งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง “CEO Retreat (2005)” พัทลุง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ทำคำรับรองกับผู้ว่าราชการจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง “CEO Retreat (2005)” พัทลุง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ทำคำรับรองกับผู้ว่าราชการจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง “CEO Retreat (2005)” พัทลุง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ทำคำรับรองกับผู้ว่าราชการจังหวัด นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ พงศา ศีลบุตร ศิรินาฎ เจยาคม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

2 ภาคเช้า ภาคบ่าย CEO retreat
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดพัทลุง ภาคบ่าย การปรับยุทธศาสตร์จังหวัด การจัดทำ strategy Map Value chain

3 1 2 3 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(Revised Strategic Initiatives) แผนงานและโครงการ /งบประมาณ การทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และโครงการ ปีงบประมาณ 50-51 รองนายกรัฐมนตรี การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat II ) คณะที่ปรึกษาจังหวัด 2 ข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ กระทรวง ทบวง กรม สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สมาคมต่างๆ CEO ฐานข้อมูล สภาบันการศึกษา หน่วยงานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 พัฒนาต้นแบบการบริหารกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ ในระดับนานาชาติ (3 กลุ่มจังหวัด) Provincial Cluster World Class Benchmarking GAP Strategy Formulation การบริหารราชการจังหวัด

4 Building Building Technology Clusters across USA

5 Building Building Technology Clusters across ITALY

6 Building Technology Clusters across Canada
Source : National research Council Canada

7 Strategy & Process mapping
ขั้นตอนการทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด.... การวิเคราะห์และทบทวนยุทธศาสตร์ Pre workshop I : ธ.ค. 48 Pre workshop II : ม.ค. 49 end Strategy & Process mapping โครงการ Strategy Reformulation แผนงาน Benchmarking เสนอ ค.ร.ม. 6 ม.ค. 49 ประเด็นยุทธศาสตร์ การนำไปสู่การปฏิบัติ ระบบสนับสนุนต่าง ๆ Next step การติดตามประเมินผล

8 ตารางการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งและโดดเด่น
ของแต่ละยุทธศาสตร์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด 1.1 ตัวอย่าง ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของแต่ละยุทธศาสตร์ ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของ แต่ละยุทธศาสตร์ในด้านสังคม Global Regional Local Potential 1 2 1 2 3 4 เกษตร OTOP การค้า ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว โอกาสในการเติบโตของแต่ละยุทธศาสตร์ ผลกระทบทางสังคม (Social Impact) การค้า 5 6 เกษตร 7 8 3 4 OTOP

9 ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ : ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก
กระบวนงาน (process) วิจัย ส่งเสริมการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง ตลาด ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ : ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก ตัวอย่าง ผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholders) จังหวัด ส่วนกลาง ท้องถิ่น เอกชน ฑูตซีอีโอ ผู้บริโภค ในต่างประเทศ Strategy & Process mapping end end บูรณาการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ แผนงาน Risk management Blueprint for Change

10 ตัวอย่าง

11 การวิจัยและพัฒนา การเสริมสร้างบุคลากร และโครงสร้างสารสนเทศ
Value Chain ข้าวไทย ตัวอย่าง เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้รับจ้าง ผู้ค้าวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต พ่อค้าตัวแทน ธนาคาร ผู้ค้า ผู้ส่งออก ผู้บริโภค ผู้ขนส่งและกระจายสินค้า โรงสี โรงงาน คลังสินค้า ธนาคาร เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การแปรรูปข้าว การตลาด การ พัฒนา คุณภาพ เพื่อส่งออก กลยุทธ์ การตลาด ศูนย์ กระจาย สินค้า และ โลจิสติกส์ การ กระจาย สู่ผู้บริโภค การจัด ระเบียบ พื้นที่ ส่งเสริม การผลิต และ ใช้เมล็ด พันธุ์ดี การ ปรับปรุง ดิน การบริหาร น้ำ การจัด การศัตรู พืช การเก็บ เกี่ยว การนวด ตลาด กลาง ข้าวเปลีอก ขายให้ โรงสี การ แปรสภาพ ข้าวสารและ ผลผลิตข้าว การ เก็บรักษา การ บริโภค ในประเทศ การขนส่ง การขนส่ง การขนส่ง สนับสนุนการใช้ความรู้และเทคโนโลยี พร้อมการบริหารปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การขับเคลื่อนโดยใช้การตลาดนำ การวิจัยและพัฒนา การเสริมสร้างบุคลากร และโครงสร้างสารสนเทศ

