งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี
ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี การเรียกชื่อและการเขียนสูตรสารประกอบ ไอออนิก (Nomenclature) นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2552

2 cations - name of atom + “ion”
การเรียกชื่อไอออน cations - name of atom + “ion” การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

3 การเรียกชื่อไอออน anions - end with “-ide”
O2- - oxide; S2- - sulfide; F- - fluoride Cl- - chloride; Br- - bromide; I- - iodide see Table 3.1 p.58 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

4 Compounds containing polyatomic ions
Ca(OH)2 CuSO4 NH4NO3 Co2(CO3)3 - calcium hydroxide - copper(II) sulfate - ammonium nitrate - cobalt(III) carbonate การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

5 Is it possible for a compound to have both ionic and covalent bonds?
Mg(NO3)2 covalent ionic การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

6 Names vs. Formulas Chemical Name - indicates what atoms are present in the compound Chemical Formula - short hand way of writing the name of the compound that indicates how many atoms of each element are present in the compound. MgCl2 1 Magnesium atom 2 Chlorine atoms การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

7 ชนิดของ Ionic Compounds
Binary Ionic Compounds Metal + nonmetal Ternary Ionic Compounds Metal + polyatomic ion Binary Ionic Compounds with Transition Metals Transition metal + nonmetal Ternary Ionic Compounds with Transition Metals Transition Metal + polyatomic ion Ternary Ionic Compounds with 2 Polyatomic Ions การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

8 Naming Binary Ionic Compounds
Name the metal ion. Name the nonmetal ion. Ex: NaCl Metal ion = sodium Nonmetal ion = chloride You try: LiCl MgO การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

9 Writing formulas for Binary Ionic Compounds
Determine the oxidation number (charge) for each ion การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

10 +1 +2 -3 -2 -1 0 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ
4/9/2017 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ

11 Determining Oxidation Numbers
Alkali Metals (group IA) --> +1 Alkaline Earth Metals (group IIA) --> +2 Transition Metals --> มีหลายค่า B group - exceptions C group - exceptions N group --> -3 O group --> -2 Halogens --> -1 Noble Gases --> 0 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

12 Writing formulas for Binary Ionic Compounds
Determine oxidation number. Ex: magnesium chloride Mg --> +2 Cl --> -1 คูณไขว้ - oxidation number ของโลหะ กับอโลหะ การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

13 Writing formulas for Binary Ionic Compounds
Mg Cl-1 Only the number crosses, not the + or - Don’t write a 1 MgCl2 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

14 CaCl2 KF Li2O Magnesium bromide Calcium sulfide Potassium chloride
Practice! Name the following: CaCl2 KF Li2O Write formulas for the following: Magnesium bromide Calcium sulfide Potassium chloride การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

15 Answers Calcium chloride Potassium fluoride Lithium oxide MgBr2 CaS
KCl การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

16 Naming Ternary Ionic Compounds
Name the metal Name the polyatomic ion Ex: Na2SO4 Metal --> sodium Polyatomic ion --> sulfate Name --> sodium sulfate Ex : LiNO3 Mg3(PO4)2 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

17 Writing formulas for Ternary Ionic Compounds
Determine the oxidation number of the metal. Write the formula for the polyatomic ion. Cross over. Ex: lithium phosphite Li (PO3)-3 Li3PO3 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

18 Potassium perchlorate KNO2 CaSO4 LiNO3
Practice! Write the formula for the following: Sodium nitrate Magnesium sulfate Potassium perchlorate Name the following: KNO2 CaSO4 LiNO3 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

19 Answers NaNO3 MgSO4 KClO4 Potassium nitrite Calcium sulfate
Lithium nitrate การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

20 Determining Oxidation States from Compounds
Oxidation state = charge Compounds are neutral, so the + charges have to equal the – charges Ex: CuS S (group 16)  -2 No subscripts, so we know the charges cancelled each other out So, Cu  +2 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

21 Naming Binary Ionic Compounds with Transition Metals
Identify the transition metal in the formula. Determine the oxidation number of the transition metal. Name the transition metal. Use a roman numeral to note the oxidation number of the transition metal. Name the nonmetal ion. การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

