งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845 ลบ. (99.59%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,275.8843 ลบ. (3.35%) งบบุคลากร 1,093.3280 ลบ. (2.87%) งบดำเนินงาน 182.5563 ลบ. (0.48%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36,613.5002 ลบ. (96.24%) รายการ ผูกพันเดิม 6,906.2633 ลบ. (18.15%) รายการใหม่ 29,707.2369 ลบ. (78.08%) งบดำเนินการ เอง 2,706.1055 ลบ. (7.11%) ค่าที่ดิน 1,990.0000 ลบ. (5.23%) จ้างเหมา 25,011.131 4 ลบ. (65.74%) งบอุดหนุน 9.630 ลบ. (0.02%) งบรายจ่ายอื่น 33.0278 ลบ. (0.08%) ภาพรวมงบประมาณปี 2557

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. เบิกจ่าย 5,554.9590 ลบ. (14.60%) งบประจำ 113.0713 ลบ. เบิกจ่าย 59.4857 ลบ. (52.61%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. เบิกจ่าย 47.0709 ลบ. (62.90% ) งบ ดำเนินงาน 38.2372 ลบ. เบิกจ่าย 12.4148 ลบ. (32.47%) งบลงทุน 37,889.3845 ลบ. เบิกจ่าย 5,493.3974 ลบ. (14.50%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,275.8843 ลบ. เบิกจ่าย 739.9512 ลบ. (57.99%) งบบุคลากร 1,093.3280 ลบ. เบิกจ่าย 641.3141 ลบ. (58.66%) งบดำเนินงาน 182.5563 ลบ. เบิกจ่าย 98.6371 ลบ. (54.03%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36,613.5002 ลบ. เบิกจ่าย 4,750.4462 ลบ. (12.97%) รายการผูกพัน เดิม 6,906.2633 ลบ. เบิกจ่าย 1,875.9332 ลบ. (27.16%) รายการใหม่ 29,707.2369 ลบ. เบิกจ่าย 2,874.5130 ลบ. (9.68%) งบดำเนินการเอง 2,706.1055 ลบ. เบิกจ่าย 908.5443 ลบ. (33.57%) ค่าที่ดิน 1,990.0000 ลบ. เบิกจ่าย 168.6788 ลบ. (8.48%) จ้างเหมา 25,011.1314 ลบ เบิกจ่าย 1,797.2899 ลบ. (7.19%) งบอุดหนุน 9.6300 ลบ. เบิกจ่าย 2.1758 ลบ. (22.59%) งบรายจ่ายอื่น 33.0278 ลบ. เบิกจ่าย 24.7386 ลบ. (74.90%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 57 ลงนาม 4,447.4973 ลบ. เพิ่มขึ้น 641.8656 ลบ. เพิ่มขึ้น 267.0198 ลบ. เพิ่มขึ้น 52.2986 ลบ.เพิ่มขึ้น 1,288.9708 ลบ.

4 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 7.3314.672230384654627078.3386.6695 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 5101521.6728.343546.6758.3470747882 ผลเบิกจ่าย 55 % 0.991.692.844.215.838.1010.6914.6921.4929.8742.5964.49 ผลเบิกจ่าย 56 ลบ. 95954371,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74816,78122,131 % 0.281.293.575.278.0212.0716.3222.8130.7840.4949.4365.18 แผนปี 57 ลบ. 3149612,0842,9203,9226,63510,22214,85220,41225,84031,14838,045 % 0.832.525.487.6710.3117.4426.8739.0453.6567.9281.87100 แผนปี 57 (ปรับใหม่) ลบ. 3149612,0842,4553,3194,3256,3579,03212,04815,70419,64625,514 % 0.832.525.486.458.7211.3716.7123.7431.6741.2851.6467.06 ผลเบิกจ่าย 57 ลบ. 96.83571.311,1601,7942,5363,9205,555 % 0.251.503.054.726.6710.3014.60 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2557

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย.57 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 250.826880.507732.10170.3191 สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ. 328.056797.420029.70230.6367 สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ. 349.108367.838419.43281.2699 สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ. 379.3170122.281832.24257.0352 สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 452.7428137.073630.28315.6692 สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 438.6989249.772656.93188.9262 สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 355.5753164.704746.32190.8705 สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 516.7468108.971021.09407.7758 สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 457.2514293.542564.20163.7090 สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 666.9866154.820323.21512.1663 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 57 หน่วย : ลบ. 5

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย. 57 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 482.7337157.152332.55325.5814 สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 958.6667499.831252.14458.8355 สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ. 213.347657.092626.76156.2551 สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ. 284.4755111.393839.16173.0818 สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 422.7049187.879144.45234.8258 สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 312.1373138.260644.29173.8767 สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ. 425.394737.93118.92387.4637 สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ. 287.597690.948231.62196.6494 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 403.1477306.698176.0896.4496 รวมส่วนภูมิภาค 7,985.51643,064.119538.374,921.3969 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 30 เม.ย. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 30 เม.ย. 57