12 ตัวอย่าง การตลาด Value Chain ข้าวไทย เพิ่มผลผลิต
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้รับจ้าง ผู้ค้าวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต พ่อค้าตัวแทน ธนาคาร ผู้ค้า ผู้ส่งออก ผู้บริโภค ผู้ขนส่งและกระจายสินค้า โรงสี โรงงาน คลังสินค้า ธนาคาร เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การแปรรูปข้าว การตลาด การ พัฒนา คุณภาพ เพื่อส่งออก กลยุทธ์ การตลาด ศูนย์ กระจาย สินค้า และ โลจิสติกส์ การ กระจาย สู่ผู้บริโภค การจัด ระเบียบ พื้นที่ ส่งเสริม การผลิต และ ใช้เมล็ด พันธุ์ดี การ ปรับปรุง ดิน การบริหาร น้ำ การจัด การศัตรู พืช การเก็บ เกี่ยว การนวด ตลาด กลาง ข้าวเปลีอก ขายให้ โรงสี การ แปรสภาพ ข้าวสารและ ผลผลิตข้าว การ เก็บรักษา การ บริโภค ในประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าว พัฒนาระบบ เกษตรอินทรีย์ และ GAP ส่งเสริม การแปรรูปข้าว ส่งเสริมการ วิจัยเพื่อ เพิ่มมูลค่าข้าว ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าข้าวและ พัฒนากลไกตลาด วิจัยตลาด หาความต้องการ พัฒนาปัจจัยที่ ใช้ในการผลิตข้าว พัฒนาปัจจัยผลิต สำหรับเกษตรอินทรีย์ สนับสนุน การวิจัยพัฒนา การแปรรูป พัฒนา เมล็ดพันธ์ข้าว สนับสนุนให้มีผู้ประกอบการ ค้าส่งออกโดยตรง พัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มจำนวนหน่วยที่ ออกมาตรฐาน ต่อยอดงานวิจัย ด้านการแปรรูป การจัดการพื้นที่ เพาะปลูกที่เหมาะสม ส่งเสริมการใช้ ผลผลิตจาก ข้าวเพื่อประหยัดพลังงาน พัฒนาระบบ ลอจิสติกส์ พัฒนา ระบบโครงสร้าง พื้นฐานเพื่ออุตฯแปรรูป พัฒนาเทคโนโลยี ที่ใช้ในการปลูกข้าว ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว เพื่อจำแนกชนิดพันธ์ ส่งเสริมการเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ จากข้าวที่ไม่ใช่ประเภทอาหาร ส่งเสริม ผู้ประกอบการใหม่ ส่งเสริมให้มีหน่วย งานภาครัฐเกี่ยวกับข้าว อยู่ในพท.กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมการรับรู้ ของผู้บริโภค สร้างมาตรฐาน การรับรอง การจำแนกทาง ภูมิศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ การวิจัยและพัฒนา การเสริมสร้างบุคลากร และโครงสร้างสารสนเทศ

