งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ่อขุนรามคำแหง จัดทำโดย นาย เจษฎากร ลิมปนุสรณ์ นาย เชิงชาย ตะโฉ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ่อขุนรามคำแหง จัดทำโดย นาย เจษฎากร ลิมปนุสรณ์ นาย เชิงชาย ตะโฉ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ่อขุนรามคำแหง จัดทำโดย นาย เจษฎากร ลิมปนุสรณ์ นาย เชิงชาย ตะโฉ
นาย เชิงชาย ตะโฉ นาย นรวิชญ์ บวรสันติสุทธิ์

2 ประวัติ พ่อขุนรามคำแหงเป็น พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๓ ใน ราชวงศ์พระร่วงแห่ง สุโขไทย ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๘๒๒ ถึง พ.ศ.๑๘๔๑พระองค์ ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยขึ้นทำ ให้ชาติไทยสะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและวิชาการต่างๆทั้งยัง ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นและสืบ ทอดมานานจนถึงปัจจุบัน และ ได้สวรรคต พ.ศ.๑๘๔๑

3 พฤติกรรมของพ่อขุนรามที่ส่งผลต่อมนุษย์
พ่อขุนรามคำแหงเป็นบุคคลที่ทำให้ประเทศไทยมีอักษรไทยใช้และท่านเป็นต้นกำเนิดที่ ทำให้มีเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้น อาทิเช่น ด้านการปกครอง ๑.การปกครองพลเมืองยังถือตามคติของคนไทยแต่เดิมอยู่ กล่าวคือ ปกครองอย่างพ่อ ปกครองลูก ด้านศาสนา ๒.พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องช่วยในการปกครอง โดย ได้ทรงสร้างพระแท่น มนังคศิลาบาตรขึ้น เพื่อให้พระเถรานุเถระแสดงพระธรรมเทศนา แก่ประชาชน

4 การปกครองอย่างพ่อปกครองลูก

5 พระแท่นมนังคศิลาบาตร

6 อดีตและเวลาที่ผ่านมาของพ่อขุนราม
เราจะเห็นได้ว่าพ่อขุน รามคำแหงได้ทำวีรกรรม หลายๆอย่างที่ส่งผลต่อประเทศ ไทย พ่อขุนรามคำแหง มหาราชทรงเป็นพระราชโอรส ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กับ พระนางเสือง ทรงมีพระนาม เดิมว่าราม และต่อมาได้ขึ้น ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่3 ของอาณาจักร สุโขทัย

7 ผลกระทบต่อสังคม พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็น กษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถใน ด้านการทำศึกสงคราม ตั้งแต่ยังไม่ได้ ครองราชย์พระองค์ได้เสด็จตามพระราช บิดาไปทำสงครามเพื่อแย่งชิงเมืองตาก กับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดและรบชนะ ขุนสามชน นอกจากนี้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงทำสงครามขยายอาณาเขตออกไป อย่างกว้างขวางมากกว่า พระมหากษัตริย์พระองค์ใดในสมัย สุโขทัย

8 และสิ่งที่สำคัญที่สุดพ่อขุนรามคำแหง มหาราชได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ใช้เมื่อพ.ศ.๑๘๖๒ ตัวหนังสือไทยของ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีลักษณะ พิเศษกว่าตัวหนังสือของชาติอื่นซึ่งขอ ยืมตัวหนังสือของประเทศอินเดียมาใช้ กล่าว ภาษาที่เราเขียนและพูดทุกวันนี้ ล้วน กำเนิดจากพ่อขุนรามคำแหงที่ได้ ประดิษฐ์อักษรไทยให้คนไทยได้มี ภาษาเป็นของตัวเอง

9 ตัวอักษรที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชประดิษฐ์เมื่อเทียบกับปัจจุบัน

10 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ สูญหายไปหมดแล้วคงเหลือก็ แต่ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง <พ.ศ.๑๘๓๕>ซึ่งแม้จะมี ข้อความเป็นร้อยแก้ว แต่ก็มี สัมผัสคล้องจองทำให้ไพเราะ ซาบซึ้งตรึงใจเช่น ในน้ามีปลา ในนามีข้าว ลูท่างเพื่อนจูงวัว ไปค้า ขี่ม้าไปขาย เห็นข้าว ท่านบ่ใคร่พิน เห็นสินท่านบ่ ใคร่เดือด

11 ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง

12 อ้างอิงจาก รูปภาพ

13 ขอบคุณที่รับชม


ดาวน์โหลด ppt พ่อขุนรามคำแหง จัดทำโดย นาย เจษฎากร ลิมปนุสรณ์ นาย เชิงชาย ตะโฉ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google