งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลองค์กร
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลองค์กร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ชื่อผู้วิจัย นางจินดาพร พูลสวัสดิ์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 วัฒนธรรมองค์กร เป็นส่วนสนับสนุนในการบริหาร จัดการความรู้ ที่แสดงถึงวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้การบริหารองค์กรบรรลุประสงค์ การทำงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร มีส่วนร่วมกัน อย่างเป็นระบบ ความพยายามของหลายธุรกิจ ที่จะจัดการความรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท่ามกลางการเจริญเติบโตและการแข่งขัน สูง ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เป็นองค์กร เช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจทั่วๆ ไป ซึ่งต้องมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม แนวปฏิบัติ กฏระเบียบ เช่นเดียวกัน ปัญหาการวิจัย

3 ปัญหาการวิจัย (ต่อ) วัฒนธรรมองค์กร เป็นหัวใจของความสำเร็จในการดำเนินงาน เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยมของสมาชิก ในองค์กรที่ยืดถือร่วมกัน องค์กรใด ๆ ที่มีการกำหนดระบบในการบริหารงานที่ดี มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจน ย่อมนำมาสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิผล แต่ พบว่าคนในองค์กรขาดพลังขับเคลื่อนในการทำงาน ขาดความสามัคคี ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ก็จะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมในองค์กร จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลองค์กร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรในวิทยาลัยและเกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ปัญหาการวิจัย(ต่อ)

5 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลขององค์กร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร

6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรโดยรวม
S.D แปลผล ลำดับ 1. วัตถุประสงค์ 3.98 0.62 มาก 1 2. การให้อำนาจ 3.84 0.61 4 3. การตัดสินใจ 3.79 0.63 7 4. ความรู้สึกเป็นกลุ่ม 3.83 0.65 5 5. ความเชื่อถือ 3.72 9 6. คุณภาพ 3.92 3 7. การยอมรับนับถือ 3.78 0.75 8 8. ความเอื้ออาทร 3.82 0.78 6 9. ความมีเกียรติศักดิ์ศรี 3.96 0.66 2 10. ความหลากหลาย โดยรวม 3.85 0.53

7 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลองค์กรโดยรวม
ประสิทธิผลขององค์กร r Sig. ความหมาย 1. วัตถุประสงค์ 0.62 .00** สูง 2. การให้อำนาจ 0.59 ปานกลาง 3. การตัดสินใจ 0.65 4. ความรู้สึกเป็นกลุ่ม 0.64 5. ความเชื่อถือ 0.73 6. คุณภาพ 0.72 7. การยอมรับนับถือ 0.74 8. ความเอื้ออาทร 9. ความมีเกียรติศักดิ์ศรี 0.78 10. ความหลากหลาย 0.71 โดยรวม 0.86 สูงมาก

8 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร กับประสิทธิผลองค์กร มีผลสรุปดังนี้ วัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ มาก( = 3.85 ) และรายด้าน ทั้ง 10 ด้านอยู่ ในระดับ มาก ( = 3.72 – 3.98) ประสิทธิผลองค์กรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( = 3.84) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลองค์กร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก (r = 0.86) อยู่ในทิศทางบวก

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google