13 Value Chain ข้าวไทย ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางธุรกิจข้าวชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย (Rice Hub of Asia) เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การแปรรูปข้าว การสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด การ พัฒนา คุณภาพ เพื่อส่งออก กลยุทธ์ การตลาด ศูนย์ กระจาย สินค้า และ โลจิสติกส์ การ กระจาย สู่ผู้บริโภค การจัด ระเบียบ พื้นที่ ส่งเสริม การผลิต และ ใช้เมล็ด พันธุ์ดี การ ปรับปรุง ดิน การบริหาร น้ำ การจัด การศัตรู พืช การเก็บ เกี่ยว การนวด ตลาด กลาง ข้าวเปลีอก ขายให้ โรงสี การ แปรสภาพ ข้าวสารและ ผลผลิตข้าว การ เก็บรักษา การ บริโภค ในประเทศ โครงการต้นน้ำ โครงการกลางน้ำ โครงการปลายน้ำ โครงการตลาดข้าวไทยแกร่ง แข่งทั่วโลก โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าข้าว โครงการการผลิตข้าวคุณภาพไทย จัดตั้งศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลและภูมิสารสนเทศข้าว สถาบันวิจัยข้าวไทย

14 ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในปัจจุบัน
1.1 6.1 1. เกษตร 2. ท่องเที่ยว 3. การค้าการลงทุน 4. คุณภาพชีวิต 5. ระบบนิเวศน์ 1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1.1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2.1 พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 2.2 นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร 3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 3.1 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง 3.2 สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท 4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4.1 ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี 4.2 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 4.3 ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี 5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 5.1 ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 6. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 6.1 อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย 6.2 มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ 6.3 ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 7. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 7.1 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 7.2 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร 8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 8.1 สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง 8.2 นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 8.3 ภูเก็ต พังงา กระบี่ 9. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 9.1 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 9.2 สงขลา สตูล 1.ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 2. การค้า การลงทุน การบริการ เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ 3. OTOP 4. เกษตร รนม. สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รนม. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 2.1 1. ศูนย์กลางการค้าและบริการเชื่อม East West Corridor 2. ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒธรรม เชิงนิเวศ 3. ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ น้ำ คุณภาพชีวิต 4. เกษตร อุตสาหกรรม 5. สร้างความเข้มแข็งคนยากจน 6.2 1. คุณภาพชีวิต 2. ท่องเที่ยว 3. ค้าชายแดน 4. อุตสาหกรรมเกษตร 6.3 1.ข้าวหอมมะลิ 2.เกษตร 3.Logistics 4.ท่องเที่ยว 5. พืชพลังงาน 6.OTOP 7.IT 8. ทุนมนุษย์ 9. การค้าการลงทุน รนม. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 2.2 1.พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ 2.Rice Hub 3.ท่องเที่ยว 4.แก้ปัญหา ระบบน้ำ 6.2 รนม. วิษณุ เครืองาม 7.2 1. ประตูการค้า 2. ข้าวหอมมะลิ 3. เกษตรแปรรูป 4. คุณภาพชีวิต 5. บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 6. ความมั่นคง รนม. สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 3.2 1.เกษตร 2.คุณภาพชีวิต 3.ท่องเที่ยว 3.อุตสาหกรรม 5.ศูนย์คมนาคม 7.1 1.เกษตรแปรูป 2.ไหม 3.ท่องเที่ยว รนม. สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 3.1 1. การค้า 2.ท่องเที่ยว 3.เกษตร 4.OTOP 4.1 1.เกษตร 2.ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ รนม. วิษณุ เครืองาม รนม. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 4.3 1.Logistics 2.เกษตรและอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมยานยนต์/ ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์) 3.ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่า มรดกโลกและเชิงสุขภาพ 4.ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน 4.2 1.อุตสาหกรรมเกษตร/ อุตสาหกรรมเหล็ก 2.ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สุขภาพ รนม. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รนม. สุชัย เจริญรัตนกุล รนม. สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 5.1 1.ท่องเที่ยว 2.เกษตรเพื่อส่งออก 3.อุตสาหกรรม 4.การค้าชายแดน รนม. สุชัย เจริญรัตนกุล 8.1 1.ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อันดามัน-อ่าวไทย 2. ศูนย์กลางผลิตและจำหน่ายผลไม้เพื่อการส่งออก 3. ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ รนม. สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รนม. ชิดชัย วรรณสถิตย์ 8.2 1.เกษตร/ OTOP 2.ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3. คุณภาพชีวิต 4.ระบบบริหารงานเป็นเลิศ 8.3 1. ท่องเที่ยวทะเล 2. พัฒนาฐาน ดารผลิตสินค้า เพื่อส่งออก 3. พลังงาน Biodiesel รนม. สุชัย เจริญรัตนกุล รมว. เนวิน ชิดชอบ 9.2 1. ศูนย์กลางเชื่อมการค้ากับนานาชาติ 2. ท่องเที่ยวและกีฬานานาชาติ 3. ศูนย์กลางยางพาราโลด 4. ศูนย์กลางการศึกษาภาคใต้ รนม. สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รนม. ชิดชัย วรรณสถิตย์ 9.1 1.ความมั่นคง 2.ศูนย์กลางอาหารฮาลาล 3.อิสลามศึกษานานาชาติ 4.ค้าชายแดน 5.ท่องเที่ยว รนม. ชิดชัย วรรณสถิตย์

