งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุง พันธุ์แพะ แสนศักดิ์ นาคะ วิสุทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุง พันธุ์แพะ แสนศักดิ์ นาคะ วิสุทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุง พันธุ์แพะ แสนศักดิ์ นาคะ วิสุทธิ์

2 เนื้อหา GICBIT – วัตถุประสงค์ – ขั้นตอนดำเนินงาน – ตัวอย่างการวิเคราะห์

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์แพะ ของประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ประเมินคุณค่าทาง พันธุกรรมของแพะ ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทาง วิชาการ เพื่อใช้ประโยชน์การคัดเลือกและ ปรับปรุงพันธุ์

4 ขั้นตอนดำเนินงาน กองฯ จัดทำฐานข้อมูล GICBIT ไว้รองรับ กองฯ วิเคราะห์ข้อมูล กองฯ สร้างดัชนีคัดเลือก ศูนย์ฯ สถานีฯ รวบรวม ข้อมูล ส่งกองฯ ศูนย์ฯ สถานีฯ คัดเลือก จัด คู่ผสม

5 MT-BLUP EBVs Economic weights a1, a2, a3….. ศูนย์วิจัยฯ สถานีทดสอบฯ ฟาร์มเกษตรกร เครือข่าย ฟาร์มเอกชน แพะเนื้อTrait1, Trait2… แพะนม Trait1, Trait2… Herd Master MS EXCEL MS ACCESS ฐานข้อมูลแพะ GICBIT Index1 Index2 Index3 EBVs.

6 กลุ่มวิจัยและพัฒนา สัตว์เล็ก ศูนย์ข้อมูลการ ปรับปรุงพันธุ์แพะ แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและ บำรุงพันธุ์สัตว์ ฟาร์ม เกษตรกร เครือข่าย สถานีวิจัย ทดสอบพันธุ์ สัตว์

7

8

9 ฟาร์มเกษตรกร เครือข่าย เพิ่มจำนวนแพะเพื่อคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์ระบบเปิด มีความก้าวหน้าการปรับปรุง พันธุ์ ระบบการเก็บข้อมูล สอดคล้องกับ กรม ลักษณะที่จะเก็บ ลักษณะที่ จะปรับปรุง

10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ มีการกระจายแพะพันธุ์ดีลงสู่ เกษตรกรอย่างเพียงพอและทั่วถึง พันธุกรรมแพะของประเทศไทย ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่าง รวดเร็ว การซื้อขายแพะกำหนดราคาตาม คุณค่าการผสมพันธุ์และดัชนีการ คัดเลือกเป็นหลัก

11 ตัวอย่างการวิเคราะห์ ข้อมูล แพะพื้นเมืองจาก ตรัง และ ยะลา หาคุณค่าการผสมพันธุ์ลักษณะการ ให้ลูกดก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแพะเนื้อ พันธุ์ไทยภาคใต้หา marker ลักษณะลูกดก เจาะเลือด สกัด DNA จากแม่แพะ ที่มี EBV สูงๆ และต่ำๆ เปรียบเทียบกัน

12 รายการตรังยะลา เวลาเริ่มต้น ( ด / ป ) 6/20016/1995 เวลาสิ้นสุด ( ด / ป ) 6/20064/2005 ระยะเวลา ( ปี ) 510 จำนวนลูกแพะ พื้นเมืองที่คลอด ( ตัว ) 7401093 จำนวนแม่ ( ตัว ) 152287 จำนวนครอก ( ครอก ) 430767

13 รายการตรังยะลา จำนวนครอกต่อแม่ ( ครอก / แม่ ) 2.832.67 จำนวนลูกต่อครอก ( ตัว / ครอก ) 1.721.43 จำนวนครอกลูกเดี่ยว ( ครอก ) 183 (42.6%) 510 (66.5%) จำนวนครอกลูกแฝด 2 ( ครอก ) 215 (50.0%) 244 (31.8%) จำนวนครอกลูกแฝด 3 ( ครอก ) 29 (6.7%) 13 (1.7%) จำนวนครอกลูกแฝด 4 ( ครอก ) 4 (0.9%)0 (0.0%)

14 ขั้นตอนการวิเคราะห์ จัดการข้อมูลใน excelexcel สร้างฐานข้อมูลโดยใช้ ms accessms access สร้างคำสั่งจัดการข้อมูล จัดการข้อมูลที่ excel และ บันทึกเป็น text วิเคราะห์พันธุกรรมโดย ASReml

15 Anim !P Sire !P Dam !P DOB 2 !A HD 2 !A YOB 2 !I LS prolific.dat !SKIP 1 !ALPHA !MAKE prolific.dat !SKIP 1 !MVINCLUDE LS ~ mu HD c(YOB) !r Anim

16 ผลการวิเคราะห์ h 2 = 0.0872 0.1096 HD YL 0.000 0.000 HD Tr 0.3072 0.5565E-01 mu 1 1.401 0.5209E-01

17 EBV ลูกดก

18 ปัญหาที่พบ เรื่องรูปแบบของวันที่ใน excel จะต้องได้รับการจัดการอย่างดี การรับข้อมูลวันที่ระหว่าง excel กับ access ยังมีปัญหา ต้อง ทำการศึกษา ข้อมูล ปี 2545 ของยะลาขาด หายไป ปีเกิดของแม่บางส่วนยังไม่ถูกต้อง สมบูรณ์

19 สวัสดีปีใหม่ 2550


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุง พันธุ์แพะ แสนศักดิ์ นาคะ วิสุทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google