งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย อาจารย์เกษร วุฒิสินธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย อาจารย์เกษร วุฒิสินธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย อาจารย์เกษร วุฒิสินธ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง วิชามารยาทและการสมาคมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ผู้วิจัย อาจารย์เกษร วุฒิสินธ์

2 ปัญหา นักเรียน ทักษะในการปฏิบัติน้อย เนื้อหาวิชา การฝึกปฏิบัติ
ไม่สนใจการเรียน นักเรียน ทักษะในการปฏิบัติน้อย เนื้อหาวิชา การฝึกปฏิบัติ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อประเมินความพึงพอใจ

4 กรอบแนวคิด ตัวแปรต้น กระบวนการเรียนแบบสถานการณ์จำลอง ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ความพึงพอใจ

5 ขอบเขตการวิจัย ประชากร นักเรียนปวช. 3 เรียนวิชามารยาทและการสมาคม
นักเรียนปวช เรียนวิชามารยาทและการสมาคม กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนจำนวน 53 คน

6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตร การสอนแบบสถานการณ์จำลอง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7 วิธีการดำเนินการวิจัย
จัดทำแผนการสอนในหน่วยการเรียนรู้มารยาทในสังคม สร้างเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือ ทดสอบก่อนเรียน ดำเนินการสอนแบบสถานการณ์จำลอง ทดสอบหลังเรียน

8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการทดสอบ ด้าน ค่าเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน n t p 13.49 17.16 53 -14.18 .00

9 หัวข้อ S.D ระดับความพึงพอใจ นักเรียนได้ฝึกคิดและแก้ปัญหาการทำกิจกรรมร่วมกัน 4.45 .57 มาก 2. การจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลองทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก 4.39 .49 3. สถานการณ์จำลองเป็นสื่อมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 4.32 .75 4. นักเรียนนำข้อคิดสถานการณ์จำลองไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4.62 .48 มากที่สุด 5. นักเรียนมีความสุขกับการเรียน 4.16 .69 6. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง .66 7 นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 4.13 .78 8.นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.43 9.ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นทีม 4.54 .60 10.นักเรียนชอบเรียนวิชานี้มากขึ้น 4.03 .80 รวมข้อ 1-10 4.35 .23

10 สรุปผลการวิจัย - นักเรียนที่ได้รับการสอนสถานการณ์จำลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน - นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

11 - นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา - นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง - พัฒนาวิธีการสอน

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย อาจารย์เกษร วุฒิสินธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google