22 Naming Binary Ionic Compounds with Transition Metals
Ex: FeCl2 What is the transition metal? Fe What is the ox. Number of the t.metal? +2 What is the nonmetal ion? Cl Name: Iron (II) chloride You try: CuCl Cr2O3 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

23 Writing formulas for Binary Ionic Compounds with Transition Metals
The roman numeral in the compound name gives the oxidation number of the metal ion. Ex: Iron (III) fluoride Metal --> Fe Metal ox. Number --> +3 Nonmetal --> F-1 Formula --> FeF3 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

24 CrCl3 CuF2 CuF Iron (II) sulfide Iron (III) sulfide Copper (II) oxide
Practice! Name the following: CrCl3 CuF2 CuF Write the formula for the following: Iron (II) sulfide Iron (III) sulfide Copper (II) oxide การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

25 Chromium (III) chloride Copper (II) fluoride Copper (I) fluoride FeS
Answers Chromium (III) chloride Copper (II) fluoride Copper (I) fluoride FeS Fe2S3 CuO การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

26 Naming Ternary Ionic Compounds with Transition Metals
Determine oxidation number of transition metal. Determine name of polyatomic ion. Name transition metal ion. Roman Numeral indicates the charge on the transition metal Name the polyatomic ion. Ex: Cu(NO3)2 is named Copper (II) nitrate การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

27 Writing formulas for Ternary Ionic Compounds with Transition Metals
Determine oxidation number of transition metal. Write formula for polyatomic ion. Cross over. Ex: chromium (II) phosphate Cr (PO4)-3 Cr3(PO4)2 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

28 Copper (II) perchlorate
Practice! Name the following: CuSO4 FePO4 Cr(NO3)3 Write the formula for the following: Iron (II) nitrate Copper (I) nitrate Copper (II) perchlorate การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

29 Chromium (III) nitrate Fe(NO3)2 CuNO3 Cu(ClO4)2
Answers Copper (II) sulfate Iron (III) phosphate Chromium (III) nitrate Fe(NO3)2 CuNO3 Cu(ClO4)2 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

30 Iron (III) chloride Ferric chloride Another way…
Memorize the Latin names for the transition metal ions. Ex: Fe+3 = Ferric Ex: Fe+2 = Ferrous Ex: FeCl3 is named 2 ways: Iron (III) chloride Ferric chloride การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

31 Ternary Ionic Compounds with 2 Polyatomic Ions
The polyatomic cation has to be NH4+1! Name ammonium. Name polyatomic anion. การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

32 Acids always have hydrogen at the front of the formula
Naming Acids Acids always have hydrogen at the front of the formula Ex: HCl, HBr, HClO4, H2SO4 To Name Binary Acids (H + element) Hydro _____ ic Acid To Name Ternary Acids (H + polyatomic ion) Name the polyatomic ion If the polyatomic ion ends in -ate, the acid will end in -ic acid If the polyatomic ion ends in -ite, the acid will end in -ous acid If the polyatomic ion ends in -ide, the acid will be named hydro _____ ic acid การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

33 HCl - hydrochloric acid HBr - hydrobromic acid HF - hydrofluoric acid
Examples HCl - hydrochloric acid HBr - hydrobromic acid HF - hydrofluoric acid HNO3 - nitric acid (nitrate --> nitric) HNO2 - nitrous acid (nitrite -->nitrous) HCN – hydrocyanic acid การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

34 Writing Formulas for Acids
Hydrogen always has +1 ox. Number Cross over charge of polyatomic ion. Ex: H+1 (SO4)-2 H2SO4 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

35 Bases always have hydroxide (OH-1) as the anion
Naming Bases Bases always have hydroxide (OH-1) as the anion KOH - potassium hydroxide Ca(OH)2 - calcium hydroxide Fe(OH)2 - iron (II) hydroxide การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

36 Writing formulas for Bases
Determine the oxidation number for the cation. Cross over the oxidation number of the cation to the hydroxide. Mg+2 (OH)-1 Mg(OH)2 การเรียกชื่อเขียนสูตร สารประกอบไอออนิก อ.ศราวุทธ 4/9/2017

37 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt ว เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google