15 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กลุ่มจังหวัดเลือกจะมุ่งเน้น
1.1 1. ท่องเที่ยว 2. การค้าการลงทุน ยุทธศาสตร์ตาม แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน การท่องเที่ยว (14 กลุ่ม) 6.2 1. ค้าชายแดน 2. ท่องเที่ยว 2.1 1.ศูนย์กลางการค้าและบริการ เชื่อม East West Corridor 2. ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม นิเวศ 6.1 1. เกษตร/ 2. การค้า การลงทุน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดความยากจน การเกษตร (8 กลุ่ม) 2.2 1. ข้าว (Rice Hub) 6.3 1. ข้าวหอมมะลิ/ 2. Logistics 6.2 7.2 1. ประตูการค้า การคมนาคม และการท่องเที่ยว เชื่อมกับประเทศ เพื่อนบ้าน/ 2. ข้าวหอมมะลิ ปลอดภัยจากสารพิษ 3.2 1.เกษตร (ข้าวปลอดภัย) 2.อุตสาหกรรม 4.1 1.เกษตร 2.ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ การพัฒนา อุตสาหกรรม (6 กลุ่ม) 7.1 1. ท่องเที่ยว/ 2.ไหม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้สมดุลและแข่งขันได้ 3.1 1. การค้า การลงทุนที่เป็นพื้นฐาน เศรษฐกิจความรู้ (Knowledge Based Economy 2. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ มรดกโลกทางวัฒนธรรม 4.3 1.ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเชิงสุขภาพ 2.อุตสาหกรรม (ชิ้นส่วนยานยนต์/ ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และโลจิสติกส์) การค้าการลงทุน และโลจิสติกส์ (10 กลุ่ม) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.2 1.เกษตรอุตสาหกรรม/ อุตสาหกรรมเหล็ก 2.ท่องเที่ยว 5.1 1. ศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 2. ท่องเที่ยวระดับโลก ความมั่นคง (1 กลุ่ม) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ 8.1 1. ศูนย์กลางขนส่งสินค้า ผลิตเพื่อส่งออก และผลผลิตทางการเกษตรระหว่างประเทศ 2. การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค 8.3 1. ท่องเที่ยว ทางทะเลระดับโลก 2. พัฒนาฐาน การผลิตสินค้า เพื่อส่งออก 8.2 1. เกษตร(เน้นปาล์มน้ำมัน ข้าว โคเนื้อ) 2. ท่องเที่ยว (รวม OTOP) สรุปการทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ทุกกลุ่มจังหวัดยืนยันประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เดิม ได้มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อจัดลำดับความสำคัญและ คัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งเน้น จำนวน 2 ประเด็น ยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 9.2 1.ศูนย์กลางเชื่อมการค้าภาคใต้กับนานาชาติ 2.เมืองท่องเที่ยวและกีฬานานาชาติ 9.1 1. การเสริมสร้างสันติสุข 2. ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

