งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาตนเอง

2 ถาม....การพัฒนาตนเองคืออะไร (Self Development)
คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และ แก้ไข เกี่ยวกับตนเอง เพื่อนำ ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น นั่นเอง..... นั่นหมายถึง....การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

3 จำ เป็นยังไง ? ที่บุคคลต้องมีการพัฒนาตนเอง
จำ เป็นยังไง ? ที่บุคคลต้องมีการพัฒนาตนเอง มนุษย์ทุกคน เรียนรู้และฝึกฝน พัฒนาตนเองได้ มนุษย์ทุกคนมีอิสระทางความคิด มนุษย์ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ตนเป็นที่พึงแห่งตน ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ไม่มีสิ่งใดที่ปรับปรุงแก้ไขไม่ได้

4 ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
ปรัชญา (Philosophy) คืออะไร ? พจนานุกรมได้นิยามคำ ว่า ปรัชญา หมายถึงวิชาที่ว่า ด้วยความรู้ และความจริง อุดมการณ์ (Ideology) คือ ลักษณะที่ ผสมผสานกันระหว่างความเชื่อเจตคติและแนวความคิด หลักซึ่งจะมีอิทธิพลกำหนดความคิดของบุคคลที่อยู่ใน กลุ่ม หรือสังคมเดียวกัน เช่น พรรคการเมือง

5 ดังนั้น.... ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตน จึงหมายถึงหลักการที่บุคคลยึดถือ สำหรับพัฒนาตนนั่นเอง.....
เราจะสร้างปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนได้อย่างไร ?

6 ตอบคำ ถามเหล่านี้เสียก่อน
ชีวิตที่มีความสมบูรณ์ของเรานั้นควรมีลักษณะอย่างไร ?(ชีวิตส่วนตัว/ครอบครัว/การงาน/สังคม) เราอยากจะปรับปรุงชีวิต และความเป็นอยู่ในวันนี้ พรุ่งนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานที่ผ่านไปหรือไม่

7 เราควรทำ อย่างไร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองดี (จะรอให้เป็นไปตามโชคชะตาฟ้าลิขิต หรือ แสวงหาด้วยตัวเอง) เรารู้สึกภูมิใจในตนเองหรือไม่ที่ได้พยายามปรับปรุงตนเองไม่ว่าผลของมันจะเป็นเช่นไร เราสามารถประเมินผลและตรวจสอบผลการพัฒนาตนเองได้หรือไม่เพื่อนำ ผลที่ได้ไปหาวิธีที่ดี และเหมาะสม เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

8 การพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนรู้
1. ตรวจสอบเจตนารมณ์ของตนเองที่มีต่อการเรียนรู้ว่า ลบหรือ บวก 2. ถ้าลบ ต้องรีบเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว 3. เปิดใจยอมรับแนวคิดใหม่ๆ 4. วิเคราะห์หาจุดอ่อนเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ ☺ การอ่านหรือการเขียน ☺ คณิตศาสตร์ ☺ การเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ☺ การวางแผน

9 แนวทางการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ที่ถือว่าจำเป็น ต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน 1. ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพที่เราทำอยู่ 2. ทักษะพื้นฐานในด้านความคิด 3. บุคลิกภาพส่วนบุคคล 4. ทักษะเกี่ยวกับด้านคน 5. ทักษะเกี่ยวกับธุรกิจ

10 ทักษะพื้นฐานในด้านความคิด
ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคาดการณ์ถึงผลลัพธ์สุดท้ายได้ ความรู้ความสามารถในการเลือกแนวทางปฏิบัติ

11 ทักษะในเรื่องคน ทักษะสังคม
ความรู้ในเรื่องเครือข่ายการสื่อสาร ความสามารถในการรับมือกับความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำสูง สามารถนำการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ยอมรับในความหลากหลายของแนวความคิด และเข้าแทรกแซงยามจำเป็น เป็นต้นแบบในเรื่องของจริยธรรม ตั้งเป้าหมายได้ และมีการลงมือกระทำให้เป็นรูปธรรมสำเร็จได้ มีความรู้ในเรื่องกลุ่มสัมพันธ์ มีวิสัยทัศน์กว้างขวาง

12 รูปแบบต่างๆ ของการแสวงหาความรู้
การสัมมนา (Seminar) การประชุมต่างๆ (Conference) การเข้าชั้นเรียน ฟังบรรยาย (Lecture) การเรียนรู้ผ่านสื่อสำเร็จรูป การเข้าทดสอบความรู้เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตร การเรียนรู้ผ่านสื่อทางไกล การเรียนรู้จากผู้รู้


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google