งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคะแนน สูงสุด / เกรดสูงสุด ผู้จัดการ / หัวหน้าขาย ประจำเดือน ธันวาคม 2555 TOYO TA NAKHONS AWAN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคะแนน สูงสุด / เกรดสูงสุด ผู้จัดการ / หัวหน้าขาย ประจำเดือน ธันวาคม 2555 TOYO TA NAKHONS AWAN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคะแนน สูงสุด / เกรดสูงสุด ผู้จัดการ / หัวหน้าขาย ประจำเดือน ธันวาคม 2555 TOYO TA NAKHONS AWAN

2 เกรด B+ TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณพาณุ มาต 1. คุณ ไพฑูรย์ 200 80

3 เกรด B TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณอดิศร 1. คุณสาธิต 198 79.20 2. คุณ ประพันธ์ 19778.80

4 เกรด B ( ต่อ ) TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 3. คุณสุมาลี 19276.80 4. คุณชัยยา 18674.41 5. คุณเรวดี 18473.60

5 เกรด C+ TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณกร ภัทร์ 18674.40

6 เกรด F TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณจุฑา พร 11959.50

7 การประเมินคะแนน สูงสุด / เกรดสูงสุด พนักงานขาย ประจำเดือน ธันวาคม 2555 TOYO TA NAKHONS AWAN

8 เกร ด A TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณรุ่ง ระวี 17496.67 2. คุณ ปวีณา 2. คุณ กอบเดช 164 91.11 3. คุณ ทิพย์สุดา 162.590.28 4. คุณ มานิตย์ 16290 5. คุณ ประชา 5. คุณวัน ชนะ 161 89.44

9 เกรด A ( ต่อ ) TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เซ็ นต์ 6. คุณณิ ชา 16088.89 7. คุณจิรา พร 15988.33 8. คุณ สิทธิชัย 15887.77 9. คุณณัฐ พร 9. คุณ พิสิษฐ์ 157 87.22

10 เกรด B+ TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เซ็ นต์ 1 คุณจรูญ 1. คุณณัฐ พัชร์ 152 84.44 2. คุณ สงกรานต์ 2. คุณ สาวิตรี 151 83.89 3. คุณ อภิรักษ์ 14982.77

11 เกรด B+ ( ต่อ ) TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เซ็ นต์ 4. คุณอสิ ธารา 14882.22 5. คุณ ชรินทร์นาฏ 147.581.94 6. คุณมัทร ดา 14781.67 7. คุณรัตนา ภรณ์ 14480

12 เกรด B TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณชาญ ณรงค์ 14379.44 2. คุณปรีย ภัสสร์ 14278.88 3. คุณทิวากร 3. คุณ พจนารถ 141 78.33 4. คุณพชร พล 14077.78

13 เกรด B ( ต่อ ) TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 5. คุณนาริน 13977.22 6. คุณกสิมา 13675.56 7. คุณวิรัตน์ 13575 6. คุณวิเชียร ( ครึ่งเดือนแรก ) 7645

14 เกรด C+ TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณปุณิกา อร 13373.88 1. คุณเจตน์ ศิริ 12670 2. คุณสิริ ประภา 12569.44

15 เกรด C TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณ ศรายุทธ 12368.33 2. คุณสัญฉวี 121.567.5

16 เกรด D TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณเกศนี 10961 2. คุณภัชรีย์ 108.560

17 เกรด F TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณ ไชยวัฒน์ 10759.44 2. คุณชม นภา 5228.89 3. คุณสุจินต์ 4927.22

18 รถเก่าตีแลกสูงสุด ประจำเดือน ธันวาคม 2555 TOYO TA NAKHONS AWAN

19 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค.- ธ. ค.) คุณจุฑา พร 333 คุณ กฤษณ 3311 คุณณัฐ พัชร์ 336 อันดับ 1

20 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค.- ธ. ค.) คุณรุ่งระ วี 625 อันดับ 2

21 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค.- ธ. ค.) คุณนาริน 426 อันดับ 3

22 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค.- ธ. ค.) คุณ ปวีณา 3213 คุณ พิสิษฐ์ 327 คุณชัย ยา 324 อันดับ 4

23 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค.- ธ. ค.) คุณภร ภัทร์ 3110 อันดับ 5

24 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค.- ธ. ค.) คุณทิพย์ สุดา 2111 คุณ มานิตย์ 217 คุณสุภา รัตน์ 212 คุณ สาวิตรี 216 คุณจิรา พร 2110 คุณมัทร ดา 214 อันดับ 6

25 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค. - ธ. ค.) คุณ ไพฑูรย์ 111 คุณ ประชา 1114 คุณกอบ เดช 116 คุณ พิพัฒน์ 117 คุณ ศรายุทธ 113 คุณ อภิรักษ์ 112 อันดับ 7

26 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค. - ธ. ค.) คุณณิชา 112 คุณจรูญ 115 อันดับ 7( ต่อ )

27 คะแนนความ ร่วมมือสูงสุด ( ปฎิบัติตามนโยบาย บริษัท ) พนักงานขาย ประจำเดือน ธันวาคม 2555 TOYO TA NAKHONS AWAN

28 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแน นเต็ม ทำได้สะสม ( ม. ค. - ธ. ค.) คุณรุ่งระ วี 110106531 อันดับ 1

29 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแน นเต็ม ทำได้สะสม ( ม. ค. - ธ. ค.) คุณกอบ เดช คุณสิทธิ ชัย 110 96 551 242 อันดับ 2

30 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแน นเต็ม ทำได้สะสม ( ม. ค. - ธ. ค.) คุณ มานิตย์ คุณณัฐ พัชร์ 110 95 1064 1023 อันดับ 3

31 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแน นเต็ม ทำได้สะสม ( ม. ค. - ธ. ค.) คุณ ปวีณา 110941156 อันดับ 4

32 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแน นเต็ม ทำได้สะสม ( ม. ค. - ธ. ค.) คุณสุภา รัตน์ 11093285 อันดับ 5


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคะแนน สูงสุด / เกรดสูงสุด ผู้จัดการ / หัวหน้าขาย ประจำเดือน ธันวาคม 2555 TOYO TA NAKHONS AWAN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google