งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรกฎ ชยุตรารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรกฎ ชยุตรารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามมาตราการยางพาราทั้งระบบ
กรกฎ ชยุตรารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ด้านพืชและผลิตภัณฑ์

2 แนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการ
สืบเนื่องคณะกรรมการควบคุมยาง ประชุมครั้ง ที่ 2/57 เมื่อ 26 ธ.ค. 57 ที่ประชุม ได้มีความเห็นว่ารัฐบาลควรสนับสนุนสถาบันเกษตรกรใน 3 แนวทาง 1. สถาบันเกษตรกรดำเนินธุรกิจเป็นตลาดกลางยางพาราระดับท้องถิ่น 2. ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรผลิตยางในรูปแบบที่ใช้ในการส่งออก คือยางแผ่นดิบรมควันอัดก้อน ยางแท่ง และน้ำยางข้น 3. ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ นำยางพาราผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ยางอย่างง่ายเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ มอบหมาย กสส.รายงานความก้าวหน้าให้ กนย. ทราบต่อไป ทั้งนี้ขอให้ กสส. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายสหกรณ์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนและผลักดันในมาตรการต่าง ๆ ด้านยางพาราที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

3 37 50 รายชื่อจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่ดำเนินธุรกิจยางพารา ในภาคเหนือ 15 จังหวัด ที่ จังหวัด เจ้าหน้าที่ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1 เชียงราย 4 2 เชียงใหม่ 7 9 3 ลำพูน ลำปาง 5 พะเยา 6 น่าน แพร่ 8 ตาก พิษณุโลก 11 10 อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร 12 อุทัยธานี 13 เพชรบูรณ์ 14 นครสวรรค์ 15 สุโขทัย 37 50

4 การรายงานข้อมูลในระบบ รวบรวม และ จำหน่ายยางพารา

5 การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการยางพารา
วิธีการรายงาน กำหนดรายงาน 1) ผลการรวบรวมและ จำหน่ายผลผลิตยางพารา เป้าหมาย : สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจ ยางพาราทุกแห่ง รายงานผ่านระบบ Intranet : - การรายงานแผน – ผล การดำเนินธุรกิจ ยางพารา ทุกวันจันทร์ 2) รายงานแผน – ผล การเบิกเงินกู้ ธ.ก.ส. 1) รายงานผ่านระบบ Intranet : - รายงานแผน – ผล การเบิกเงินกู้ ธ.ก.ส. 2) แบบการติดตามการยื่นขอกู้เงินของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในโครงการ สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน จนกว่าระบบการรายงาน แผน – ผล การเบิกเงินกู้จะสมบูรณ์ 3) รายงานราคายางพารา -รายงานราคายางพารา

6 ปัญหาจากการายงานผลการ ดำเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางปฏิบัติ 1) การรายงานขาดความต่อเนื่อง บางจังหวัดไม่รายงานทุกสัปดาห์ ให้รายงานทุกสัปดาห์ หากไม่มีผลงานในสัปดาห์นั้นให้คีย์เป็นศูนย์เข้าในระบบ 2) การคีย์ข้อมูลหน่วยนับจาก ตัน เป็น กิโลกรัม ให้ตรวจสอบรายงานก่อนการคีย์ในระบบทุกครั้ง หากมีแก้ไขให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันอังคารหลังจากนั้นระบบจะปิด ให้โทรแจ้ง สพส. เพื่อ สพส. จะได้รวบรวมส่งให้ ศสท. แก้ไขในระบบ 3) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เช่น เข้าร่วม โครงการฯ 10,000 ลบ. แต่คีย์ใน โครงการฯ 5,000 ลบ. ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งปรับแก้ฐานข้อมูลกับสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้ตรงกัน

7 หน้ารายงานของส่วนกลาง

8 คำแนะนำการ Key ข้อมูลในระบบ รวบรวม และ จำหน่ายยางพารา
ต้อง เก็บข้อมูลรอบ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เช่น วันจันทร์ที่ 19 ม.ค. 58 ควรเลือกรอบระยะเวลาการ Key ข้อมูล รอบวันที่ 11 – 18 ม.ค. 58 2. การ Key ข้อมูลปริมาณรวบรวม และ จำหน่าย เป็นจำนวนตัน มีจังหวัด Key ปริมาณเป็น กิโลกรัม ทำให้ยอดมากเกินความเป็นจริง ควรตรวจสอบก่อน Key ทุกครั้ง 3.ให้ Key ข้อมูลทุกสถาบันที่ดำเนินธุรกิจยางพารา หากไม่มีความเคลื่อนไหว ในรอบสัปดาห์นั้น ให้ Key ข้อมูลเป็น 0

9 คำแนะนำการ Key ข้อมูลในระบบ รวบรวม และ จำหน่ายยางพารา
5. การ Key ข้อมูลพื้นฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ Key ข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ และไม่เข้าร่วมโครงการฯ

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กรกฎ ชยุตรารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google