งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 3.336.6610.0015.0020.0025.0033.3341.6650.0060.0070.0080.00 แผนปี 56 ลบ. 1105111,2031,9382,9924,4205,9268,28613,86419,64525,61133,951 % 0.331.503.545.718.8113.0217.4524.4140.8457.8675.43100 แผนปี 56 ปรับใหม่ ลบ. 1105111,2031,9382,9924,0655,5718,19610,19813,72717,30522,108 % 0.331.503.545.718.8111.9716.4124.4130.0440.4350.9765.12 ผลเบิกจ่าย 56 ลบ. 95954371,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74816,78121,268 % 0.281.293.575.278.0212.0716.3222.8130.7840.4949.4362.64 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2556 ข้อมูล ณ 27 ก.ย. 56

3 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 27 ก.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 1,250.9723679.506354.32571.4659 สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ. 1,124.8890613.686854.56511.2023 สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ. 719.9265506.450970.35213.4756 สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ. 997.0729533.062553.46464.0104 สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 3,000.83831,632.489754.401,368.3486 สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 1,587.7504859.022554.10728.7279 สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 1,853.8650571.134930.811,282.7301 สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 1,690.24611,073.489563.51616.7566 สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 1,214.2381879.079872.40335.1583 สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 1,559.0144865.858555.54693.1559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 ก.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 ก.ย. 56 หน่วย : ลบ. 3

4 4 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 27 ก.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 1,289.36381,134.990288.03154.3736 สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 1,863.90191,645.421388.28218.4806 สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ. 980.1027585.072359.69395.0304 สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ. 1,203.2560603.495650.16599.7605 สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 1,229.8324612.517449.80617.3149 สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 1,415.3941582.263841.14833.1303 สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ. 898.5356714.397579.51184.1381 สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ. 587.9976422.891371.92165.1062 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 613.9622607.406798.936.5555 รวมส่วนภูมิภาค 25,081.159315,122.237560.299,958.9218 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 ก.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 ก.ย. 56

5 5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 27 ก.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สกท. 2,669.60331,933.174672.41736.4287 สกส. 2,139.47561,587.926474.22551.5492 สบร. 820.0035699.669385.33120.3342 สอป. 175.3120144.449782.4030.8623 สสอ. 127.7722112.046887.6915.7254 สวว. 36.619915.798043.1420.8219 สผง. 46.001734.819775.6911.1819 สคก. 314.8879207.600665.93107.2873 สกม. 84.262483.050098.561.2124 สสน. 0.35000.295284.330.0548 สอร. 31.431330.367696.621.0637 ศทส. 131.331473.348755.8557.9826 สสท. 27.354021.963080.295.3910 สพร. 3.79681.965751.771.8312 สสง. 0.37000.346393.590.0237 สบก. 51.472312.489424.2638.9828 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 2,210.19901,186.943653.701,023.2553 รวมส่วนกลาง 8,870.24316,146.254669.292,723.9886 รวมทั้งสิ้น 33,951.402421,268.492162.6412,682.9103 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 ก.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 ก.ย. 56

6 6 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน รายการที่ เหลือ 2553316.02888.849055.217.17981 255410 61.435654.725789.086.70991 รวม 2553-25541377.464463.574782.0713.88972 25552,12110,543.602810,423.701498.86119.901319 รวมทั้งสิ้น 2,134 10,621.0671 10,487.276198.74133.791021 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2553-2555 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 27 ก.ย. 56

7 7 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8,858.4870 ลบ. สงป. อนุมัติงวด8,684.2200 ลบ. ลงนามในสัญญา7,574.5050 ลบ. ณ 27 ก.ย. 56 เบิกจ่ายแล้ว 3,240.9728 ลบ. (42.79%) ความก้าวหน้าโครงการ 68.59 % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 6 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 30 รายการ

8 8 จังหวัด จำนวน รายการ งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.) เบิกจ่าย (ลบ.) คงเหลือ (บาท) นครศรีธรรมราช245.014026.837618.1764 เพชรบูรณ์18.78801.69007.0980 ฉะเชิงเทรา494.5070- สระบุรี222.0000- รวม 9170.309028.5276141.7814 รายการตามมติ ครม. สัญจร ที่ดำเนินการ โดยงบกลางสำรองจ่ายปี 2556 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

9 9 การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติ ครม. 13 ส.ค. 56 ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อ 24 ก.ย. 56 วงเงินที่กรมขอผ่อนผันทั้งสิ้น 11,004.0451 ลบ. ลงนามภายใน 30 ก.ย. 56งปม. 9,380.4204 ลบ. ลงนามหลัง 30 ก.ย. 56งปม. 1,623.6247 ลบ.

10 10 มีรายการที่ลงนามไม่ทันภายใน 30 ก.ย. 56 2 รายการ (ทชจ.สมุทรปราการ) เนื่องจากประกวดราคา ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา ต้องประกวดราคาใหม่และขอกันเงิน เหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ - สาย บ.ทองสุข อ.บางบ่อ งปม. 7.00 ลบ. - สาย สป.5004 แยกถนน ทช.ฉช.3001 - บ.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ งปม. 3.500 ลบ.

