งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
อัตลักษณ์ของสถานศึกษากับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) และการตรวจสอบทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

2 อัตลักษณ์สถานศึกษา อัต หมายถึง ตน หรือตัวเอง
อัต หมายถึง ตน หรือตัวเอง ลักษณ์ หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว อัตลักษณ์ : identity หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจำได้

3 อัตลักษณ์สถานศึกษา **หมายถึง ลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

4 การกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
พิจารณาจากความสำเร็จของสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง การดำเนินงานของสถานศึกษาที่เป็นจุดเด่นและเป็นสิ่งที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง บริบทของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการกำหนดอัตลักษณ์

5 กำหนดตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามปรัชญา/วิสัยทัศน์ จุดเน้น
* โรงเรียนดำเนินงานอย่างไร * ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร * ผู้เรียนมีคุณลักษณะอย่างไร ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด

6 ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปรายงานการประเมินตนเองประจำปี (SAR)

7 ตัวอย่างอัตลักษณ์สถานศึกษา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้ โรงเรียนดีวิถีพุทธ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจัดการเรียนแบบ BBL โรงเรียนบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนไฮเทค สู่สากล

8 อัตลักษณ์ของสถานศึกษากับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ. ศ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษากับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

9 อัตลักษณ์สถานศึกษากับการตรวจสอบทบทวน คุณภาพภายในสถานศึกษา (มาตรฐานด้านอัตลักษณ์)
มาตรฐานที่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น ตัวบ่งชี้14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

10 ตัวอย่างตัวบ่งชี้อัตลักษณ์สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 โรงเรียนมีการกำหนดการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม ตัวบ่งชี้ที่ 2 โรงเรียนมีหลักสูตรที่เน้นจุดเน้น จุดเด่นของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 3 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมเสริมการเรียนที่ปลูกฝังคุณลักษณะตามจุดเน้น จุดเด่นของโรงเรียน

11 ตัวบ่งชี้ที่ 4 โรงเรียนจัดหา เวทีส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนแสดงความสามารถต่อสาธารณชน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตัวบ่งชี้ที่ 5 โรงเรียนมีการประเมิน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในระดับดี

12 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ จุดเน้น จุดเด่นของโรงเรียนด้วยวิธีการหลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครูทุกคนจัดทำ จัดหาสื่อเครื่องมือพัฒนาความรู้และคุณลักษณะผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ จุดเน้นจุดเด่นของโรงเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 9 ครูทุกคนประเมินคุณลักษณะผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ จุดเน้น จุดเด่นของโรงเรียน

13 ตัวบ่งชี้ที่ 10 ครูร้อยละ 90 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนแสดงความรู้และคุณลักษณะที่เน้น ต่อสาธารณชน
ตัวบ่งชี้ที่ 11 นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะตามที่กำหนดในวิสัยทัศน์ จุดเน้น จุดเด่นของโรงเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 12 นักเรียนร้อยละ 90 ร่วมโครงการ /กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะตามที่กำหนด

14 ตัวบ่งชี้ที่ 13 นักเรียนร้อยละ 90 พึงพอใจต่อการเรียนรู้ที่เน้นคุณลักษณะตามที่กำหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 14 กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 พึงพอใจคุณลักษณะของนักเรียน

15 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google