งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
เรื่อง การศึกษาจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษา สาขาบัญชี ในระดับ ปวช.2 สาขาบัญชี วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้วิจัย นางสาวจันทรา แซ่หลิม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต บทความวิจัย

2 การเป็นนักบัญชีหรือนักการเงินที่ดีจะต้องมีจริยธรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่นความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เป็นหัวใจที่สำคัญมาก เพราะหลักความดี ความงาม ความถูกต้อง ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระทำ ทางกาย วาจาและจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหลักประจำใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะทราบถึงจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนว่ามีความคิดเห็นในหัวข้อใด ปัญหาการวิจัย

3 เพื่อทราบถึงจริยธรรมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ที่จะนำไปปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียน
วัตถุประสงค์

4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
ประชากรในการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้อง ชกบ.201 จำนวน 45คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2554 ตัวแปรที่ศึกษา 1. ตัวแปรต้น จริยธรรมอันพึงประสงค์ 5 ข้อ 2. ตัวแปรตาม จริยธรรมอันพึงประสงค์ที่จะนำไปปรับปรุงพฤติกรรมตัวเอง เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 5 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ หัวข้อสูงสุดคือ 5 คะแนนเรียงตามลำดับจนถึงต่ำสุดคือ 1 คะแนน

5 แบบสอบถามจริยธรรมอันพึงประสงค์ที่นักเรียนสนใจเรียงลำดับความสำคัญสูงสุดถึงต่ำสุด

6 แบบสอบถามจริยธรรมอันพึงประสงค์ที่นักเรียนสนใจเรียงลำดับความสำคัญสูงสุดถึงต่ำสุด

7 แบบสอบถามจริยธรรมอันพึงประสงค์ที่นักเรียนสนใจเรียงลำดับความสำคัญสูงสุดถึงต่ำสุด

8 สรุปผลการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นจริยธรรมที่นักเรียนมีความคิดเห็นและตัดสินใจเลือกอันดับ 1 คือข้อจริยธรรมความซื่อสัตย์ อันดับ 2 คือ ความรับผิดชอบ อันดับ 3 คือ ความมีระเบียบวินัย อันดับ 4 คือ ความมีน้ำใจ อันดับสุดท้าย คือ ความสุภาพ จะเห็นได้ว่าปัญหาสังคมส่วนใหญ่คือ คนขาดจริยธรรมที่พึงประสงค์ ในเรื่องความซื่อสัตย์ ไม่ว่าจะต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคม ส่วนจริยธรรมอันดับสุดท้ายยังไม่เป็นปัญหากับสังคมมากนัก สามารถที่จะทำการปลูกฝังจริยธรรมในข้อนี้ได้ง่ายกว่าข้ออื่น ๆ

9 การอภิปรายผลและประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
จากความคิดเห็นจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนเลือกจริยธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ เป็นอันดับ 1 ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะว่า นักบัญชีจะต้องมีความซื่อตรงต่อหน้าที่ความสุจริตต่ออาชีพรวมทั้งซื่อตรงต่อผู้อื่น จักเป็นที่เชื่อถือ เคารพนับถือในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทวี บุณยเกตุ (2525 : 49) กล่าวว่าความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ความภักดี ความซื่อตรง การประพฤติตรง คือมีความซื่อตรงไม่คดโกง ไม่หลอกลวงและไม่เอาเปรียบ การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองได้

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google