งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดลักษณะของน้ำมันใช้ แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับปรุง คุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดลักษณะของน้ำมันใช้ แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับปรุง คุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดลักษณะของน้ำมันใช้ แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับปรุง คุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตา อุตสาหกรรม เพื่อทดแทนน้ำมันเตา พ. ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  น้ำมันใช้แล้ว หมายความว่า น้ำมันทุกชนิดที่ กลั่นจากน้ำมันดิบหรือน้ำมันสังเคราะห์ที่ผ่าน การใช้งานแล้วและไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สำหรับการนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมรวมถึง น้ำมันทุกชนิดที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานแต่อยู่ใน สภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน  น้ำมันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพ หมายความว่า น้ำมันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการ ทางกายภาพหรือทางเคมี เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ให้สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  เชื้อเพลิงสังเคราะห์ หมายความว่าน้ำมันใช้แล้วที่ ผ่านกระบวนการผสมกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต่างๆ จน มีคุณภาพในการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้  โรงงานผู้ผลิต หมายความว่า โรงงานซึ่งได้รับ อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลำดับที่ 106 ที่ใช้ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยนำน้ำมันที่ ใช้แล้วมาทำการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีเพื่อนำไปใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ทดแทนน้ำมันเตาหรือเอาน้ำมันใช้แล้วไปผสมกับ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  น้ำมันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ หรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่นำมาใช้ทดแทนน้ำมัน เตา 1. ต้องมีลักษณะและคุณภาพตามองค์ประกอบที่ กำหนดในบัญชีท้ายประกาศนี้ กรณีโรงงานผู้ผลิตไม่สามารถผลิตน้ำมันให้มี ลักษณะและคุณภาพตามองค์ประกอบที่กำหนด ได้ ให้ขอคำวินิจฉัยจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนที่จะทำการส่งไปใช้ในเตาอุตสาหกรรมเป็น กรณีไป

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. ต้องได้รับการตรวจสอบทุกครั้งอย่างน้อยแต่ ละชุดของการผลิต โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือของหน่วยงานราชการ  ให้โรงงานผู้ผลิตรายงานให้กรมโรงงาน อุตสาหกรรมทราบถึงปริมาณและผลการ ตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันใช้แล้วที่ผ่าน กระบวนการปรับปรุงคุณภาพหรือเชื้อเพลิง สังเคราะห์ที่จะส่งไปใช้ในเตาอุตสาหกรรมและ แจ้งรายชื่อโรงงานที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ทดแทนในเตาอุตสาหกรรมเป็นรายเดือน

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  แนบท้าย บัญชีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดลักษณะของน้ำมันใช้แล้วที่ผ่าน กระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม เพื่อ ทดแทนน้ำมันเตา พ. ศ. 2547 ความถ่วงจำเพาะ ไม่มากกว่า 0.990 ที่อุณหภูมิ 15.6 องศาเซลเซียส ความหนืด ไม่ต่ำกว่า 81 เซนติสโตกส์ และไม่สูง กว่า 180 เซนติสโตกส์ที่อุณหภูมิ 50 องศา เซลเซียส จุดวาบไฟ ไม่ต่ำกว่า 38 องศาเซลเซียส ปริมาณความร้อน ไม่ต่ำกว่า 9,500 แคลอรี่ต่อ กรัม เถ้า ไม่มากกว่าร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ น้ำและตะกอน ไม่มากกว่าร้อยละ 5.0 โดยน้ำหนัก ปริมาณกำมะถัน ไม่มากกว่าร้อยละ 1.0 โดย น้ำหนัก สารประกอบฮาโลเจนทั้งหมดได้แก่ คลอรีน โบรมีน ฟลูออรีนและไอโอดีน รวมกันไม่มากกว่า 4,000 ส่วนในล้านส่วน (ppm) โดยน้ำหนัก ปรอท ไม่มากกว่า 2 ส่วนในล้านส่วน (ppm) โดย น้ำหนัก พลวง สารหนู แคดเมียม ซีลีเนียมและเทลลูเนียม รวมกันไม่มากกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน (ppm) โดย น้ำหนัก วาเนเดียม โครเมียม โคบอลต์ นิเกิล ทองแดง ตะกั่ว แมงกานีสและดีบุก รวมกันไม่มากกว่า 200 ส่วนในล้านส่วน (ppm) โดยน้ำหนัก สังกะสี ไม่มากกว่า 500 ส่วนในล้านส่วน (ppm) โดยน้ำหนัก

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดลักษณะของน้ำมันใช้ แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับปรุง คุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google