งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนทัศน์การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ยุคไอที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนทัศน์การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ยุคไอที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนทัศน์การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ยุคไอที
น.ส.พรทิพย์ กาญจนนิยต คุณวันชัย ส่งศรีสวัสดิ์ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ดำเนินการอภิปราย

2 เป้าหมายบัณฑิตอุดมคติไทย
เก่ง ดี มีความสุข คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

3 Key Word สำคัญ ยุคไอที ส่งผลกระทบต่อลักษณะนิสิตอย่างไร ส่งผลกระทบต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร กระบวนทัศน์ กรอบความคิด มุมมอง วิธีการคิดเพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาควรเป็นอย่างไร การพัฒนานิสิตนักศึกษายุคไอที รูปแบบที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา

4 2 ชั่วโมงกับ 3 มุมมอง มุมมองที่ จากภาพปัจจัยความเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติ สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในระดับ Macro น.ส.พรทิพย์ กาญจนนิยต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

5 คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. (การบริหารการศึกษา) Columbia University Ed.M (การศึกษาระหว่างประเทศ) Columbia University - อดีตผู้ดำเนินรายการข่าวทางวิทยุบีบีซี (ภาคภาษาไทย) - อดีตผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Worldtech’95 Thailand Management Office - อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย

6 2 ชั่วโมงกับ 3 มุมมอง มุมมองที่ ภาพสะท้อนจากผู้คลุกคลีในแวดวงไอที มุ่งชี้ให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา คุณวันชัย วงศรีสวัสดิ์ Chief Operating Officer บริษัท Shinee.com จำกัด

7 คุณวันชัย จงศรีสวัสดิ์
คุณวันชัย จงศรีสวัสดิ์ วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บธ.ม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยากรด้านการจัดการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

8 2 ชั่วโมงกับ 3 มุมมอง มุมมองที่ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจากแดนนนทรี พร้อมเสนอความคิดดีๆ เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษา รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วศ.บ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.ม (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M. eng (วิศวกรรมอุตสาหการ AIT - ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ - ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี อดีตผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.


ดาวน์โหลด ppt กระบวนทัศน์การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ยุคไอที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google