งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการดำเนินการประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการดำเนินการประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการดำเนินการประชาสัมพันธ์
อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2 กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
ขอบเขตเนื้อหา กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ 1. การศึกษาหาข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ 2. การวางแผน 3. การติดต่อสื่อสาร 4. การประเมินผล

3 กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
Planning Communication Evaluation Research or Fact-finding

4 การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล และข้อเท็จจริงต่างๆ
องค์กรของเรามีปัญหาอะไรบ้าง ? อะไรเป็นปัญหาสำหรับเรา ?

5 การวางแผน การวางแผนการประชาสัมพันธ์มีหลักสำคัญดังนี้ คือ
1. การกำหนดวัตถุประสงค์ 2. การกำหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 3. การกำหนดแนวหัวเรื่อง 4. การกำหนดช่วงระยะเวลา 5. การกำหนดสื่อและเทคนิคต่างๆ 6. การกำหนดงบประมาณ * ดูรายละเอียดโครงการประชาสัมพันธ์ตามที่แจก

6 การติดต่อสื่อสาร เป็นการลงมือปฏิบัติตามการวางแผนที่ได้วางไว้ โดยต้องรู้จังหวะเวลา การย้ำเตือน และติดตามผล ที่สำคัญสื่อและสาร ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริง

7 การติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผู้ส่งสาร สาร
ช่องทาง ผู้รับสาร ปฏิกิริยาตอบกลับ

8 การติดต่อสื่อสาร สื่อบุคคล

9 สื่อมวลชน-วิทยุโทรทัศน์
การติดต่อสื่อสาร สื่อมวลชน-วิทยุโทรทัศน์

10 สื่อมวลชน-วิทยุโทรทัศน์
การติดต่อสื่อสาร สื่อมวลชน-วิทยุโทรทัศน์

11 สื่อมวลชน-วิทยุโทรทัศน์
การติดต่อสื่อสาร สื่อมวลชน-วิทยุโทรทัศน์

12 สื่อมวลชน-วิทยุกระจายเสียง
การติดต่อสื่อสาร สื่อมวลชน-วิทยุกระจายเสียง

13 สื่อมวลชน-หนังสือพิมพ์
การติดต่อสื่อสาร สื่อมวลชน-หนังสือพิมพ์

14 การติดต่อสื่อสาร สื่อเฉพาะกิจ

15 การติดต่อสื่อสาร สื่อเฉพาะกิจ

16 การติดต่อสื่อสาร สื่อเฉพาะกิจ

17 การติดต่อสื่อสาร สื่อเฉพาะกิจ

18 การติดต่อสื่อสาร สื่อเฉพาะกิจ

19 การติดต่อสื่อสาร สื่อประเภทกิจกรรม

20 การติดต่อสื่อสาร สื่อใหม่

21 การประเมินผล คือ การวัดผลว่าการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของเราที่ทำมาแล้วตั้งแต่ต้นนั้น ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้หรือไม่ สำเร็จหรือล้มเหลว ได้ผลมากน้อยเพียงใด

22 การประเมินผล ประเภทการประเมินผล การประเมินผลก่อนลงมือปฏิบัติการ
การประเมินผลเมื่อปฏิบัติงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

23 จบการนำเสนอ

24 แบ่งกลุ่มในคาบ 5-6 คน ด้วยในปัจจุบันได้เกิดปัญหาในเรื่องรถติดอย่างมาก นักศึกษาจะมีวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาเดินทางโดยใช้รถสาธารณะให้มากขึ้นได้อย่างไร 1. เขียนโครงการประชาสัมพันธ์ตามเอกสารที่แจกให้ โดยเขียนลงในกระดาษสีที่ได้แจกให้ ใช้เวลา ประมาณ 30 นาที 2. นำเสนอเป็นกลุ่มในสัปดาห์หน้า


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการดำเนินการประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google