งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Modern Management นพ.ยุทธนา พูนพานิช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Modern Management นพ.ยุทธนา พูนพานิช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Modern Management นพ.ยุทธนา พูนพานิช
พบ., อว.เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกัน บธม. (บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร)

2 เมื่อลมเปลี่ยนทิศ บางคน... สร้างกังหัน บางคน...สร้างกำแพง

3

4 ฟังก่อน พูดทีหลัง

5 Know Something in Everything Know Everything in Something
ความรู้ของผู้บริหาร เก่งทุกเรื่อง รู้ทุกเรื่อง Know Something in Everything Know Everything in Something

6 McGregor 's Theory X & Theory Y
1. ชอบทำงาน 2. มีเป้าหมายและกระตือรือร้น 3. มีความรับผิดชอบ 4. ชอบคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 5. ควบคุมตัวเองได้ ทฤษฎี X 1.ไม่ชอบทำงาน 2. ขาดความกระตือรือร้น 3. ขาดความรับผิดชอบ 4. ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 5. มีคนอื่นควบคุมจึงทำงาน

7 What is management ? “ การบริหารคือกระบวนการทำงานกับคนโดยอาศัยคน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยน แปลง ”

8 ลักษณะของการบริหาร 1.เป็นการทำงานกับคนโดยอาศัยคน
2.ทำให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์กร 3.เป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 4.เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5.จะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

9 “ การบริหาร คือ ศิลปะการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยผู้อื่น ”
Mary Parker Follett "The Prophet of Management" “ การบริหาร คือ ศิลปะการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยผู้อื่น ”

10 Responsibilities of Manager 1.Performance Responsibilities 2.Goal accomplishments

11 2.Goal accomplishment High performance “ High Productivity ”
High satisfaction “ Quality of Work Life ”

12 ผลการปฏิบัติงาน (Performance)
ความสามารถ Ability ความพยายาม Effort การสนับสนุน Support x x =

13 Works of Management Management Function

14 Luther Gulick & Lyndall Urwick
POSDCoRB Luther Gulick & Lyndall Urwick P = Planning O = Organizing S = Staffing D = Directing Co = Coordinating R = Reporting B = Budgeting

15 P = Planning O = Organizing C = Commanding C = Coordinating
C = Controlling Henri Fayol ( )

16 Harold D. Koontz P = Planning O = Organizing S = Staffing
D = Directing C = Controlling

17 Works of Management (At present) Planning Organizing Leading
Controlling

18 Know Something in Everything Know Everything in Something
ความรู้ของผู้บริหาร เก่งทุกเรื่อง รู้ทุกเรื่อง Know Something in Everything Know Everything in Something

19 The Management Process
Management Function Planning Goal Strategy Activity Controlling Perform meas. Comparison Corrective Act. Organizing Structure Human Resource Other Resource The Management Process Leading Leadership Motivation

20 Planning กระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์
และ เป้าหมายขององค์การ รวมทั้งวิธีการที่ จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น

21 Planning in Organization
Strategic planning Top Manager Middle Manager Operation Planning First line Manager

22 Organizing “ การจัดองค์กร ” Structure Duties & Responsibilities Human resource Other resource

23 Chain of command Span of control
สายการบังคับบัญชา ขนาดการควบคุม

24 สายการบังคับบัญชา Chain of command
Authority : อำนาจหน้าที่ Responsibility : ความรับผิดชอบ Unity of command : เอกภาพในการบังคับบัญชา Empowerment : การมอบอำนาจ

25 ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
Responsibility ความรับผิดชอบ Accountability ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

26 Traditional organization
1. Functional structure : โครงสร้างตามหน้าที่ 2. Divisional structure : โครงสร้างตามหน่วยงาน 3. Hybrid structure : โครงสร้างแบบผสม

27 Functional structure ผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล
ฝ่ายชันสูตร ฝ่ายบริหาร

28 Divisional structure ประธาน ฝ่าย เครื่องกีฬา ฝ่าย ผลิตภัณฑ์ยา
ฝ่ายเครื่องแต่งกาย ฝ่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด

29 Hybrid structure ประธาน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายเงินกู้ ฝ่ายสาขา บัญชี บุคคล

30 Matrix organization ประธาน ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการ ฝ่ายผลิต
ฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่าย การเงิน สมพร สมศรี สมพร สมชาย สมนึก สมนึก สมหญิง สมรัก สมรัก สมเกียรติ สมบัติ สมมาตร

31 Pyramid organization ขนาดการควบคุมแคบ สายการบังคับบัญชายาว

32 Flat Organization สายการบังคับบัญชาสั้น ขนาดการควบคุมกว้าง

33 Organization Evolution
Past (Pyramid) Present (Flat Organization) Future (Work Team)

34 Leading *Leadership *Motivation *Communication

35 Leadership (ภาวะผู้นำ)
Leading Leadership (ภาวะผู้นำ) Performance (ผลงาน) Motivation (การจูงใจ) การใช้ภาวะผู้นำของผู้บริหารร่วมกับการจูง ใจในการทำให้สมาชิกขององค์กร ทำงานของ ตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์กรได้รับผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

36 ภาวะผู้นำ…กระบวนการที่มีอิทธิพล ของผู้นำเหนือผู้ตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การใน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

37 2.Authority (อำนาจหน้าที่) 3.Influence (อิทธิพล) 4.Charisma (บารมี)
อำนาจ...ใครก็อยากได้ 1.Power (อำนาจ) 2.Authority (อำนาจหน้าที่) 3.Influence (อิทธิพล) 4.Charisma (บารมี)

