งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการคัดกรองและส่งต่อ ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการคัดกรองและส่งต่อ ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ โรงพยาบาลศรีสะเกษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการคัดกรองและส่งต่อ ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พญ.สถาพร จันทร์ส่อง

2 การคัดกรองผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
การคัดกรองในเด็กนักเรียน การคัดกรองในทารกแรกเกิด

3 การคัดกรองในเด็กนักเรียน
เจ้าหน้าที่ รพ.สต./เวชกรรมสังคม รพช. รพ.ศรีสะเกษ

4 การคัดกรองในเด็กนักเรียน
เจ้าหน้าที่รพ.สต. ตรวจร่างกายพบความผิดปกติ D/C, advice ปกติ แพทย์รพช. ส่ง CXR, EKG ก่อน Clinical stable ผิดปกติ กรณีผป.อาการไม่ stable พิจารณา refer รพ.สปส. ส่งต่อ แพทย์รพ.ศรีสะเกษ (OPD case ได้ทุกวัน)

5 การคัดกรองในเด็กนักเรียน
แพทย์รพ.ศรีสะเกษ อาการไม่คงที่ อาการคงที่ ปรึกษาแพทย์โรคหัวใจเด็ก /พิจารณาส่งต่อ นัดตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจ ติดตาม/ตรวจรักษา

6 การคัดกรองในทารกแรกเกิด
ทารกแรกเกิดทุกรายอายุ>24ชม. จับ O2 Sat. ที่มือขวาและเท้าขวา O2 Sat.<90%ที่มือหรือเท้า O2 Sat.<95%ที่มือและเท้า หรือมีความแตกต่างระหว่างมือและเท้า>3% Yes Yes O2 Sat. ≥95%ที่มือหรือเท้า และมีความแตกต่างระหว่างมือและเท้า<3% จับO2 Sat.ซ้ำที่มือหรือเท้าอีก 1ชม.ถัดมา Yes จับO2 Sat.ซ้ำที่มือหรือเท้าอีก 1ชม.ถัดมา ผลปกติ (negative) Normal NB care ผลผิดปกติ (positive) Yes

7 Summary discharge healthy NB in SSKH
Mother G…P…L…GA…wks Underlying or complication Date of birth….time……ANC…normal…abnormal BlGr…. …ND…C/S due to………… …V/E Abgar…….BW….HC…Ht… Vaccination BCGdate…HBVdate….HBIGdate….other…… Screening TSH date…PKU date…OAE date…..result…… O2Sat date……Rt hand….% foot…% …advice….refer echo D/Cdate…BW…..Hct….MB… F/U date…..plan………………………….. HM………………………………………………………………….signature………………..

8 Thank you


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการคัดกรองและส่งต่อ ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google