งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4579 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4579 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4579 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้าน ประสิทธิภาพพลังงานและกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรส เซนซ์ขั้วคู่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้าน ประสิทธิภาพพลังงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 ธันวาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออก ประกาศยกเลิกประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3573 ( พ. ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้าน ประสิทธิภาพพลังงาน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 และออกประกาศกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอด ฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ - คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานเลขที่ มอก. 2309-2556 ขึ้นใหม่ ตามรายละเอียด ท่ยประกาศนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 270 วันนับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  มาตรฐานนี้เป็นแนวทางกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรส เซนซ์ขั้วคู่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้าน ประสิทธิภาพพลังงาน ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2309-2556 เป็นการระบุลักษณะที่ ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงานต่ำสุด สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ที่มี กำลังไฟฟ้าระบุตั้งแต่ 14 W ถึง 80W ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm และ 26 mm ( หลอด T5 และหลอด T8) ซึ่งอยู่ใน ขอบข่ายของ มอก. 236

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4579 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google