งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นางสาวกนกรดา นิ่มละมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

2 ปัญหางานวิจัย ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้สอนในรายวิชาการสร้างเว็บเพ็จ จำนวน ๓ คน เกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาการสร้างเว็บเพ็จ ตามหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า (๑) ครูผู้สอนวิชาเว็บเพ็จถ่ายทอดบางเนื้อหาได้ไม่ชัดเจน (๒) วิธีการสอนของครูใช้การสอนแบบบรรยายเป็นส่วนมากและสื่อการสอนที่ใช้คือกระดาน (๓) ผู้สอนวิชาการสร้างเว็บเพ็จส่วนใหญ่ต้องการสื่อการสอนที่ทำมาใช้ประกอบการสอนประเภทสื่อประสมโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก่อน และหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีวิธีดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ขั้นตอนในการสร้างข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๕๐ คน โดยเลือกแบบเจาะจง วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอน ดังนี้ ๑. เลือกสถานศึกษาแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๖ ห้องเรียน ๒. เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน ๕๐ คน เพื่อนำมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่องการเชื่อมโยง

6 สรุปผลการวิจัย ๑. การเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของวิชา การสร้างเว็บเพจ เรื่องการเชื่อมโยง ๒. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการสร้างเว็บเพจ เรื่องการเชื่อมโยง สรุป ได้ว่านักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียน ตามแผนการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนค่าเฉลี่ย ๑๗.๔๒ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๐ และนักเรียนมีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย ๑๐.๑๐ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๐ และนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย ๑๗.๔๒ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๐ จากคะแนนเต็ม นั่นคือ แผนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ ๘๐.๒๐/๘๗.๑๐

7 ตัวอย่างบทเรียน

8 ตัวอย่างบทเรียน


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google