งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Self Certification Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Self Certification Systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Self Certification Systems
[ SC ]

2 2558 SC SC1 SC2 SC1 SC1 SC2 SC1 SC1 SC2 SC2 SC1 SC2 SC1

3 ยื่นคำร้อง แจ้งการอนุมัติ พร้อมเลขประจำตัว เลขประจำตัวของบริษัท
ผู้ส่งออก(Exporter) กรมการค้า ต่างประเทศ ยื่นคำร้อง แจ้งการอนุมัติ กรมการค้าต่าง ประเทศพิจารณาคำร้อง พร้อมเลขประจำตัว เลขประจำตัวของบริษัท ผู้ส่งออกรับอนุญาต (Certified Exporter) เลขาอาเซียน ศุลกากรประเทศผู้นำเข้า

4 ผู้ส่งออกรับอนุญาต (Certified Exporter)
คุณสมบัติ มีความรู้เรื่องการกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดให้กับตัวสินค้าที่จะส่งออกและสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ มีที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ใช้เพื่อการกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดของสินค้าที่ส่งออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อจำเป็น

5 ระบุเลขประจำตัวของ Certified Exporterใน Invoice
จัดทำ Commercial Invoice เพื่อการส่งออก Commercial Invoice เพื่อการส่งออกที่จัดทำโดยCertified Exporterโดยมีการเพิ่มรายละเอียดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดของสินค้าที่ระบุในInvoiceและมีการระบุเลขประจำตัวของCertified Exporter เรียกว่า Invoice Declaration

6 การจัดทำ INVOICE DECLARATION
ทำอย่างน้อย 3ฉบับ เก็บไว้ที่บริษัทเพื่อเป็นข้อมูลการส่งออก นำไปใช้เพื่อการดำเนินการเพื่อการส่งออกที่กรมศุลกากร ส่งไปให้ลูกค้าที่ประเทศผู้นำเข้าเพื่อใช้แทน FORM D

7 การเพิกถอนสิทธิการเป็น CERTIFIED EXPORTER

8 ข้อความที่ต้องระบุเพิ่มเติมลงในInvoice Declaration
“The exporter of the product (s) covered by this document (Certified Exporter No.....) declared that, except where otherwise clearly indicated, the products satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under ATIGA (ASEAN country of origin: ) [with origin criteria:......]”

9 กรณีสินค้ามีรายการเดียว
กรณีสินค้ามีหลายรายการ 1

10 กรณีสินค้ามีหลายรายการ
2 กรณีสินค้ามีหลายรายการ กรณีสินค้ามีหลายรายการ 3

11 Invoice Declaration The exporter of the product (s) covered by this document (Certified Exporter No K.) declared that, except where otherwise clearly indicated, the products satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under ATIGA (ASEAN country of origin :Thailand) [with origin criteria:as indicated in this invoice..] 1. Note Book Origin Criteria: CTH 2. Hard Disk Origin Criteria: RVC40% 3. Note Book Origin Criteria: WO The exporter of the product (s) covered by this document (Certified Exporter No K.) declared that, except where otherwise clearly indicated, the products satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under ATIGA (ASEAN country of origin:Thailand) [with origin criteria:as indicated in this invoice..]

12 ใบเรียกเก็บเงิน (Billing Statements) หรือ
Invoice Declaration มีอายุ 12 เดือน นับแต่วันออก กรณีมีความจำเป็นไม่สามารถออกInvoice Declaration ได้สามารถออกเอกสารดังต่อไปนี้แทนเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้าได้ ใบเรียกเก็บเงิน (Billing Statements) หรือ ใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery order) หรือ บัญชีการบรรจุหีบห่อ (Packing list) กรณีมูลค่าสินค้าไม่เกิน USD200F.O.B. ไม่ต้องใช้Invoice Declaration ให้ผู้ส่งออก ออกหนังสือรับรองแทนการใช้Invoice Declaration

13 Advance Ruling System หมายถึงระบบการสอบถามเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า เป็นระบบที่ดำเนินการโดยกรมศุลกากรเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในระบบ Self Certification

