งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มประสานราชการ แผนการประสานตามนโยบาย : โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ( รอบ 7 เดือน ระหว่าง 1 ต. ค. 2552 ถึง 30 เม. ย. 2553) จัดหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มประสานราชการ แผนการประสานตามนโยบาย : โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ( รอบ 7 เดือน ระหว่าง 1 ต. ค. 2552 ถึง 30 เม. ย. 2553) จัดหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มประสานราชการ แผนการประสานตามนโยบาย : โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ( รอบ 7 เดือน ระหว่าง 1 ต. ค. 2552 ถึง 30 เม. ย. 2553) จัดหา / สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ประสานข้อมูล / การดำเนินการ เชื่อมโยงระบบการให้ บริการและการบริหาร ผ่าน Website Call Center E-mail เป้าประสงค์ : เชื่อมโยง “ กลไกการบัญชี ” เพื่อมุ่งสร้างสรรค์ชุมชน โดยมี “ สถาบันเกษตรกร ” เป็นศูนย์กลาง ผ่าน 7 มิติการปรับเปลี่ยน ประสานนโยบายเชิงการจัดการเชื่อมโยงระบบการบริหาร ด้านภูมิทัศน์ / จัดทำผังพื้นที่ กิจกรรมภายใต้ โครงการฯ การดำเนินการ : ประสานนโยบายเชิงการจัดการ / เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภูมิภาค ปัญหา / อุปสรรค ไม่มี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มประสาน ราชการ จำนวน 34 ครั้ง จำนวน 65 ครั้ง จำนวน 218 ครั้ง

2 CALL CENTER การให้บริการทาง โทรศัพท์ รับฝาก - ยืมเอกสาร บริการคลัง รับฝากเอกสาร กล่องรับฟังคำแนะนำ รับฟังคำแนะนำ เพื่อการพัฒนา แบบสอบถาม ความพึงพอใจ เพื่อการพัฒนากลุ่มงาน ฟังความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ฟังเรื่องร้องเรียน ข้อมูลการร้องเรียน ของประชาชน ตู้ ปณ.187 รับฟังเรื่องร้องเรียน ทางจดหมาย สารสนเทศงานตรวจ การตรวจราชการ ของผู้ตรวจฯ ฟังมติ ครม. สรุปการ ประชุม ครม. เชื่อมโยงระบบการให้บริการและการบริหาร ผ่าน WEBSITE ( รอบ 7 เดือน ระหว่าง 1 ต. ค. 52 ถึง 30 เม. ย. 53) ส่วนที่ 1 กลุ่มประสานราชการ CONTENT

3 หน่วยงานในสังกัด กระทรวงฯ หน่วยงานต่าง ๆ ใน สังกัด กษ POWERPOINT CEO เอกสารบรรยาย อตส. บันทึกการประชุม รวมบันทึกช่วยจำ / รายงานการประชุม ผู้บริหาร มองงาน... ผ่านสื่อ มองทิศทางงานกรมฯ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ในวาระต่างๆ คำบรรยาย อตส. คำบรรยายของ ผู้บริหาร รายชื่อ / ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน ไทย - อังกฤษ ร่าง Lay Out ผังการจัดพื้นที่ กิจกรรมต่างๆ ROAD MAP’53 เส้นทางการทำงาน เชิงสร้างสรรค์ ปี 2553 ปฏิทินผู้บริหาร ปฏิทินผู้บริหาร / ผู้รักษาราชการแทน SECRETARY CEO รู้จักเลขานุการ ผู้บริหาร โครงการ โครงการต่างๆ ที่กรมฯดำเนินการ โลโก้ โลโก้ต่าง ๆ ที่กรมฯ ใช้ SONG FOR EVENT เพลงที่ใช้ในพิธีการ และกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมประจำปี History ย้อนหลัง การจัดกิจกรรม

4 แผนที่ แผนที่ สตส., สตท. สมุดโทรศัพท์ หมายเลขโทรศํพท์ ข้าราชการ E-MAIL ADDRESS อีเมล์ข้าราชการ วีดีทัศน์ วีดีทัศน์ต่าง ๆ ที่กรมฯ จัดทำ ข้อมูล กปก. เกี่ยวกับกลุ่ม ประสานราชการ การจัดการความรู้ ภายในองค์กร การพัฒนาบุคลากร ภายในกลุ่มฯ STRATEGY MAP แผนที่ยุทธศาสตร์ STEP OF WORK ขั้นตอนการทำงาน บทความ บทความความรู้ทั่วไป ข่าวสาร ข่าวสารทั่วไป ส่วนที่ 2 หนังสือชวนอ่าน ณ ห้อง CAD HUB ทุกแห่ง HOT ISSUE


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มประสานราชการ แผนการประสานตามนโยบาย : โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ( รอบ 7 เดือน ระหว่าง 1 ต. ค. 2552 ถึง 30 เม. ย. 2553) จัดหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google