งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม7สี ปันรัก ไกลโรค ปี2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม7สี ปันรัก ไกลโรค ปี2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม7สี ปันรัก ไกลโรค ปี2556
นำเสนอโดย นางพาณี วิชยศิลปศรี

2 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

3 ความเป็นมาของนวัตกรรม
จากแนวคิดการคัดกรองประชาชน อายุ ปีขึ้นไป ตามแนวทางปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ภายใต้ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่นำสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงอย่างเหมาะสมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) 2ส. (เหล้า บุหรี่) ในการควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคสมอง โรคไตวาย โรคมะเร็ง จากการปฏิบัติดังกล่าวทำให้ผู้คัดกรอง (อสม.) และเจ้าหน้าที่สับสนกับการแยกสี การเชื่อมโยงพฤติกรรมและแนวทางการปฏิบัติ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้คิดวิธีการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการคัดกรอง

4 ความเป็นมาของนวัตกรรม(ต่อ)
รพ.สต.น้ำจืดน้อย มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องคัดกรอง ในการคัดกรอง ดังกล่าว รพ.สต.น้ำจืดน้อยได้คัดกรองมีปัญหากับการแยกสีต่างๆต้องเปิดคู่มือ ทำให้ยากต่อการประเมิน จึงปรับปรุงเครื่องมือขึ้นมาใช้ เป้าหมาย สีขาว เขียวอ่อน เขียว เหลือง ส้ม แดง ดำ 1559 1396 51 93 3 7 4 5

5 วัตถุประสงค์ 1.พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ญาติผู้ป่วย ให้สามารถตรวจวัดความดันโลหิตเพื่อช่วยค้นหาผู้ป่วยและสามารถติดตาม ตรวจวัดตามบ้านได้ 2.กลุ่มเป้าหมายอายุ15 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองและจัดกลุ่มติดตามได้ทั่วถึง

6 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
1. ศึกษาปัญหาสุขภาพเนื่องจากการออกคัดกรองความดัน-เบาหวานเมื่อได้ค่าที่คัดกรองได้แล้วต้องนำมาแปรผลเพื่อแยกเป็นกลุ่ม 7กลุ่ม 2. ออกแบบนวัตกรรมโดยวัสดุที่หาง่ายและที่เหลือใช้คือขอบริจาคแผ่น CD พร้อมกล่องพิมพ์ ติดสติกเกอร์7สี ปันรัก ไกลโรค เพื่อหมุนผลค่าความดัน-หรือค่าเบาหวานตามแถบสีแล้วให้คำแนะนำตามตารางด้านข้างกล่อง

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน

9 ขั้นตอนการดำเนินงาน

10 ขั้นตอนการดำเนินงาน

11 ขั้นตอนการดำเนินงาน

12 ขั้นตอนการดำเนินงาน

13 ขั้นตอนการดำเนินงาน

14 ขั้นตอนการดำเนินงาน

15 ขั้นตอนการดำเนินงาน

16 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (ต่อ)
3. ทดลองใช้ โดยการให้อสม.จำนวน64 คน เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ดูแลแล้วลงผลการบันทึกตามตารางการประเมินที่ใช้ 4. การประเมินการทดลองใช้กลุ่มเป้าหมาย64 คนมีความพึงพอใจ 62 คนคิดเป็นร้อยละ96.88 5.ปรับปรุง/แก้ไข้ส่วนขาด

17 ขั้นตอนการดำเนินงาน

18 ขั้นตอนการดำเนินงาน

19 การนำไปใช้ประโยชน์

20 ประโยชน์และคุณค่าของนวัตกรรม
1. ผลที่เกิดกับหน่วยงาน - หน่วยงานมีการพัฒนาระบบการสื่อสารความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองความดันโลหิตสูง- เบาหวาน ดียิ่งขึ้น - เกิดอาสาสมัคสาธารณสุขเชี่ยวชาญในการคัดกรองและร่วมออกให้บริการเยี่ยมบ้านกับเจ้าหน้าที่อย่างครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย

21 ประโยชน์และคุณค่าของนวัตกรรม
2. ผลที่เกิดกับชุมชน - กลุ่มเป้าหมายอายุ 15ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการการคัดกรอง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องมากขึ้น - อสม. มีการพัฒนาระบบการสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้านการคัดกรอง ด้วยการใช้โมเดล 7สี ปันรัก ไกลโรค เป็นอุปกรณ์สื่อการสอน - ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัว - กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

22 ประโยชน์และคุณค่าของนวัตกรรม
3. แนวทางในการพัฒนาต่อ - จัดหาโมเดล7สี ปันรัก ไกลโรค ให้ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตตำบลน้ำจืดน้อย - เผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนอื่น และเน้นการสร้างเครือข่ายไปยังตำบล อำเภออื่นต่อไป - ประเมินการใช้นวัตกรรม และประเมินความพึงพอใจของสมาชิกชมรมต่อการใช้นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา

23 การประยุกต์ใช้กับงานเยี่ยมบ้าน
-ในการคัดกรองของอสม.แต่ละคน จะมีแบบบันทึกผลการคัดกรอง แบบคัดกรองความดันโลหิตสูง-เบาหวาน ในกลุ่มอายุ15 ปีขึ้นไป อสม บุญส่ง ธนบัตร ที่ ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ ผลการคัดกรอง ปกติ เสี่ยง กินยา ป่วย1 ป่วย2 ป่วย3 โรคแทรกซ้อน 1 นายขิน ธนบัตร 90 87ม.5 130/78 2 นส.บุญส่ง ธนบัตร 54 117/70 3

24 สื่อนวัตกรรม 7สี ปันรัก ไกลโรค
การประเมินนวัตกรรม ความพึงพอใจต่อสื่อนวัตกรรม 7สี ปันรัก ไกลโรค คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน สื่อนวัตกรรม 7สี ปันรัก ไกลโรค ระดับความพึงพอใจ 1 2 3 4 5 1. ความสวยงาม น่าสนใจ 2. ความเหมาะสมของภาพประกอบ 3. ความเหมาะสมของเนื้อหา 4. ความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสุขภาพได้ 5. ความพึงพอใจในภาพรวมของนวัตกรรม ความคิดเห็นอื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ขอบคุณในความร่วมมือ รพ.สต.น้ำจืดน้อย

25 คัดลอกมาฝาก

26 ขอบคุณและสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม7สี ปันรัก ไกลโรค ปี2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google