งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์, มธ.ศูนย์รังสิต

2 Concepts or Keywords : คำสำคัญ
ใช้การตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบในสิ่งที่ต้องการ เช่น “ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทิ้งขยะในประเทศไทย” What is the environmental impact of refuse dumps in Thailand?. แจกแจง Concepts or Keywords ได้ดังนี้ Environmental impact refuse dumps Thailand

3 Choose your search term carefully
Too many search terms ได้ผลการสืบค้นน้อยมากหรืออาจจะไม่ได้เลย Too few search terms ได้ผลการสืบค้นมากเกินไป Inappropriate search terms อาจจะได้ผลการสืบค้นที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ Incorrect spelling เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ไม่ได้ผลการสืบค้น

4 Find the appropriate database
ขอบเขตเนื้อหา สหสาขาวิชา – ScienceDirect, JSTOR, Scopus เฉพาะสาขาวิชา - IEEE/IEL, PubMed, Westlaw ประเภทของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป – Scopus, PQDT ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม - ScienceDirect, Ebscohost

5 Connectors: AND, OR, NOT หรือเรียกอีกอย่างว่า “ตรรกบูลีน”
Environmental impact and waste dumps or ผลการสืบค้นพบคำใดคำหนึ่งหรือทั้งหมดทุกคำในเอกสารเดียวกัน refuse or waste not ผลการสืบค้นจะไม่ปรากฏคำค้นที่อยู่หลัง not ในเอกสารเดียวกัน Environmental impact not waste dumps

6 Truncation : การลดคำทางไวยากรณ์
เครื่องหมาย * ใช้ละตัวอักษรตั้งแต่ 0 ตัวอักษรขึ้นไป วางไว้ในตำแหน่งอักษรท้ายสุดของคำ ตัวอย่าง comput* ผลการสืบค้นจะพบ computer, computers, computate, computation เป็นต้น Note เครื่องหมาย Truncation ในแต่ละฐานข้อมูลอาจใช้ไม่เหมือนกัน สามารถตรวจสอบได้จากเมนู Help ที่อยู่บนหน้าโฮมเพจของแต่ละฐานข้อมูล

7 Phrase searching Double quotation mark : “……………….”
สำหรับค้นหากลุ่มคำและให้ผลการสืบค้นเรียงตามลำดับคำค้นที่พิมพ์ เช่น “human resource management”

8 Field searching - All Fields สืบค้นจากทุกเขตข้อมูล
- Title สืบค้นจากชื่อเรื่อง - Author สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง - Source/Journal สืบค้นจากชื่อสิ่งพิมพ์ - Subject สืบค้นจากหัวเรื่อง - Abstract สืบค้นจากสาระสังเขป - Full Text สืบค้นจากเอกสารฉบับเต็ม

9 Limiting your results Full Text Peer-reviewed Year
Content type : Journal, Book, Thesis Topic

10 Explode your search Related articles Related reference work articles
เนื้อหาของเอกสาร / ข้อมูลจากตาราง ใช้กระบวนการเดียวกัน Related reference work articles ใช้เอกสารอ้างอิงรายการเดียวกัน List of references or bibliography บรรณานุกรมท้ายเล่ม

11 การอ้างอิง (Citation in Text)
การอ้างอิง คือ การระบุแหล่งที่มาของข้อความที่จัดพิมพ์ในงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทั้งที่คัดลอกมาโดยตรงหรือประมวลความคิดมา คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2556 กำหนดให้ใช้รูปแบบการอ้างอิง 3 รูปแบบ ได้แก่ APA นิยมใช้ในงานสังคมศาสตร์และจิตวิทยา Turabian นิยมใช้กับงานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Vancouver นิยมใช้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12 Set Proxy Address : proxy.tu.ac.th Port : 8080
สมาชิกห้องสมุดที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากนอกเครือข่าย มธ. สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดได้ โดยใช้ Account สำหรับการหมุนโมเด็ม (ซึ่งออกให้โดย สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา) เป็น Account สำหรับใช้ Proxy Server ได้ทันที Address : proxy.tu.ac.th Port : 8080


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google