งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ โดยการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย ชื่อผู้วิจัย...นายณัฐเกียรติ ฉิมภู่ สังกัดวิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ของปี 2555 มีผลการเรียนต่ำไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ผู้วิจัยจึงคิดจะทำการปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนและทำการทดสอบให้เป็นไปตามสภาพจริงของผู้เรียน ผู้สอนได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหารายวิชาหรือและผลการเรียนที่ผ่าน ๆ มา จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนักศึกษาสามารถทำของสอบได้แต่หลังจากนั้นนำมาทดสอบรวมในกลางภาคและปลายภาคนักศึกษาจะทำข้อสอบไม่ได้และมีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ โดยการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย

4 การทดสอบ X S.D t-test dependent P-value d t ก่อนเรียน 2.7 2.00 9.25
ตาราง 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง หลักการเกี่ยวกับหนี้สิน โดยการทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน การทดสอบ X S.D t-test dependent P-value d t ก่อนเรียน 2.7 2.00 9.25 1.69 34.60 ** 0.00 หลังเรียน 11.95 2.35 ** p<.05 จากตาราง 1 พบว่าผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย ด้วยการทดสอบย่อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งค่า t = และ ค่า P = 0.00 แสดงว่าผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้วยเทคนิคการทดสอบย่อย ทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนโดยมีนัยสำคัญ

5 ตารางที่ 2 ผลการประเมินการเรียนเรื่อง หนี้สินของกิจการ จากการทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน
X S.D t-test dependent P-value d t ก่อนเรียน 7.47 1.45 5.30 2.00 16.74 0.00 หลังเรียน 12.78 2.51 ** p<.05 จากตาราง 2 พบว่าผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย ด้วยการทดสอบย่อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง หนี้สินของกิจการ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งค่า t = และค่า P = แสดงว่าผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง หนี้สินของกิจการ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดย ด้วยเทคนิคการทดสอบย่อย ทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ

6 จากการทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน การทดสอบ X S.D t-test dependent
ตารางที่ 3 ผลการประเมินการเรียน เรื่อง หลักการเกี่ยวกับบัญชีบริษัทจำกัด จากการทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน การทดสอบ X S.D t-test dependent P-value d t ก่อนเรียน 10.75 1.33 4.90 1.97 15.72 ** 0.00 หลังเรียน 15.65 2.72 ** p<.05 จากตาราง 3 พบว่าผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย ด้วยการทดสอบย่อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง หลักการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัด หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองสถิติที่ระดับ .05ซึ่งค่า t = และค่า P = แสดงว่าผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง หลักการเกี่ยวกับบริษัทจำกัด ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดย ด้วยเทคนิคการทดสอบย่อย ทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การทดสอบ X S.D t-test dependent P-value d t ก่อนเรียน 10.75 1.33 4.90 1.97 15.72 ** 0.00 หลังเรียน 15.65 2.72

7 สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ โดยการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 โดยใช้เทคนิคทดสอบย่อย ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเทคนิคการทดสอบย่อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง หลักการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน หนี้สินของกิจการ หลักการบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน หลักการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัด ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นมากจากก่อนการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยและผู้เรียนมีการตื่นตัวกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ดังแผนภูมิ

8


ดาวน์โหลด ppt ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google