7 7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย. 57 ร้อยละคงเหลือ สกท. 4,299.0573733.911717.073,565.1456 สกส. 3,181.0196744.973823.422,436.0459 สบร. 816.7677203.866624.96612.9011 สอป. 186.91902.10991.13184.8091 สสอ. 179.222223.708213.23155.5141 สวว. 52.90423.33266.3049.5716 สผง. 65.490516.332124.9449.1584 สคก. 414.84396.10751.47408.7363 สกม. 487.750515.95603.27471.7945 สตน. 0.30000.154051.340.1460 สอร. 23.395311.197347.8612.1981 ศทส. 105.34332.95822.81102.3851 สสท. 32.28204.655814.4227.6262 สพร. 3.81720.437011.453.3802 สตง. 0.25000.049019.610.2010 สบก. 11.76276.244253.085.5185 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 20,198.4717714.84573.5419,483.6259 รวมส่วนกลาง 30,059.59722,490.83968.2927,568.7576 รวมทั้งสิ้น 38,045.11365,554.959014.6032,490.1546 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 30 เม.ย.57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 30 เม.ย.57

8 8 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน ที่เหลือ 255317.17984.210658.652.96921 255416.7099 100-- 25551778.233643.229755.2635.00394 25561,75111,805.057610,950.745092.76854.3126106 รวม ทั้งสิ้น 1,77011,897.1809 11,004.8952 92.50892.2857111 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2553-2556 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 57 หมายเหตุ : งปม.ปี56 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20.4000 ลบ. ถนนเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด บ้านเขาช่องโกรน อ.แหลมสิงห์ – บ.น้ำแดง อ.ขลุง จ.ตราด วงเงินทั้งสิ้น 102.0000 ลบ. งบปี 56 วงเงิน 20.4000 ลบ. ประกาศประกวดราคา 7 ครั้ง ถึงจะได้ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมราคาของ สงป.

9 9 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. งบประมาณทั้งสิ้น 25,011.1314 ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 2,403.2420 ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 2,403.2420 ลบ. ขอความเห็นชอบจาก สงป. 259.5150 ลบ. รอลงนาม 2,414.2246 ลบ. รอลงนาม 2,414.2246 ลบ. ลงนามในสัญญา 4,447.4973 ลบ. ลงนามในสัญญา 4,447.4973 ลบ. 9.61% (270 รายการ) 1.04% (11 รายการ) 9.65% (533 รายการ) 17.78% (427 รายการ) พิจารณาผลประกวด ราคา 1,049.7177 ลบ. 4.20% (197 รายการ) ร่าง TOR 745.6880 ลบ. ร่าง TOR 745.6880 ลบ. 2.98% (84 รายการ) ยังไม่ได้จัดสรร 9,789.6441 ลบ. ยังไม่ได้จัดสรร 9,789.6441 ลบ. 39.14% ประมาณราคา 568.2315 ลบ. ประมาณราคา 568.2315 ลบ. 2.27% (114 รายการ) สำรวจออกแบบ 2,822.4010 ลบ. สำรวจออกแบบ 2,822.4010 ลบ. 11.28% (379 รายการ) ยังไม่รายงาน สถานภาพ 510.9702 ลบ. ยังไม่รายงาน สถานภาพ 510.9702 ลบ. 2.04% (72 รายการ) ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 57

10 10 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง 19221-2129- พัฒนาโครงข่าย สะพาน 409--127129- แก้ไขปัญหาจราจร ใน ภูมิภาค และ ปริมณฑล 6-2----31- พัฒนาชายแดน ภาคใต้ 18------- - สนับสนุน ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว 12----1119- สนับสนุน ยุทธศาสตร์ Logistics 2----11--- รวม 97114116101846- การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน)

11 11 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง 151371422592-926 พัฒนาโครงข่าย สะพาน 481--1--937- พัฒนาชายแดน ภาคใต้ 8-------8- อำนวยการ ( อาคาร ) 22------121- รวม 229381422602-19686 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงกา รที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ดราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ดราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น บำรุงทางสายหลัก 17321-512-71441 บำรุงรักษาทาง 532148274012627128729 - ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป 175327---- - ราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ลบ. 515143243811927128729 อำนวยความปลอดภัย 370269-2149-2331715 - ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป 11----5--6- - ราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ลบ. 359269-2144-2331115 ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง ชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัย พิบัติ 7422-47-1937- - ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป 32-1--3-424- - ราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ลบ. 4221-47-1513- รวม 166 1 3266680263125-51521274 การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

