งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)
ปรัชญา = ก้าวข้ามขีดจำกัด แนวคิด = ลดภาระ สร้างสรรค์ กัลยาณมิตร หลักการ = Better Together Simplify นโยบาย = หมื่นมิตร

2 ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)
คุณค่า = ๑ ช่วย ๙ (๑ ช่วยก้าว) = เพื่อนช่วยเพื่อน = เครือข่ายการพัฒนา ดุลยภาพ = ปริมาณ + คุณภาพ = วิทย์ + สังคม + มนุษย์ = อุปสงค์ + อุปทาน

3 QE QA QI Quality Quality Quality Enhancement Assessment Improvement
Ensure Encourage Each Extreme Expression Excellent Empower QA Quality Assessment Assure Audit All Average Answer Achieve Advice (Approve) QI Quality Improvement Insure Inspire Individual Incentive Initiate Incubate ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ.

4 QE QA QI Idea Eye / Ear Arm Idol Expert Evidence/Explicit Enroll
Equity / Ethics Eye / Ear Expert Archives Unavoidable Arithmatics Arm Amicable Investigate Invite Impact Idea Idol ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ.

5 ตัวบ่งชี้ ๓ มิติ (3D-KPI)
พื้นฐาน (Basic I) อัตลักษณ์ (True Identity I) มาตรการส่งเสริม (Social I) เกณฑ์ พัฒนาการ (Better) มาตรการเทียบเคียง

6 การเปลี่ยนแปลง(Change)
Simplify Dynamic Status Link Attitude

7 การดำเนินงาน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ รอบแรก รอบสอง ๓๙,๗๑๒ สถาบัน รอบสาม
๖๑,๕๑๐ สถาบัน เชิงคุณภาพ พันธกิจ สังคม ปฏิรูปการศึกษา ๑ ปฏิรูปการศึกษา ๒ ประโยชน์สถาบัน ประโยชน์ชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ.

8 คุณภาพ ภาพคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ.

9 คุณภาพคน คุณภาพครอบครัว คุณภาพตัวป้อนอุดม คุณภาพอาจารย์ คุณภาพบุคลากร
คุณภาพผู้บริหาร คุณภาพบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ.


ดาวน์โหลด ppt ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google