งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายกิจชัย วงศ์ราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายกิจชัย วงศ์ราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสุขของครูและบุคลากร ทางการศึกษาภายใต้บริบท ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
นายกิจชัย วงศ์ราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 1050 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

2 ปัญหาการวิจัย พณิชยการเชียงรายมีความสุขหรือไม่ ?
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงรายมีความสุขหรือไม่ ? 2. ความสุขด้านการบริหาร ด้านการให้ผลตอบแทนและ สวัสดิการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านเพื่อนร่วมงาน มีหรือไม่ ? 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงรายมีความสุขระดับไหน ?

3 กรอบในการสัมภาษณ์เจาะลึก
ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ บริบทและระดับของความสุข 1.ครูผู้สอนครูผู้สอนอายุการ ทำงาน 20 ปีขึ้นไป 7 คน 2.ครูผู้สอนอายุการทำงาน 10 ปีขึ้นไป 13 คน 3.ครูผู้สอนอายุการทำงาน 5 ปีขึ้น ไป 3 คน 4.บุคลากรทางการศึกษา 2 คน 1.ด้านการบริหาร 2.ด้านการให้ผลตอบแทน และสวัสดิการ 3.ด้านสิ่งแวดล้อม 4.ด้านเพื่อนร่วมงาน 5.ระดับความสุข

4 พณิชยการเชียงรายที่มีผลต่อความสุขของครูและ บุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาถึงบริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงรายที่มีผลต่อความสุขของครูและ บุคลากรทางการศึกษา 2. เพื่อศึกษาถึงระดับความสุขของครูและ

5 สรุปผลการวิจัย โดยสรุปความสุขของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหาร มีความสุขเกี่ยวกับการบริหารปากลาง คือระดับ 3 ด้านการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขอยู่ในระดับมีความสุขน้อย คือระดับ 2 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมครูและบุคลากรมีความสุขระดับปานกลาง คือระดับ 3 ด้านเพื่อนร่วมงานงาน ครูและบุคลากรความสุขระดับปานกลาง

6 ระดับความสุข พบว่าครูและบุคลากรมีความสุขระดับมาก เรื่องประสบความสำเร็จ ความก้าวหน้าในชีวิต มั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับชีวิต การได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา ความสุขจากการตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ความสุขระดับปานกลาง เรื่องภูมิใจในตนเอง พึงพอใจในรูปร่างหน้าตา การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน การมีสุขภาพร่างกายที่ดีและจิตใจสดชื่น ความสุขที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เกือบครึ่งหนึ่งพบว่าไม่มีความสุข เรื่องการมั่นใจว่างานที่ทำอยู่มีความ มั่นคงปลอดภัย เงินเดือนที่ได้รับอยู่ปัจจุบัน

7 ประโยชน์ที่ได้ ผลกระทบ
1.ได้รู้ถึงบริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ที่มีผลต่อความสุขของครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.ได้รู้ถึงระดับความสุขของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลกระทบ 1. ผู้บริหารควรแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการงานในวิทยาลัย 2. ผู้บริหารควรปรับปรุงการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสม 3. ผู้บริหารควรแก้ไขปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 4. ผู้บริหารควรส่งเสริมความรักความสามัคคีมากกว่าเดิม


ดาวน์โหลด ppt นายกิจชัย วงศ์ราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google