งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการขาย

2 การส่งเสริมการตลาด(Promotion)
การโฆษณา เช่น ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ บิลบอร์ด กาครประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย ได้แก่ ลด แลก แจก แถม การขายโดยบุคคล การจัดนิทรรศการ

3 ความหมายของการบริหารการขาย
สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา: การบริหารการขาย หมายถึง การวางแผน การสั่งการ การควบคุมการขายด้วยบุคคลซึ่งรวมถึง การสรรหาพนักงาน การคัดเลือกพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย การมอบหมายงาน การกำหนดเส้นทางขาย การควบคุมพนักงานขาย การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขาย การจูงใจพนักงานขาย

4 ความหมายของการบริหารการขาย (ต่อ)
ดาลริมเปิล และครอน: การบริหารการขาย หมายถึง การวางแผน การปฏิบัติและการควบคุม โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การขายของบริษัท ฮาร์ และสแตพเพลตัน อ้างถึงใน สุปัญญา ไชยชาญ: การบริหาร การขายหมายถึง การใช้ความพยายามในการจัดองค์กร การสั่งการ การควบคุม การสรรหา การฝึกอบรมและการจูงใจพนักงานขายให้เป็นไปตามแผนกลยุท์การตลาดที่ได้กำหนดไว้แล้ว

5 ความหมายของการบริหารการขาย (ต่อ)
จากความหมายของการบริหารการขายข้างต้น สามารถ สรุปได้ว่า การบริหารการขายเป็นงานของผู้บริหารการขาย (ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย หรือผู้ควบคุมพนักงานขาย) ที่จะต้องดำเนินกิจกรรมทางการขายให้ได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้

6 ความหมายของการบริหารการขาย (ต่อ)
งานของผู้บริหารการขายต้องกระทำ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามที่กล่าวมามีขอบเขตมากมาย โดยรวมถึงการสรรหา การคัดเลือกพนักงาน การวางแผนและกำหนดเป้าหมายการขายตลอดจนเขตการขาย การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจพนักงานขาย การควบคุมและประเมินผลพนักงานขาย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google