งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ เรื่อง การคำนวณหาค่าความเค้นและความเครียดของวัสดุ โดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับประกาศ-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ เรื่อง การคำนวณหาค่าความเค้นและความเครียดของวัสดุ โดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับประกาศ-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ เรื่อง การคำนวณหาค่าความเค้นและความเครียดของวัสดุ โดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับประกาศ- นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 (ปวส.1) สาขาเทคนิคยานยนต์คณะช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ” นายสุริยา สีคิ้ม โดย

2 วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติพัฒนาการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ เรื่องการคำนวณหาค่าความเค้นและความเครียดของวัสดุ

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทักษะทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาให้เกิดทักษะการคิด ได้แก่ทักษะ การสรุปความ การให้คำจำกัดความ การวิเคราะห์ การจัดระบบความคิด การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การค้นหาแบบแผน การพยากรณ์ การตั้งสมมุติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การตั้งเกณฑ์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ไม่ว่าทักษะใด ล้วนแต่ก่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดจึงจะเกิด

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
แต่ใช่ว่าการคิดจะเกิดได้ภายใน 2 – 3 วัน ต้องมีการฝึกจนเกิดความเคยชิน จะทำให้สมองทำงานได้คล่อง ทำงานได้หลายซีก ทนทานต่อการทำงานหนักและผลิตผล (ความคิด) ออกมาอย่างละเอียด ชัดเจน (ทิวากร มีระหันนอก ,18 พ.ค. 2547)

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 คณะช่างอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา จำนวน 40 คน

6 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบชุดฝึกพัฒนาการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ เรื่องการคำนวณหาค่าความเค้นและความเครียดของวัสดุ

7 สรุปผลการวิจัย สรุปผลคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบชุดฝึกพัฒนาการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ เรื่อง การคำนวณ หาค่าความแข็งแรงของวัสดุกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน พบว่า ก่อนการใช้แบบชุดฝึกพัฒนาการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ เรื่อง การคำนวณหาค่าความแข็งแรงของวัสดุ

8 สรุปผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างสามารถผ่านการทดสอบจำนวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 75 ไม่ผ่านการทดสอบจำนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 25 และหลังจากการใช้แบบชุดฝึกพัฒนาการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ เรื่อง การคำนวณหาค่าความแข็งแรงของวัสดุพบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถผ่านการทดสอบจำนวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 90 ไม่ผ่านการทดสอบจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10

9 ผลกระทบที่เกิดขึ้น คะแนนจากแบบทดสอบการคิดคำนวณหาค่าความแข็งแรงของวัสดุ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1คณะช่างอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ส่วนใหญ่พัฒนาการเรียนที่ดีขึ้น ตามลำดับ

10 ข้อเสนอแนะการวิจัย ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักศึกษา โดยคํานึงถึงเนื้อหาวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนําไปประกอบการเรียนสำหรับทางด้านสายวิศวกรรมหรือรวมทั้งในประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ เรื่อง การคำนวณหาค่าความเค้นและความเครียดของวัสดุ โดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับประกาศ-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google