13 13 กิจกรรม จำนวน โครงการ ที่ มอบหมา ย ร่าง TOR จัดทำ TOR แล้ว เสร็จ อนุมัติ ดำเนินกา รจ้าง เชิญที่ ปรึกษา ยื่น ข้อเสน อ พิจารณ า ข้อเสน อ รายงาน ผล พิจารณ า ข้อเสน อ ขอ ความ เห็นชอ บจาก สงป. รอลง นามใน สัญญา ลงนาม ใน สัญญา แล้ว รายการผูกพัน 113--5--1-2 ยกระดับมาตรฐานทาง 2---2----- แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล 52--1--1-1 สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics 31--2----- อำนวยการ 1-------1 รายการปีเดียว 311--3----27 ยกระดับมาตรฐานทาง 1--------1 พัฒนาโครงข่ายสะพาน 5--------5 แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล 10---2----8 สนับสนุนยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยว 2--------2 สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics 3---1----2 การส่งเสริมงานวิชาการ ด้านช่าง ให้กับ อปท. 2--------2 อำนวยการ 81-------7 รวมทั้งสิ้น 42 4--8--1-29 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน(ค่าจ้างที่ปรึกษา)

14 14 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2557 วงเงิน 831.7360 ลบ. รายการครุภัณฑ์ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) สถานะภาพปัจจุบัน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์129.0000ลงนามแล้ว ครุภัณฑ์สำรวจ412.3440รอลงนาม ครุภัณฑ์ทดสอบ539.4470TOR เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาน3002.8500 จัดสรรให้ 33 หน่วย ลงนามแล้ว 26 หน่วย รอลงนาม 3 หน่วย ประกาศประกวดราคา 1 หน่วย ประมาณราคา 3 หน่วย เครื่องตบดิน1001.9000ลงนามแล้ว เครื่องสูบน้ำ528.7400รอลงนาม ชุดเครื่องตัดเจาะถนน208.0000 จัดสรรให้ 14 หน่วย ลงนามแล้ว 12 หน่วย รอลงนาม 2 หน่วย หางลากพ่วงชานต่ำ206.0000รอลงนาม รถบรรทุกน้ำ1531.7850รอลงนาม

15 15 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2557 วงเงิน 831.7360 ลบ. รายการครุภัณฑ์ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) สถานะภาพปัจจุบัน รถบรรทุกเทท้าย1937.6200รอลงนาม รถบรรทุกซ่อมบำรุงผิว2054.0000รอลงนาม รถบดล้อยาง519.2500รอลงนาม รถบรรทุกลากจูง1060.0000รอลงนาม รถตักหน้าขุดหลัง2066.0000 จัดสรรให้ 12 หน่วย ลงนามแล้ว 1 หน่วย รอลงนาม 3 หน่วย ประกาศ 8 หน่วย รถเกลี่ยดิน537.5000จัดสรรให้ 4 หน่วย ลงนามครบแล้ว รถขุดไฮดรอลิก521.5000จัดสรรให้ 4 หน่วย ลงนามครบแล้ว สะพานเหล็กสำเร็จรูป345.0000จัดสรรให้ 3 หน่วย ลงนามครบแล้ว ส่วนต่อเพิ่มความยาวสะพานเหล็ก สำเร็จรูป 343.5000จัดสรรให้ 3 หน่วย ลงนามครบแล้ว รถบดแบบผสม2039.8000 จัดสรรให้ 16 หน่วย ลงนามแล้ว 14 หน่วย รอลงนาม 2 หน่วย

16 16 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2557 วงเงิน 831.7360 ลบ. รายการครุภัณฑ์ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) สถานะภาพปัจจุบัน รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครนยก1031.0000ประกาศประกวดราคา รถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน519.8000 จัดสรรให้ 5 หน่วย ลงนาม 4 หน่วย รอลงนาม 1 หน่วย รถกระเช้าแบบไฮดรอลิก522.5000รอลงนาม รถพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบ IRI37.5000ลงนามแล้ว รถเครนขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า 50 ตัน135.0000ประกาศประกวดราคา รถตักล้อยาง940.5000 จัดสรรให้ 9 หน่วย รอลงนาม 9 หน่วย เครื่องตีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุม คุณภาพ 811.2000 ลงนามแล้ว

17 17 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2557 วงเงิน 831.7360 ลบ. รายการครุภัณฑ์ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) สถานะภาพปัจจุบัน ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล 252100.0000 จ้างเหมา 76 หน่วย76 ลงนามแล้ว 9 หน่วย รอลงนาม 39 หน่วย ประมาณราคา 6 หน่วย สำรวจความเสียหาย 18 หน่วย ยังไม่รายงาน 4 หน่วย ดำเนินการเอง 17 หน่วย17 รวม920831.7360

18 18 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8,858.4870 ลบ. สงป. อนุมัติงวด8,684.2200 ลบ. ลงนามในสัญญา7,574.5050 ลบ. ณ 30 เม.ย. 57 เบิกจ่ายแล้ว 6,001.7040 ลบ. (79.24%) ความก้าวหน้าโครงการ 88.95 % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 13 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ23 รายการ ณ 30 เม.ย. 57

19 19 จังหวัด จำนวน รายการ งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.) เบิกจ่าย (ลบ.) คงเหลือ (บาท) นครศรีธรรมราช126.564021.66554.8985 รายการตามมติ ครม. สัญจร ที่ดำเนินการ โดยงบกลางสำรองจ่ายปี 2556 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 1.สะพานข้ามคลองชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ผลงาน 100 % (อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน) ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 57

20 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 20


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google