งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supply chain management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supply chain management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supply chain management
บทที่ 6 Supply chain management

2 Main Topic What is supply chain management?
Options for restructuring the supply chain Using e-business to restructure the supply chain Supply chain management implementation Company Name

3 Supply Chain Management
การจัดการกลุ่มของกิจกรรมงาน กล่าวคือ ตั้งแต่การรับวัตถุดิบมาจาก Supplies แล้วเปลี่ยนวัตถุดิบนั้นให้เป็นสินค้าขั้นกลาง และสินค้าขั้นสุดท้าย จนกระทั่งจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า Company Name

4 สารสนเทศ (Information)
สิ่งที่จะทำให้เข้าใจถึงหน้าที่ของการผลิตและวิธีการควบคุมการผลิตนั้น เราจะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในกระบวนการผลิตอยู่ 2 สิ่งหลักๆ คือ วัตถุดิบ (Materials) สารสนเทศ (Information) Company Name

5 Company Name

6 ปัญหาคือความสนใจที่แตกต่างกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ลูกค้ามักต้องการสินค้าที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบและมีราคาถูก พนักงานในสายการผลิตอยากรู้คำสั่งที่ถูกต้อง ฝ่ายจัดซื้อต้องการได้วัตถุดิบที่ถูกต้อง มีคุณภาพ ผู้จำหน่ายวัตถุดิบต้องการคำสั่งซื้อที่ถูกต้องเพื่อจะได้จัดส่งได้ถูกต้อง ผู้จัดการต้องการรายงานที่ถูกต้อง Company Name

7 Company Name

8 Company Name

9 Problems of supply chain management
Company Name

10 ประโยชน์ของการทำ SCM การเคลื่อนไหลของวัตถุดิบและสารสนเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ปรับปรุงระดับของสินค้าคงเหลือ เพิ่มความเร็วได้มากขึ้น ขจัดความสิ้นเปลืองหรือความสูญเปล่าต่างๆ ในกระบวนการทางธุรกิจให้หมดไปได้ ลดต้นทุนในกิจกรรมต่างๆ ได้ ปรับปรุงการบริการลูกค้า Company Name

11 การบูรณาการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Integration)
 การบูรณาการกระบวนการภายในทางธุรกิจให้เป็นแบบไร้รอยตะเข็บ ไร้ความสูญเสีย  และมีความยืดหยุ่น ใช้นโยบายการทำงานแบบข้ามสายงาน ลดกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น  การบูรณาการกับกระบวนการภายนอก  นั่นคือบูรณาการกับกระบวนการของลูกค้าที่สำคัญและผู้จัดหาวัตถุดิบที่สำคัญให้เข้ากับกระบวนการภายในของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และไร้รอยตะเข็บ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น และ รวดเร็ว ขณะที่ต้นทุนลดต่ำลง Company Name

12 การบูรณาการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Integration)
การบูรณาการทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ  เพื่อให้การแลกเปลี่ยนและประสานข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและระหว่างองค์กรเป็นไปอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่นิยมใช้กันได้แก่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-bussiness)  การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Data Interchange-EDI) การส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์( ) บาร์โค้ด(Bar Code) การชี้บ่งตำแหน่งด้วยคลื่นความถี่วิทยุ(Radio Frequency Identification-RFID) อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ซอฟท์แวร์การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ(Enterprise Resource Planning-ERP) เป็นต้น Company Name

13 Value Chain ห่วงโซ่คุณค่า
Company Name

14 การนำ Value Chain มาวิเคราะห์เพื่อนำ IT มาบูรณาให้กับองค์กร
ตัวอย่าง การนำ Value Chain มาวิเคราะห์เพื่อนำ IT มาบูรณาให้กับองค์กร Company Name

