งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการขอเบิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการขอเบิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการขอเบิก
เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)

2 เอกสารประกอบการขอเบิก
กรณี จัดซื้อ เอกสารประกอบด้วย ชุดขออนุมัติจัดซื้อ แบบขอเบิกจ่ายเงินในราชการ(แบบ ๓๕๐) หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด(สนง.สาธารณสุขอำเภอ)

3 เอกสารประกอบการขอเบิก
กรณี จัดจ้าง เอกสารประกอบด้วย ชุดขออนุมัติจัดจ้าง แบบขอเบิกจ่ายเงินในราชการ(แบบ ๓๕๐) หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด(สนง.สาธารณสุขอำเภอ)

4 เอกสารประกอบการขอเบิก
กรณี จัดประชุมอบรม เอกสารประกอบด้วย ชุดขออนุมัติเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ชุดขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ชุดขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบขอเบิกจ่ายเงินในราชการ(แบบ ๓๕๐) หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด(สนง.สาธารณสุขอำเภอ)

5 เอกสารประกอบการขอเบิก
กรณี ไปราชการ เอกสารประกอบด้วย ชุดขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบขอเบิกจ่ายเงินในราชการ(แบบ ๓๕๐) หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด(สนง.สาธารณสุขอำเภอ)


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการขอเบิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google