งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบบทความ จากฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบบทความ จากฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบบทความ จากฐานข้อมูล
ประกอบการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน RU ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้คะแนน
รูปแบบของการพิมพ์ชื่อผู้ประพันธ์ ผู้ประพันธ์ที่เป็นคณาจารย์/นักวิจัย มทส. ให้ทำตัวเข้ม ผู้ประพันธ์ที่เป็นคณาจารย์/นักวิจัย มทส. และเป็นหัวหน้าหรือคณะผู้ร่วมวิจัยใน RU ให้ทำตัวเข้มและขีดเส้นใต้ ผู้ประพันธ์ที่เป็นผู้ประพันธ์หลัก (Corresponding Author) ให้ใส่ * ประเภทผลงาน จำแนก ดังนี้ 1 หมายถึง ผลงานตีพิมพ์ (นับเฉพาะผลงานที่เป็น Article or Review หรือ Article in Press เท่านั้น) ในวารสารที่มีค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) โดยยึดถือตามข้อมูล Journal Citation Report ปี และปรากฏในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) 2 หมายถึง ผลงานตีพิมพ์(นับเฉพาะผลงานที่เป็น Article or Review หรือ Article in Press เท่านั้น) ในวารสารที่ไม่มีค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) โดยยึดถือตามข้อมูล Journal Citation Report ปี และปรากฏในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) 3 หมายถึง ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) ทั้งนี้ ไม่นับรวม Proceedings

3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้คะแนน
๓.๑ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ - ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) โดยยึดถือตามข้อมูล Journal Citation Report ปีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้อ้างอิง และปรากฏในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) นับให้บทความละ ๒ คะแนน ทั้งนี้ หากผู้ประพันธ์หลัก (Corresponding Author) ของผลงานวิจัยตีพิมพ์ดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ให้เพิ่มอีก ๑ คะแนน รวมเป็นบทความละ ๓ คะแนน - ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มีค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) โดยยึดถือตามข้อมูล Journal Citation Report ปีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้อ้างอิง แต่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) นับให้บทความละ ๑ คะแนน ทั้งนี้ หากผู้ประพันธ์หลัก (Corresponding Author) ของผลงานวิจัยตีพิมพ์ดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ให้เพิ่มอีก ๐.๕ คะแนน รวมเป็นบทความละ ๑.๕ คะแนน - ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS หรือ ISI) นับให้บทความละ ๐.๕ คะแนน

4 การตรวจสอบจากชื่อผู้วิจัย

5 การตรวจสอบจากชื่อผู้วิจัย
ชื่อบทความตรงกับในตาราง

6 การตรวจสอบจากชื่อผู้วิจัย
3. ดูที่ชื่ออาจารย์ มทส. และมีรายชื่ออยู่ใน RU นั้น ว่าเป็น Corresponding Author หรือไม่ หากเป็น ได้ 1 คะแนน หรือ 0.5 คะแนน ขึ้นอยู่กับข้อ 2 จากข้อ 1 และข้อ 2 ประเภทผลงานคือ 1 ได้ 2 คะแนน จากข้อ 3 Corresponding Author อยู่ใน RU ได้อีก 1 คะแนน ดังนั้น บทความนี้ได้ 3 คะแนน 2. Copy – ISSN Number ไป Search หาค่า IF ที่ไฟล์ JCR… ISSN IF = 0.737 1. Source Type ต้องเป็น Journal เท่านั้น (Book Series / Proceedings etc. ไม่นับให้) Document Type ต้องเป็น Article เท่านั้น

7 การตรวจสอบจากชื่อผู้วิจัย

8 การตรวจสอบจากชื่อผู้วิจัย
กด Control + F = Find Paste ลงไป กด Next

9 ชื่อวารสารแบบย่อ ISSN IF - Impact Factor

10

11 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบบทความ จากฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google