งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด มาตรฐานคาควันดําของรถยนตที่ใช เครื่องยนต แบบจุดระเบิดดวยการอัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด มาตรฐานคาควันดําของรถยนตที่ใช เครื่องยนต แบบจุดระเบิดดวยการอัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด มาตรฐานคาควันดําของรถยนตที่ใช เครื่องยนต แบบจุดระเบิดดวยการอัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 กรกฎาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ ใหยกเลิก (1) ประกาศกระทรวงวิทยา ศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2540) เรื่อง กําหนด มาตรฐาน คาควันดําจากทอไอเสีย ของรถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซล ลง วันที่ 17 มิถุนายน พ. ศ. 2540(2) ประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่ง แวดลอม ฉบับที่ 4 ( พ. ศ. 2541) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน คาควันดําจากท อไอเสียของรถยนตที่ใชเครื่องยนต ดีเซล ลงวันที่ 9 กันยายน พ. ศ. 2541 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนต นไป

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากรถยนต ขณะเครื่องยนตไมมีภาระ ไวดังต อไปนี้ (1) คาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ 45 ที่ระยะความยาวของทางเดินแสง มาตรฐานและระยะ ความยาวคลื่นแสง มาตรฐาน เมื่อตรวจวัดดวยเครื่องมือ ตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง (2) คาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ 50 เมื่อตรวจวัดดวยเครื่องมือตรวจวัดควันดํา ระบบกระดาษกรอง

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. กําหนดมาตรฐานคาควันดําจากรถยนต ขณะเครื่องยนตมีภาระ และอยูบน เครื่องทดสอบไวดังตอไปนี้ (1) คาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ 35 ที่ระยะความยาวของทางเดินแสง มาตรฐานและระยะ ความยาวคลื่นแสง มาตรฐาน เมื่อตรวจวัดดวยเครื่องมือ ตรวจวัดควันดําระบบความทึบแสง (2) คาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ 40 เมื่อตรวจวัดดวยเครื่องมือตรวจวัดควันดํา ระบบกระดาษกรอง

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. วิธีตรวจวัดคาควันดําของรถยนตที่ใช เครื่องยนตแบบจุดระเบิด ดวยการอัด ขณะเครื่องยนตไมมีภาระ และขณะ เครื่องยนตมีภาระ และอยูบนเครื่อง ทดสอบ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน ภาคผนวกทายประกาศนี้

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด มาตรฐานคาควันดําของรถยนตที่ใช เครื่องยนต แบบจุดระเบิดดวยการอัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google