14 ส่งออก การส่งออกในระบบSC จัดทำInvoice Declaration
ข้อมูล Certified Exporter Paperless System กรมศุลกากร สินค้าส่งออก ส่งออก ลูกค้าปลายทางที่ประเทศผู้นำเข้า

15 เลขประจำตัวของCertified ExporterในInvoice Declaration
การใช้สิทธิขณะนำเข้าในระบบSelf Certification(SC) ผู้นำเข้า Invoice Declaration จากผู้ขายต่างประเทศ ยื่น กรมศุลกากร ตรวจสอบ Invoice Declaration เลขประจำตัวของCertified ExporterในInvoice Declaration ตรวจรายละเอียดอื่นๆในInvoice Declaration ถูกต้อง ถูกต้อง ให้สิทธิฯ ปฏิเสธสิทธิฯ ไม่ถูกต้อง

16 ภายใต้ระบบ Self Certification นั้น ขณะนำเข้า ไม่มีการสงวนสิทธิเนื่องจากการไม่มี Invoice Declaration
ภายใต้ระบบ Self Certification นั้น ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้มาตรการ Back-to-Back แต่สามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้มาตรการ Third Party Invoicing ได้

17 ให้ผู้นำของเข้าจัดเก็บสำเนาบัญชีราคาสินค้าหรือใบเรียก
เก็บเงินหรือใบสั่งปล่อยสินค้าหรือบัญชีการบรรจุหีบห่อ ที่มีข้อความรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการนำเข้าสินค้าที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ในสื่อรูปแบบใดๆหรือเอกสารไว้เพื่อให้ตรวจสอบเป็น ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันนำเข้าสินค้า

18 สินค้า ส่งมอบโดยตรง ศุลกากร นายหน้า 1 นายหน้า 2 นายหน้า 3
INV. DECLATION / PACKING LIST ส่งมอบโดยตรง ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก(CE) ผู้นำเข้า ศุลกากร INVOICE 3 PACKING LIST INV. DECLATION INVOICE 1 INVOICE 2 INVOICE 3 นายหน้า 1 นายหน้า 2 นายหน้า 3 ผู้นำจะยื่น Packing List พร้อมกับInvoice 3 เพื่อการใช้สิทธิ ณ ท่านำเข้า

19 ระบบ Self Certification จะใช้กับประเทศที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง 4 ประเทศเท่านั้นในขณะนี้ ประเทศดังกล่าวได้แก่ ประเทศบรูไน ดารูซาลาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย Brunei Singapore

20 PH IN TH SELF CERTIFICATION SYSTEMS(SC2) L

21 1.จำกัดให้ใช้เฉพาะ Invoice Declaration อย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้เอกสารอื่นแทนได้
2.ผู้ใช้ระบบจำกัดเฉพาะ ผู้ส่งออกที่เป็นผู้ผลิตเท่านั้น 3.ให้มีการระบุเลขพิกัดฯในInvoice Declarationด้วย 4.ให้ระบุชนิดของสินค้าที่จะส่งออกโดยในบัญชีของCertified Exporterด้วย 5.ให้ระบุตัวอย่างลายมือชื่อของ Certified Exporterในบัญชีของ CE.ด้วย 6.จำกัดจำนวนของCE.ในหนึ่งบริษัทไม่เกิน 3 คน 7. ไม่มีมาตรการThird Party Invoicing 8.ไม่มีมาตรการBack-to-Back 9.ศุลกากรประเทศผู้นำเข้าต้องตรวจสอบชนิดสินค้าตามInvoice Declarationและลายมือชื่อของCEลงนามในInvoice DeclarationจากบัญชีของCEที่ได้รับจากIssuing Authorityด้วย

22 The Exporter of the product(s) covered by this document(Certified Exporter Authorization Code ………………………) declares that, except where otherwise clearly indicated, the products ( HS. Code/s.………..) satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under ATIGA(ASEAN Country of origin……………..) with origin criteria…………………………………………………... Signature Over Printed Name of the Authorized Signatory


ดาวน์โหลด ppt Self Certification Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google