมแนบใบประเมิน และซองจดหมายเพื่อให้หน่วยงานส่งแบบประเมินกลับมายังคณะ 8. อาจารย์เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงานในแต่ละหน่วยงาน (ไม่ได้นิเทศทุกหน่วยฝึก) 9. จัดกิจกรรมรายงานผลการฝึกงาน หลังจากนักศึกษากลับมาจากฝึกงานพร้อมส่งรายงานการฝึกงานให้แก่อาจารย์ที่รับผิดชอบ

3 ปัญหาที่พบบ่อยในการดำเนินการ ฝึกภาคสนาม
นักศึกษาเปลี่ยนที่ฝึกงานบ่อย ไม่ได้สำรวจสภาพโดยรอบของหน่วยงานที่ไปฝึกงาน เช่น ที่พัก การเดินทาง ความปลอดภัย เป็นต้น บางหน่วยงานนักศึกษาจะเลือกไปจำนวนมากเกินไป นักศึกษาไม่ส่ง Resume ตามกำหนดเวลา ทำให้คณะฯไม่สามารถส่งหนังสือได้เร็วพอ นักศึกษาไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของ Resume ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน (ทำแบบขอไปที) หน่วยงานไม่ได้มอบหมายงานตามที่นักศึกษาคาดหวังไว้ เนื่องจากความไม่ชัดเจนเรื่องหนังสือนำ หรืออื่น ๆ นักศึกษาไม่ได้สนใจหน่วยงานที่ไปฝึกงานจริง ๆ แต่จะเลือกหน่วยงานตามเพื่อน

4 ปัญหาที่พบบ่อยในการดำเนินการ ฝึกภาคสนาม (ต่อ)
8. มีงานให้ทำน้อยเนื่องจากไปหลายคน ทำให้มีเวลาว่างมาก นักศึกษาไม่ได้ศึกษาหน่วยงานให้รอบคอบ ว่ามีการดำเนินงาน งานที่ทำมีอะไรบ้าง นักศึกษาเลือกหน่วยงานเอง โดยไม่แจ้งคณะให้ดำเนินการประสานงานให้


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการดำเนินการฝึกภาคสนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google