งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท
PCT Schizophrenia

2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการด้าน ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยโรคจิตเภทอย่างมี มาตรฐาน PCT Schizophrenia

3 จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ OPD ปีงบ 54-56

4 จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ IPD ปีงบ 54-56

5 กระบวนการพัฒนา

6

7

8

9 กระบวนการพัฒนาคุณภาพในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่เข้ารับบริการ
ระบบป้องกันการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทกลุ่ม Multiple episode การบำบัดฟื้นฟูภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มี ภาวะอ้วนลงพุง

10 ระบบป้องกันการกลับมารักษาซ้ำ ของผู้ป่วยจิตเภทกลุ่ม Multiple episode
พัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการกลับมารักษาซ้ำใน หอผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยใน พัฒนาแนวทางการบำบัดฟื้นฟูตามสาเหตุการกลับมารักษาซ้ำ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินความเสี่ยงต่อการ กลับมารักษาซ้ำ และทักษะการบำบัดฟื้นฟูแก่สหวิชาชีพ

11 พัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูในหอผู้ป่วยนอก โดยทดลอง จัดบริการคลินิกเฉพาะโรคจิตเภท (คลินิกรักษ์จิต) ในทุกวัน พฤหัสบดี จัดให้มีการการบำบัดทั้งแบบรายบุคคล โดยผู้ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) และการบำบัดแบบกลุ่ม โดยทีมสหวิชาชีพ พัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูในหอผู้ป่วยใน โดย จัดให้มีการ บำบัดทั้งแบบรายบุคคลและการบำบัดแบบกลุ่มโดยผู้ปฏิบัติการ พยาบาลขั้นสูงและทีมสหวิชาชีพ

12 จัดตั้งศูนย์การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคจิตเภท โดยทำหน้าที่
สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรคจิตเภท พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคจิตเภท Training สมรรถนะบุคลากรในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรค จิตเภท เป็นที่ปรึกษาในด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มี ปัญหาซับซ้อน

13

14

15 ผลการพัฒนา ปีงบ 2554 ปีงบ 2555 ปีงบ 2556
ปีงบ 2554 ปีงบ 2555 ปีงบ 2556 การประเมินความเสี่ยงต่อ การกลับมารักษาซ้ำ หอผู้ป่วยนอก 86.66 90 93.33 หอผู้ป่วยใน 83.33 การวางแผนการจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 76.66 80.80 82.40 อัตราการกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า 8.82 11.52 12.43

16 แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยภายหลังการจำหน่าย และ การส่งต่อข้อมูลให้ชุมชน เพิ่มศักยภาพในการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยจิตเภท

17 การบำบัดฟื้นฟูภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
พัฒนาแนวทางการประเมินภาวะอ้วนลงพุงในผู้ป่วยจิตเภทที่เข้ารับบริการ ในหอผู้ป่วยนอก พัฒนาแนวทางการบำบัดฟื้นฟูภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มี ภาวะอ้วนลงพุง พัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการประเมินภาวะอ้วนลงพุง และการ บำบัดฟื้นฟูภาวะโภชนาการในผู้ป่วยจิตเภทที่มีภาวะอ้วนลงพุงแก่ สหวิชาชีพ

18 พัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มี ภาวะอ้วนลงพุงในหอผู้ป่วยนอก โดยการให้โภชนศึกษา ในวันพฤหัสบดี พัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูในหอผู้ป่วยใน โดยผู้ป่วย MS ทุกราย จะ ได้รับโภชนบำบัด โดยโภชนากร และมีการให้โภชนศึกษาทุกวันอังคาร ในหอผู้ป่วยชาย และหอผู้ป่วยหญิง และกำหนดให้ผู้ป่วยเข้าร่วม กิจกรรมออกกำลังกายทุกวัน วันละ 30 นาที ที่อาคารฟื้นฟู สมรรถภาพชายและหญิง (OT)

19 ผลการพัฒนา ปีงบ 2554 ปีงบ 2555 ปีงบ 2556
ปีงบ 2554 ปีงบ 2555 ปีงบ 2556 ร้อยละของการเกิดภาวะอ้วนลงพุงในผู้ป่วยจิตเภท 50 57.69 40.74 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเภทที่มีภาวะอ้วนลงพุงมีภาวะโภชนาการดีขึ้น - 68 70

20 แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
พัฒนาแนวทางการบำบัดรักษาในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน ลงพุง การติดตามภาวะโภชนาการภายหลังการจำหน่ายออกจาก โรงพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google