งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่.................... ใบเสร็จเล่มที่.................. เลขที่....................... จำนวนเงิน................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉพาะเจ้าหน้าที่ ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่.................... ใบเสร็จเล่มที่.................. เลขที่....................... จำนวนเงิน................................................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉพาะเจ้าหน้าที่ ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่.................... ใบเสร็จเล่มที่.................. เลขที่....................... จำนวนเงิน................................................ บาท เฉพาะเจ้าหน้าที่ เลขที่ใบสมัคร..................................................... รหัส ( แรก เข้า )..................................................... รหัสนักศึกษา..................................................... กู้ต่อเนื่อง กู้ใหม่ ไม่กู้ เบิกได้ เบิกไม่ได้ ใบสมัครเข้าศึกษา / ระเบียนประวัติ ประจำภาคเรียนที่.......... ปีการศึกษา................ รูปถ่าย 1 นิ้ว หลักสูตรที่สมัครเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการปกครอง หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ข้อมูลนักศึกษา ชื่อ นาย นาง นางสาว..................................................................................................... ชื่อ ( ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )....................................................................................................... เลขประชาชนว. ด. ป. เกิด........................................ อายุ................. ปี เชื้อชาติ.................... สัญชาติ................... ศาสนา................... สถานภาพสมรส........................................................... ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก เลขที่................... หมู่ที่.................. ตรอก / ซอย................................... ถนน................................... ตำบล..................................... อำเภอ......................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์................. โทรบ้าน............................................ โทรมือถือ.......................................E-mail……………………………………... ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง................................................ บิดา มารดา อื่นๆ ( ระบุความสัมพันธ์ ).......................... ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก เลขที่................... หมู่ที่.................. ตรอก / ซอย................................... ถนน................................... ตำบล..................................... อำเภอ......................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์................. โทรบ้าน............................................ โทรมือถือ.......................................E-mail…………………………………….. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียน ชื่อวุฒิการศึกษา.................................................... ชื่อย่อ.................................. จากสถาบัน............................................... คณะ........................................... สาขา / แผนก.............................................. ข้าพเจ้าทราบข่าวการรับสมัครของสถาบันจาก 1. มีผู้แนะนำชื่อ.................................................................................. หรือทราบจาก อื่นๆ ( ระบุ )............................................................................................................................................ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันทุกประการ กู้ กยศ. ไม่กู้ กยศ. ลงชื่อ....................................................................... ผู้สมัคร (.......................................................................) วันที่.......... เดือน........................ พ. ศ................ หลักฐาน 1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป 5. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ( ถ้ามี )


ดาวน์โหลด ppt เฉพาะเจ้าหน้าที่ ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่.................... ใบเสร็จเล่มที่.................. เลขที่....................... จำนวนเงิน................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google