งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุทัย ภูริพัฒน์ รองฝ่ายบริหารทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุทัย ภูริพัฒน์ รองฝ่ายบริหารทรัพยากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุทัย ภูริพัฒน์ รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

2 รายงานการใช้........ บทที่ 3 - วิธีดำเนินการ - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา - วิธีการสร้างเครื่องมือ - รูปแบบการวิจัย - วิธีดำเนินการทดลอง - การวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 1 บทนำ - ความสำคัญของปัญหา - วัตถุประสงค์การวิจัย - สมมติฐานการวิจัย - ขอบเขตของการวิจัย - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - นิยามศัพท์เฉพาะ - ผนวก ก บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

3 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

4 สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าร้อยละ
สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าร้อยละ (บุญชม ศรีสะอาด, : 102)

5 สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าเฉลี่ย
สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าเฉลี่ย (พรรณี ลีกิจวัฒนะ,2551 : 135)

6 ตารางแสดงคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน และคะแนนทดสอบหลังเรียน สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด,2543 : )

7 สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด,2543 : )

8 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
คะแนนก่อนเรียน และคะแนนทดสอบหลังเรียน วิธีการคำนวณเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย(พรรณี ลีกิจวัฒนะ,2551 : )

9 สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่า t

10 สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่า t

11 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน / วิเคราะห์เนื้อหา กำหนดวัตถุประสงค์ สร้างตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนวางแผนการจัดทำเอกสาร ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุง ขั้นการนำไปใช้ ทดสอบก่อนเรียน ใช้เอกสารประกอบการสอน ทำแบบฝึกหัด / ใบงาน ทดสอบหลังเรียนแต่ละหน่วยการเรียน ทดสอบหลังเรียน ผลลัพธ์ (ผลการเรียนรู้) หาประสิทธิภาพของเอกสาร เกณฑ์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ


ดาวน์โหลด ppt อุทัย ภูริพัฒน์ รองฝ่ายบริหารทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google