งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการลดความแออัดของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการลดความแออัดของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการลดความแออัดของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี

2 โรงพยาบาลศูนย์ประจำภาคตะวันออก
โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลศูนย์ประจำภาคตะวันออก ขนาด 825 เตียง

3 พันธกิจของโรงพยาบาลชลบุรี
ให้บริการสาธารณสุขโดยองค์รวม ทั้ง 4 มิติ แก่ประชาชนทั่วไป ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล 2. เป็นศูนย์รับผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อใน ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 3. มีการร่วมผลิตและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข 4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น และชุมชน ในการแก้ปัญหา และยกระดับสถานะสุขภาพของประชาชน ในภูมิภาคตะวันออก

4

5

6

7

8 โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี มีผู้มารับบริการวันละ 1,800 – 2,000 คน ทั้งผู้ป่วยปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ

9

10

11

12 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แนวทางแก้ไข มีการแยกส่วนบริการ เป็นระดับบริการปฐมภูมิ และทุติยภูมิตอนต้น ส่วนบริการทุติยภูมิ ตอนปลาย และตติยภูมิ โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนอำเภอเมือง โรงพยาบาลศูนย์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Excellent Centre

13

14

15 เปิดบริการ 1 ธันวาคม 2547

16 โรงพยาบาลเมืองชลบุรี

17 ภารกิจ 1.จัดบริการผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลเมืองชลบุรี รวมทั้งคลินิกพิเศษ เช่น Well Baby Clinic : ANC : Life-Style Clinic งานส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรค และระบาดวิทยา ครอบคลุมโรงพยาบาลศูนย์ และอำเภอเมือง รวมถึงการควบคุมโรคแรงงานต่างด้าว งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลทั่วไป สุขาภิบาลอาหาร

18 5. งานสาธารณสุขมูลฐาน อสม. 6
5.งานสาธารณสุขมูลฐาน อสม งานอาชีวเวชกรรม การตรวจสุขภาพพนักงาน การดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการต่าง ๆ งานการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ฝึกอบรมและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย การบริการจัดการเครือข่ายสถานปฐมภูมิและอำเภอเมือง (CUP)

19 งานบริการ

20 งานเวชระเบียน

21 งานผู้ป่วยนอก

22 งานผู้ป่วยนอก

23 ห้องตรวจ

24 งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

25 งานบริการทันตกรรม

26 คลินิกสุขภาพเด็กดี

27

28

29 งานเภสัชกรรม

30 งานการเงิน

31 งานนวดแผนไทย

32

33 งานอาชีวเวชกรรม

34

35 การเรียนการสอนสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

36 บุคลากรโรงพยาบาลเมืองชลบุรี

37 แพทย์ จำนวน คน ทันตแพทย์ จำนวน 2 คน เภสัชกร จำนวน 2 คน นวก.สาธารณสุข จำนวน 4 คน นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน

38 พยาบาล จำนวน คน

39 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 คน
ทันตาภิบาล จำนวน 2 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 คน

40 พนักงานนวดแผนไทยจำนวน 10 คน

41

42

43

44 สัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี แยกตามพื้นที่ ปี 2548
1,358 (0.26%) 76,277 (14.73 %) 306,856 (59.26 %) 133,317 (25.75%)

45 สัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี แยกตามสิทธิ ปี 2548
131,010(25.30%) 342,284 (66.10%) 37,180 (7.18%) 7,334 (1.42%)

46 โครงการลดความแออัดของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี
ลดความแออัดของโรงพยาบาลชลบุรี ผู้รับริการเข้าถึงบริการได้สะดวก เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ 2. โรงพยาบาลศูนย์ปิดแผนกผู้ป่วยนอกแบบwalk in รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหมาย

47 โครงการลดความแออัดของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี
1. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเมืองชลบุรี 2. โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นสถาน พยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจที่มีมาตรฐานสูง

48 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเมืองชลบุรี ลดการส่งต่อไปโรงพยาบาลศูนย์
วัตถุประสงค์ ให้รองรับจำนวนผู้ป่วยนอกได้ วันละ 600 ราย มี SPECIALIST มีความน่าเชื่อถือ ลดการส่งต่อไปโรงพยาบาลศูนย์

49 โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นสถานพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจที่มีมาตรฐานสูง
มีวัตถุประสงค์ ให้มีการตรวจรักษาโดยแพทย์ที่ศูนย์ฯ ทุกวัน หรือวันเว้นวัน ให้รองรับผู้ป่วยนอกได้ วันละ ราย(โดยรวม) และงานบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น งานทันตกรรม และงานส่งเสริมสุขภาพอื่น ๆ

50 PCUที่ต้องการพัฒนา 4 มุมเมือง (ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง)
1. PCU บ้านสวน ( 17,033 คน / UC) 2. PCU อ่างศิลา ( 3,764 คน / UC) 3. PCU เหมือง ( 5,041 คน / UC) 4. PCU หนองรี ( 5,083 คน / UC)

51 ข้อมูลการใช้บริการที่ PCU ต่าง ๆ ปี 2548

52 แผนภูมิผู้รับบริการแยกตามตำบลในอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปี 2548
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 จำนวนผู้ป่วย ( คน ) ชุดข้อมูล 1 4474 1926 1419 4186 12658 1415 1007 4708 893 1699 2418 2644 1106 1639 434 4067 752 467 271 บาง ปลา บ้าน โขด มะขาม หย่ง . 2 , 5 สวน หนอง ไม้แดง อ่าง ศิลา เสม็ด คลอง ตำหรุ ทราย ห้วย กะปิ นาป่า ข้าง หนองรี ดอน หัวฬ่อ แสน สุข เหมือง ปึก สำนัก บก

53 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการลดความแออัดของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google