งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการเปลี่ยนภาพ โดยใช้อุปกรณ์ตัดต่อ วีดีทัศน์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการเปลี่ยนภาพ โดยใช้อุปกรณ์ตัดต่อ วีดีทัศน์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการเปลี่ยนภาพ โดยใช้อุปกรณ์ตัดต่อ วีดีทัศน์

2 เทคนิคการเปลี่ยนและสื่อ ความหมายภาพอีกวิธีหนึ่ง ที่ผู้ผลิต รายการวีดิทัศน์สามารถกระทำได้โดย การใช้อุปกรณ์ในการตัดต่อวีดิทัศน์เป็น อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำ เทคนิคดังกล่าว โดยลักษณะภาพที่ได้ จะมีความแปลกใหม่แตกต่างไปจากการ ใช้เทคนิคของกล้อง การเปลี่ยนภาพ

3 1. การตัดภาพ ( CUT ) เป็นการเปลี่ยนภาพ ทันที่ทันใด จากภาพ หนึ่งไปสู่อีกภาพหนึ่ง อาจเป็นเรื่องราวหนึ่งที่ ต่อเนื่องในเหตุการณ์ เดียวกันหรือต่าง เหตุการณ์ ในสถานที่ เดียวกัน หรือคนละ สถานที่ทำให้เรื่องราว ที่นำเสนอดำเนินไป อย่างรวดเร็วกระชับ

4 2. การเลือนภาพ ( Dissoves ) เป็นการเปลี่นภาพจาก ภาพหนึ่งเหตุการณ์หนึ่ง สถานที่หนึ่ง ไปยังภาพหนึ่ง เหตุการณ์หนึ่งสถานที่หนึ่ง ที่ ใกล้เคียงกันหรือต่างกัน โดย เทคนิคนี้ต้องการแสดงความ เชื่อมโยงการต่อเนื่องของภาพ เหตุการณ์สถานที่ โดยภาพ ชุดแรกจะค่อยๆเลือนหายไป แล้วถูกภาพอีกชุดหนึ่งของอีก เหตุการณ์หนึ่งค่อยๆเลือนเข้า มาแทนที่จนเห็นได้ชัดเจนทำ ให้เรื่องราวดำเนินไปอย่าง ต่อเนื่องสอดคล้องกันอย่าง สมบูรณ์

5 3. การกวาดภาพ ( Wipe ) เป็นเทคนิคการเปลี่ยนภาพ จากภาพหนึ่งเหตุการณ์หนึ่ง สถานที่หนึ่ง ไปยังภาพหนึ่ง เหตุการณ์หนึ่งสถานที่หนึ่งโดย อาศัยเทคนิคการกวาดภาพใน ทิศทางต่างกัน มีรูปแบบการ กวาดภาพหลากหลายวิธี แล้วแต่ ผู้ผลิตรายการจะนำมาใช้เพื่อ ความต่อเนื่องของภาพ เหตุการณ์ สถานที่ ให้มีความ สอดคล้องสมดุลตามการดำเนิน เรื่อง โดยต้องอาศัยความ ชำนาญและประสบการณ์ในการ ใช้ หรือทำให้รู้สึกไม่ขัดแย้งใน สายตาผู้ชม

6 เป็นการเปลี่ยนภาพที่ใช้เทคนิคของอุปกรณ์ พิเศษ โดยเฉพาะตั้งแต่ระบบดิจิตอลได้เข้า มาแทนที่ระบบแอนาล็อก มาสู่ยุคระบบตัด ต่อวีดิทัศน์ Non Liner ที่ทำการตัดต่อวีดิ ทัศน์อย่างสมบูรณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ มี ทั้งใช่ Software เพียงอย่างเดียว หรือ ทั้ง Software ใช่ร่วมกับ Hardware ทำให้ เกิดการสร้างเทคนิคภาพพิเศษขึ้นมา อย่างมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับ Software และ Hardware ในระบบ Non Liner 4. เทคนิคภาพพิเศษ ( Special Effect )

7 ไม่ว่าเทคนิคต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุปัน ทั้ง ในระบบแอนาล็อก แบบ Linear และ ระบบแบบดิจิตอล แบบ Non Linear แม้กระทั้งเทคนิคการเปลี่ยนภาพโดยใช้ การเคลื่อนที่กล้องหรือชิ้นเลนส์ในตัว กล้อง ( Camera Movement ) การสื่อ ความหมายของภาพที่ปรากฏจะทำให้ เกิดความรู้สึกกับผู้ชมต่างกัน ผู้ผลิต รายการจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่อง เหตุผล และความเหมาะสม ของการ เปลี่ยนภาพด้วยเทคนิคต่างๆ สรุป

8 เทคนิควิธีการในการเปลี่ยนภาพ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดที่สามารถ สื่อสารความหมายได้อย่างสมบูรณ์ เทคนิควิธีการการเปลี่ยนภาพนั้นถือ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการเปลี่ยนภาพ โดยใช้อุปกรณ์ตัดต่อ วีดีทัศน์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google