งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง บทประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นางสาวกัญญกร โปร่งใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมวิไล

2 สมการ คือ ประโยคที่แสดงความเท่ากันของจำนวน โดยมีสัญลักษณ์ = บอกการเท่ากัน สมการอาจมีหรือไม่มีตัวแปรก็ได้ สมการซึ่งมี x เป็นตัวแปรและมีรูปทั่วไปเป็น ax+b = 0 เมื่อ a,b เป็นค่าคงตัว และ a ไม่เท่ากับ 0 เรียกว่า สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เช่น 1. 2x = y – 1.4 = 0 การหาคำตอบในสมการเราจะใช้ สมบัติการเท่ากัน ให้ a และ b แทนจำนวนใดๆ สมบัติสมมาตร ให้ a และ b แทนจำนวนใดๆ ถ้า a =b แล้ว b=a สมบัติการถ่ายทอด ให้ a,b และ c แทนจำนวนใดๆ ถ้า a=b และ b=c แล้ว a=c

3 ตัวอย่างที่ 1 1.4x +7 = 3.4x-3 1.4x + 7 = 3.4x -3 1.4x-3.4x = -3-7

4 ตัวอย่างที่ 2 3x + 4 = 10 3x + 4 – 4 = 10 – 4 3x = 6 = ดังนั้น x = 2

5 ตัวอย่างที่ 3

6 แบบทดสอบ

7 15 3 4 5 6

8 15 8 9 10 11

9 15 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

10 15 ถูกต้อง ผิด

11 จงหาค่า x ในแต่ละข้อต่อไปนี้
30 4 42 7 1 10 9 27 8 18

12 15 -19 19 -20 20

13 20 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

14 20 3 4 5 6

15 30 -11 -12 -13 -14

16 สมการนี้เป็นจริงหรือไม่
ไม่จริง

17 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google