งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายโดม เจริญศิริ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายโดม เจริญศิริ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายโดม เจริญศิริ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แผนภาพเวน-ออยเลอร์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนของบลูม โดย นายโดม เจริญศิริ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2 ปัญหาการวิจัย จากประสบการณ์ของผู้ทำการวิจัยซึ่งเป็นครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ด้านบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยประสบปัญหาอย่างมากในการปฏิบัติกิจกรรมเรียนการสอน ผู้เรียนซึ่งเป็นนักเรียนในระดับ ปวช. (เทียบเท่า ม.4-ม.6) และปวช. (เทียบเท่าระดับอุดมศึกษาชั้นปี 1-2) ไม่ค่อยชอบแสดงความคิดในชั้นเรียนหรือในการอภิปราย ผู้เรียนส่วนใหญ่มีท่าทางที่ไม่มั่นใจในตนเอง เมื่อถูกถามคำถามหรือให้แสดงความคิดเห็นก็มักจะหันไปมาเพื่อดูว่าเพื่อนจะพูดว่าอย่างไร มักจะตอบคำถามตามที่เพื่อนบอก หรือมักจะยอมรับง่ายๆ ว่าไม่รู้ ในการทำกิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนส่วนใหญ่จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองเพราะคิดว่าผู้อื่นจะไม่ยอมรับและดูถูกความคิดของตน เมื่อมอบหมายงานให้ไปทำนอกเวลาเรียนก็พบว่าจะมีการลอกการบ้าน หรืองานที่มอบหมายให้ทำมาส่งอยู่เสมอ ในการลอกงานของเพื่อนมาส่ง บางคนไม่มีความคิดแม้แต่จะปรับเปลี่ยนข้อความให้ดูเป็นของตนเองมากขึ้น หากครูผู้สอนสั่งให้ทำรายงานก็มักจะพบว่ารายงานที่ทำมาส่ง จะมีลักษณะของการลอกข้อความในหนังสือ 2-3 เล่ม มาต่อกันโดยไม่มีการปรับปรุงใดๆ ทั้งสิ้น แม้กระทั่งสรรพนามหรือคำเรียกขานต่างๆ ซึ่งใช้ไม่เหมือนกันในหนังสือแต่ละเล่ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขาดทักษะในการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างมาก ในการทำโครงงาน ผลงานส่วนมากที่ทำขึ้นมาจะขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดจินตนาการที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ไม่พยายามคิดนอกกรอบ การทำข้อสอบประเภทเขียนบรรยาย ก็จะเห็นลักษณะการคิดด้านเดียว ไม่คิดในมุมมองของผู้อื่น ไม่มีความสามารถในการตัดสินและประเมินค่า

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยแผนภาพเวน-ออยเลอร์ ในรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์โดย 1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แผนภาพเวน-ออยเลอร์ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 (ปวช.2) ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนของบลูมก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

4 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวม
ของกลุ่มทดลอง N S t ก่อนการทดลอง 49 17.49 4.809 22.747** หลังการทดลอง 32.08 7.317

5 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณวิจารณญาณ โดยรวม,รายด้าน ด้านการสรุปอ้างอิง, ด้านการยอมรับ, ด้านนิรนัย, ด้านตีความ และด้านการประเมินข้อโต้แย้ง ในวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แผนภาพเวน-ออยเลอร์ ของนักเรียน ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนของบลูม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย นายโดม เจริญศิริ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google