11 11 ททท. สายบ้านเขาช่องโกรน อ.ขลุง จ.จันทบุรี งปม. 20.4000 ลบ. ประกวดราคา 5 ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา ขอกันเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ (สกท.) สายทางเข้าศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย (วาวี) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย งปม. 10.0000 ลบ. (ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างอนุมัติ คค.ขอกันเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้) (สกท. ) แก้ไขปัญหาถนนสไลด์ 10 รายการ วงเงิน 179.8790 ลบ. (สทช.1 ลงนามแล้วทุกรายการ) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ. วงเงิน 462.5296 ลบ. (ขอกันเหลื่อมปีไม่มีหนี้ผูกพัน) ค่าบำรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ. วงเงิน 950.8161 ลบ. (อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างขอกันเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน)

12 12 ภาพรวมงบประมาณปี 2556 ไปพลางก่อน วงเงินที่เสนอขอ 6,388.0317 ลบ. ประเภทงบไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2รวม 1. งบบุคคลากร297.0000269.8019593.8019 2. งบดำเนินงาน63.896166.2458130.1419 3. งบลงทุน2,278.17063,353.68255,631.8531 3.1 รายการผูกพันเดิม1,129.17061,820.83252,950.0031 3.2 ค่าที่ดิน50.0000 100.0000 3.3 ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน32.000043.850075.8500 3.4 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน1,000.00001,315.0002,315.0000 3.5 ค่าซ่อมฉุกเฉินจากภัยพิบัติ50.0000 100.0000 3.6 ค่าอำนวยความปลอดภัย7.000054.000061.0000 3.7 ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล10.000020.000030.0000 4. งบรายจ่ายอื่น-25.0278 5. งบอุดหนุน0.20007.00707.2070 รวม2,639.26673,748.76506,388.0317

13 13 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845 ลบ. (99.59%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,275.8843 ลบ. (3.35%) งบบุคลากร 1,093.3280 ลบ. (2.87%) งบดำเนินงาน 182.5563 ลบ. (0.48%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36,613.5002 ลบ. (96.24%) รายการ ผูกพันเดิม 6,906.2633 ลบ. (18.15%) รายการใหม่ 29,707.2369 ลบ. (78.08%) งบดำเนินการ เอง 2,706.1055 ลบ. (7.11%) ค่าที่ดิน 1,990.0000 ลบ. (5.23%) จ้างเหมา 25,011.131 4 ลบ. (65.74%) งบอุดหนุน 9.630 ลบ. (0.02%) งบรายจ่ายอื่น 33.0278 ลบ. (0.08%) ภาพรวมงบประมาณปี 2557

14 14 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 82 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน เป้าหมายเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด เร่งรัดก่อหนี้รายจ่ายงบลงทุน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 ก.พ. 2557

15 15 ไตรมาส 4 รายจ่ายงบลงทุน (สะสม)รายจ่ายภาพรวม (สะสม) ปี 2556 (%) ปี 2557 (%) ปี 2556 (%) ปี 2557 (%) 1 10152022 2 25354446 3 50706970 4 80829495

16 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 16

17 17 งบประมาณทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. เบิกจ่าย 21,243.0426 ลบ. (62.57%) งบประจำ 126.1469 ลบ. เบิกจ่าย 125.3939 ลบ. (99.40%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. เบิกจ่าย 83.9355 ลบ. (100%) งบ ดำเนินงาน 42.2114 ลบ. เบิกจ่าย 41.4584 ลบ. (98.22%) งบลงทุน 33,778.1444 ลบ. เบิกจ่าย 21,085.5579 ลบ. (62.42%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,233.7165 ลบ. เบิกจ่าย 1,290.8387 ลบ. (104.63%) งบบุคลากร 1,032.9929 ลบ. เบิกจ่าย 1,032.9929 ลบ. (100%) งบดำเนินงาน 200.7236 ลบ. เบิกจ่าย 234.6459 ลบ. (116.90%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 32,544.4279 ลบ. เบิกจ่าย 19,794.7192 ลบ. (60.82%) รายการผูกพัน เดิม 4,898.3075 ลบ. เบิกจ่าย 3,455.8201 ลบ. (70.55%) รายการใหม่ 27,646.1204 ลบ. เบิกจ่าย 16,338.8991 ลบ. (59.10%) งบดำเนินการเอง 2,911.3154 ลบ. เบิกจ่าย 2,090.7105 ลบ. (71.81%) ค่าที่ดิน 1,880.0000 ลบ. เบิกจ่าย 1,859.6825 ลบ. (98.92%) จ้างเหมา 22,854.8050 ลบ เบิกจ่าย 12,388.5061 ลบ. (54.21%) งบอุดหนุน 5.0000 ลบ. เบิกจ่าย 4.0901 ลบ. (81.80%) งบรายจ่ายอื่น 42.1111 ลบ. เบิกจ่าย 28.0007 ลบ. (66.49%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556


ดาวน์โหลด ppt 1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google