38 Power “ tend to corrupt and absolute power corrupts absolutely ”
Lord Acton ( )

39 “ พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ”
Peter Parker (Spiderman I) “ The great power comes great responsibilities ” “ พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ”

40 Robert R. Blake & Jane S. Mouton
The Leadership Grid Robert R. Blake & Jane S. Mouton Team Management Country Club Management Middle-of-the- Road Management Improvement Management Task Management

41 Situational Leadership Theory : SLT
Hersey & Blanchard ความพร้อม (Readiness) ความสามารถ (Ability) ความเต็มใจ (Willingness) = + Low High M1 M2 M3 M4 Unable Unwilling Willing Able Moderate

42 Situational Leadership Theory : SLT
High relationship and low task High task and high relationship STYLE OF LEADER High Participating Selling S3 S2 Relationship Behavior S4 S1 Delegating Telling Low High Task Behavior Low relationship and low task High task and low relationship

43 Manager Leader Do the right things Do the things right Innovator
Develop Inspire Long-term view Ask “what&why” Originate Importance On the system Do the things right Administer Maintain Control Short-term view Ask “ how&when ” Imitate Urgency In the system

44 Motivation การจูงใจ การชักจูงให้บุคคลอื่นแสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ โดยเฉพาะการใช้ความพยายามอย่างเต็ม ที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

45 Abraham Harold Maslow ( ) เมื่อความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการของมนุษย์ก็จะเลื่อนขึ้นไปอีกเป็นขั้นๆ

46 Self-Actualization Need
Maslow’s Theory of Human Needs Self-Actualization Need 5 Esteem Need 4 Social Need 3 Safety Need 2 Physiological Need 1

47 Vroom's Expectancy Theory
คุณค่าของ ผลลัพธ์ที่ได้ ความคาดหวังใน ผลงานจากความพยายามที่ใช้ไป ความคาดหวังใน ผลลัพธ์จาก ผลงานที่เกิดขึ้น ความพยายาม (Effort) ผลงาน (Performance) ผลลัพธ์ (Outcome)

48 Vroom’s Expectancy Theory
1. ความพยายามและผลงานมีความเกี่ยวเนื่องกัน “พยายามมาก จะมีผลงานมาก” 2. ผลงานกับรางวัลมีความเกี่ยวเนื่องกัน “ผลงานดี จะได้รางวัลตอบแทน” 3. คุณค่าของรางวัล “รางวัลที่ได้ต้องสอดคล้องและ ตรงกับความต้องการของผู้รับ”

49 อำนาจ อิทธิพล การจูงใจ
ในทุกองค์กร สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยความช่วย เหลือของ อำนาจ อิทธิพล และการจูงใจ ซึ่งมีความ สำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน จะเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิผล ขึ้นอยู่กับความ สามารถในการได้มาซึ่ง อำนาจ อิทธิพลและการจูงใจ ภายใต้การใช้มันอย่างชาญฉลาด Kathleen K. Reardon

50 Performance x x = ความสามารถ Ability ความพยายาม Effort การสนับสนุน
Support

51 Controlling คือ กระบวนการในการตรวจสอบกิจกรรมที่
ปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่า จะบรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ หากมีความเบี่ยงเบนไป ก็จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

52 Types of Control Input Process Output Feedforward Control
Concurrent Control Feedback Control Anticipate problem Correct problem as they happening Correct problem after they occured

53 Father of Modern Management
Peter F. Drucker

54

55 The Effective Executive
8 Must do for The Effective Executive Peter F.Drucker

56 Peter F. Drucker “ ผู้บริหารชั้นยอด อาจจะมีทั้งที่ฉลาดเป็นกรด
“ ผู้บริหารชั้นยอด อาจจะมีทั้งที่ฉลาดเป็นกรด หรือสมองทึ่มทึบ ใจกว้างเป็นแม่น้ำ หรือเค็มเป็น ทะเล สนใจแต่ตัวเลขตรงหน้า หรือฝันไกลถึง อนาคต ทว่า ผู้บริหารที่มีประสิทธิผลทุกคน ล้วน ทำตาม ข้อปฏิบัติสามัญ 8 ประการนี้ ”

57 1.มีอะไรบ้างที่ต้องทำ....ให้สำเร็จ
2.สิ่งที่ทำอยู่ ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

58 3.ต้องพัฒนาแผนปฏิบัติงาน
4.รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ 5.รับผิดชอบต่อการสื่อสาร 6.ให้ความสำคัญกับ “โอกาส” มากกว่า “ปัญหา” ที่เกิดขึ้น

59 Communication Clear Concise Complete

60 7.ต้องดำเนินการประชุมให้เกิดผล
8.คิดและพูดในฐานะ “ We ” มากกว่าในฐานะ “ I ”

61 แนวทางการบริหารงาน สมัยใหม่
Continuous Improvement ผู้ประเมินคือลูกค้า ทำงานเป็นทีม รับฟังความ คิดเห็นของทุกฝ่าย ปรับขนาดองค์กรให้เล็กลง Empowerment ทำให้พนักงานมีความสามารถ ในทุกๆด้าน ผู้บริหารจำเป็นต้องลงมา เกี่ยวข้องโดยตรงในบางเรื่อง

62 ใครที่เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ของหนามแหลม
ก็จะได้ต้นกล้าของหนามแหลมนั้นงอกงามใน ไร่นาของเขา และเขาเท่านั้นที่จะถูกหนาม แหลมทิ่มตำ

63 ....จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง ....จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

64 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Modern Management นพ.ยุทธนา พูนพานิช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google