งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล. อ่านเรื่องสั้น ๆแล้ว ตอบคำถามได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล. อ่านเรื่องสั้น ๆแล้ว ตอบคำถามได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 อ่านเรื่องสั้น ๆแล้ว ตอบคำถามได้

3 Test 2 Choose the correct answer. answer. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 Why do people drink? Often because they...1… but this can’t be the …..2….reason; there..3…be other reasons, too. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 In many countries, when friends see …4.. they often have a drink while they sit and talk. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 Many English people don’t need.5… : they drink tea several times..6…day even when they are alone! ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 In most countries people say...7…when they drink together. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 The English…8… Cheers. In all countries there are many places there are many places (cafés, bars, etc) (cafés, bars, etc)...9...main purpose is to sell drinks. to sell drinks. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 Since there are so many of these places, it seems of these places, it seems that many people drink more often than they really…10…. really…10…. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 1.have thirsty 2.have thirst 3.are thirsty 4.are thirst 1. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 1.lonely 2. single 3. only 4. alone 2. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 1. shall 2. must 3. should 4.ought 3. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 1. each other 2. themselves 3. them 4. another 4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 1. another 2. any other 3. anyone else 4. other persons 5. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 1. a 2. during 3. the 4.by 6. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 1. s omething specially 2. s omething special 3. anything specially 4. anything special 7. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 8. 1. often say 2. often says 3. say often 4. says often ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 9. 1.of which 2.where the 3.what’s 4.that the ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 10. 1. need to 2. need it 3. must 4. must it ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 Why do people drink? Often because they...1… but this can’t be the …..2….reason; 1.have thirsty 2. have thirsty 2.are thirsty 4. are thirst ครูรุจิรา ทับศรีนวล

21 Why do people drink? Often because they are thirsty but this can’t be the …..2….reason; 1. lonely 2. single 3. only 4. alone ครูรุจิรา ทับศรีนวล

22 there..3…be other reasons, too. 1. shall 2. must 3. should 4. ought ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 In many countries, when friends see …4.. they often have a drink while they sit and talk. 1. each other 2. themselves 3. them 4. another ครูรุจิรา ทับศรีนวล

24 Many English people don’t need.5… : 1. another 2. any other 3. anyone else 4. other persons ครูรุจิรา ทับศรีนวล

25 : they drink tea several times..6…day even times..6…day even when they are alone! 1. a 2. during 3. the 4.by ครูรุจิรา ทับศรีนวล

26 In most countries people say...7…when they drink together. 1. s omething specially 2. s omething special 3. anything specially 4. anything special ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27 The English…8… Cheers. to sell drinks. 1. often say 2. often says 3. say often 4. says often ครูรุจิรา ทับศรีนวล

28 In all countries there are many places there are many places (cafés, bars, etc) (cafés, bars, etc)...9...main purpose is to sell drinks. to sell drinks. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

29 ...9...main purpose is to sell drinks. to sell drinks....9...main purpose is to sell drinks. to sell drinks. 1. of which 2. where the 3. what’s 4. that the ครูรุจิรา ทับศรีนวล

30 Since there are so many of these places, it seems of these places, it seems that many people drink more often than they really…10…. really…10…. 1. need to 2. need it 3. must 4. must it ครูรุจิรา ทับศรีนวล

31

32

33 1.The gentleman bought some buns from the man who makes sweets and pastries 1. baker 2.hawker 3. confectioner 4. grocer ครูรุจิรา ทับศรีนวล

34 performer of tricks by sleight of hand 2.In the circus Hassan is a performer of tricks by sleight of hand 1. an acrobat 2. a conjuror 3. a clown 4. a jockey ครูรุจิรา ทับศรีนวล

35 where they can be washed and ironed 3. I always send send my clothes to a shop where they can be washed and ironed 1. dispensary 2.hostel 3. laundry 4.distillery ครูรุจิรา ทับศรีนวล

36 making a deep sound of pain 4.The wounded man lay there making a deep sound of pain without any one to help him. 1.sighing 2. groaning 3.growling 4. yelling ครูรุจิรา ทับศรีนวล

37 a sum of money for releasing the child they held. 5.The kidnappers demanded a sum of money for releasing the child they held. 1. tax 2.reward 3. ransom 4.toll ครูรุจิรา ทับศรีนวล

38 dissolves 6.Sugar dissolves in water. 1. disappears 2.changes into liquid from 3.turns into a solid 4.becomes soft ครูรุจิรา ทับศรีนวล

39 . 1.warden2.scavenger 3.surgeon 4.veterinarian the person 7. I look my dog to the person who treats diseases of animals. who treats diseases of animals. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

40 8.The shop displays all kinds of diamonds, pearls and rubies. 1. currency 2. trinkets 3. jewellery 4. chandelier ครูรุจิรา ทับศรีนวล

41 public place where children are looked after 9.Mr.and Mrs. Liu took their child to a public place where children are looked after before going to work. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

42 1. orphanage 2. hostel 3. kindergarten 4. creche ครูรุจิรา ทับศรีนวล

43 Substances like milk, oil,wine and water 10. Substances like milk, oil, wine and water can be filled into these containers. 1. goods2. solids 3. liquids 4. gases ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล. อ่านเรื่องสั้น ๆแล้ว ตอบคำถามได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google