15 ฝ่ายทีมการตลาดและที่ปรึกษา ฝ่ายติดตั้งและบริการ
information system requirement ระบบ E-Consult Create Develop Delivery Procurement (Purchase) Technology Development , R&D Human Resource Management Firm Infrastructure (Accounting, Financial) Support Activities Primary Activities PROFITS CUSTOMERS ฝ่ายทีมการตลาดและที่ปรึกษา ฝ่ายImplement ฝ่ายติดตั้งและบริการ Supplier

16 ฝ่ายทีมการตลาดและที่ปรึกษา ฝ่ายติดตั้งและบริการ
information system requirement ระบบ CRM ระบบ E –Consult ระบบ Create Develop Delivery Procurement (Purchase) Technology Development , R&D Human Resource Management Firm Infrastructure (Accounting, Financial) Support Activities Primary Activities PROFITS CUSTOMERS ฝ่ายทีมการตลาดและที่ปรึกษา ฝ่ายImplement ฝ่ายติดตั้งและบริการ Supplier

17 CUSTOMERS ระบบ E-learning ระบบ E-document ระบบ Knowledge Management
information system requirement Create Develop Delivery Procurement (Purchase) Technology Development , R&D Human Resource Management Firm Infrastructure (Accounting, Financial) Support Activities Primary Activities ระบบ E-learning ระบบ E-document ระบบ Knowledge Management ระบบ E-Consult PROFITS CUSTOMERS ฝ่ายทีมการตลาดและที่ปรึกษา ฝ่ายImplement ฝ่ายติดตั้งและบริการ Supplier

18 การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการจัดการด้าน Supply Chain
Supply Chain Management คือ การจัดการเชื่อมกิจกรรมต่างๆที่สัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต (Supplier) ผู้จัดจำหน่าย (Distributor) และลูกค้า (Customer) กลยุทธ์ทางด้าน Supply Chain นั้นได้แก่ ความพยายามที่จะผูกลูกค้า ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายกับธุรกิจ เรียกว่า Lock-in Customers หรือ Lock-in Suppliers เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไปทำธุรกิจกับผู้อื่น (Switching Cost) มีสูงขึ้น

19 ตัวอย่างของการนำสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
UPS แข่งขันไปทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท United Parcel Service หรือ UPS ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่อันดับหนึ่งของโลกในด้านการจัดส่งพัสดุทางบก ทำการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี และยังคงเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในปัจจุบันจากการที่ไม่เคยหยุดอยู่กับการพัฒนาบริการให้ดีขึ้น UPS ใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เรียกว่า Hand-held Computer การบันทึกข้อมูลลายเซ็นลูกค้าเวลาที่รับ หีบห่อและเวลาที่ส่ง หีบห่อ จากนั้นส่งผ่านข้อมูลโดยผ่าน ระบบเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สาย หรือ Cellular Telephone Network ภายในรถไปยังคอมพิวเตอร์หลักของบริษัทที่ตั้งอยู่ทั่วโลกทำให้สามารถทราบได้ว่าพัสดุอยู่ที่ไหน

20 ซึ่งระบบนี้จะใช้ บาร์โค้ด ( Bar Code ) เป็นตัวบันทึกข้อมูลหีบห่อที่รับและส่งเพื่อส่งผ่านข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ทำให้ฝ่ายขายสามารถตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับพัสดุได้รวมทั้งลูกค้าของ UPS สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้เองทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ ( WWW ) หรือการใช้ซอฟต์แวร์พิเศษของ UPS รวมทั้งลูกค้าสามารถเข้าไปใน WWW ตรวจสอบเส้นทางการขนส่ง คำนวณอัตราค่าส่งหีบห่อ และจัดตารางการรับ/ส่งหีบห่อได้และในอนาคตก็จะสามารถจ่ายค่าส่งทางอินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ตั้งแต่ปี UPS ยังเสนอบริการใหม่ด้วยการส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง และบริษัทยังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือหยุดการส่งในระหว่างทางได้หากลูกค้าต้องการ


ดาวน์โหลด ppt Supply chain management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google