งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ พัฒนางาน 5 ส ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่ง ความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ พัฒนางาน 5 ส ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่ง ความสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ พัฒนางาน 5 ส ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่ง ความสุข

2 LOGO วัตถุประสงค์ 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรม 5 ส 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรม 5 ส 3. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันใน องค์กร 4. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการทำงาน 4. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการทำงาน 1. เพื่อส่งเสริมผลักดันให้มีการทำกิจกรรม 5 ส 5. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 5. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ

3 LOGO กิจกรรมการดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เรื่อง 5 ส กิจกรรมที่ 2 ประกวดการดำเนินงาน ( เดือน พฤษภาคม ) กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ( สิงหาคม ).

4 LOGO Related Documents 1. ห้องกลุ่มงานวิชาการ 1. ห้องกลุ่มงานวิชาการ 2. ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3. ห้องการเงิน 3. ห้องการเงิน 4. ห้อง IT 4. ห้อง IT 5. ห้องที่ปรึกษา + องค์กรเอกชน 5. ห้องที่ปรึกษา + องค์กรเอกชน กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย

5 LOGO Related Documents คณะกรรมการ คณะกรรมการ 1. ผู้อำนวยการ ( ประธาน ) 1. ที่ปรึกษาด้านวิชาการและบริหาร 2. ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมพิเศษ รางวัล รางวัล 1. รางวัลที่ 1 (2,000 บาท ) 2. รางวัลที่ 2 (1,000 บาท )


ดาวน์โหลด ppt โครงการ พัฒนางาน 5 ส ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่ง ความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google