งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาโรคมะเร็ง เขตบริการสุขภาพที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาโรคมะเร็ง เขตบริการสุขภาพที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาโรคมะเร็ง เขตบริการสุขภาพที่ 1
แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2558 สาขาโรคมะเร็ง เขตบริการสุขภาพที่ 1

2 ข้อเสนอการดำเนินงานในระดับเขตฯ 1
สาขาโรคมะเร็ง ปี 2558 จัดตั้งหน่วยทะเบียนมะเร็ง ในโรงพยาบาล ระดับ A และ S 2. พัฒนาการตรวจ Screening ใน กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง 4. เพิ่มศักยภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อรับ การฉายรังสี จากเครือข่ายล้านนา 3 สู่รพ.มะเร็งลำปาง

3 จัดตั้งหน่วยทะเบียนมะเร็ง ในโรงพยาบาลระดับ A และ S
ทะเบียนมะเร็ง เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการโรคมะเร็ง จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ในแต่ละปี (ราย/ปี) จำนวนเจ้าหน้าที่ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) แพทย์ (คน) พยาบาล (คน) เจ้าหน้าที่ทะเบียนมะเร็ง (คน) <1,000 1 2 1,000 -1,500 1,500-2,000 3 >2,000 4

4

5 Cancer Payment Registry (CPR) ลงทะเบียนกับ สปสช. ( web NHSO) ขอเลข CPR

6 2. พัฒนาการตรวจ Screening ในกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม
1. กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดย เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ร่วมกับ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของกรมการแพทย์ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการตรวจ Mammography ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น Outsource , นัดตรวจพิเศษนอกเวลา

7 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเชี่ยวชาญ
ด้านโรคมะเร็ง 1. ขอสนับสนุนทุนบุคลากรเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ใน รพ.ระดับ A Medical oncologist (4) Surgical oncologist (3) Gynecologic oncologist (3) Hematologist Pediatric hematologist Colorectal surgeon Interventionist (0) Anesthesiologist Pharmacist Oncology nurse Scrub nurse (ขาดปริมาณมาก) Cancer nurse case manager coordinator (CNC)

8 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเชี่ยวชาญ
ด้านโรคมะเร็ง 2. ขอสนับสนุนทุนบุคลากรเชี่ยวชาญการดูแล Palliative care แพทย์ผู้ดูแลเฉพาะด้าน palliative care พยาบาลผู้ดูแลเฉพาะด้าน palliative care 3. ขอสนับสนุนบุคลากรการจัดตั้งหน่วยทะเบียนมะเร็ง Data manager Statistician (ICD-O)

9 รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
4. เพิ่มศักยภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อรับการฉายรังสี จาก เครือข่ายล้านนา 3 สู่ รพ.มะเร็งลำปาง รพ. มะเร็งลำปาง รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ 900+ ราย ต่อปี (เฉพาะ จ.เชียงราย)

10


ดาวน์โหลด ppt สาขาโรคมะเร็ง เขตบริการสุขภาพที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google