16 การจัดลำดับของกลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว.... G 1.1 ท่องเที่ยว การจัดลำดับของกลุ่มจังหวัด L 6.2 ท่องเที่ยว อันดับ 1 = 5 กลุ่มจังหวัด 2.1 ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม เชิงนิเวศ 6.1 R อันดับ 2 = 9 กลุ่มจังหวัด 6.2 R 2.2 6.3 4.1 ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ R L 7.2 ประตูการค้า การคมนาคม และการท่องเที่ยว เชื่อมกับประเทศ เพื่อนบ้าน/ 3.2 R 7.1 ท่องเที่ยว อารยธรรมขอม ขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน 3.1 ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์และมรดกโลก ทางวัฒนธรรม 4.3 ท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์ และสุขภาพ R G มีศักยภาพในระดับนานาชาติ = 4 กลุ่มจังหวัด R G 4.2 ท่องเที่ยว R มีศักยภาพในระดับภูมิภาค = 8 กลุ่มจังหวัด 5.1 ท่องเที่ยวระดับโลก G L มีศักยภาพในระดับภายในประเทศ = 2 กลุ่มจังหวัด 8.1 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่ยั่งยืนในภูมิภาค R G 8.2 ท่องเที่ยวรวม OTOP 8.3 ท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก R 9.2 เมืองท่องเที่ยว และกีฬาในระดับนานาชาติ 9.1

17 กลุ่มจังหวัดที่เลือกประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว....
ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว G 1.1 ท่องเที่ยว L 6.2 ท่องเที่ยว 2.1 ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม เชิงนิเวศ 6.1 R R 2.2 6.2 6.3 4.1 ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ R L 7.2 ประตูการค้า การคมนาคม และการท่องเที่ยว เชื่อมกับประเทศ เพื่อนบ้าน/ 3.2 R 7.1 ท่องเที่ยว อารยธรรมขอม 3.1 ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์และมรดกโลก ทางวัฒนธรรม 4.3 ท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์ และสุขภาพ R R G 4.2 ท่องเที่ยว 5.1 ท่องเที่ยวระดับโลก G 8.1 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่ยั่งยืนในภูมิภาค R G 8.2 ท่องเที่ยวรวม OTOP อันดับ 1 8.3 ท่องเที่ยว ทางทะเล ระดับโลก R อันดับ 2 9.2 เมืองท่องเที่ยว และกีฬาในระดับนานาชาติ 9.1 ที่มา : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

18 การพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
ประเด็นยุทธศาสตร์การเกษตร.... 1.1 4.3 6.2 6.3 ข้าวหอมมะลิ 2.2 ข้าว (Rice Hub) 4.1 เกษตร 2.1 3.1 3.2 (ข้าวปลอดภัย) 5.1 6.1 7.1 7.2 8.2 เกษตร (เน้นปาล์มน้ำมัน ข้าว โคเนื้อ) 8.3 การพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก (สัตว์น้ำ) 9.2 9.1 G R P 4.2 8.1 การจัดลำดับของกลุ่มจังหวัด อันดับ 1 = 6 กลุ่มจังหวัด อันดับ 2 = 2 กลุ่มจังหวัด ขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน G มีศักยภาพในระดับนานาชาติ = 5 กลุ่มจังหวัด R มีศักยภาพในระดับภูมิภาค = 2 กลุ่มจังหวัด L มีศักยภาพในระดับภายในประเทศ = P มีศักยภาพ = 1 กลุ่มจังหวัด

19 ศูนย์กลางผลไม้เพื่อการส่งออก การพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
กลุ่มจังหวัดที่เลือกประเด็นยุทธศาสตร์การเกษตร…. แผนที่แสดงการเกษตรของประเทศไทย 1.1 ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ลำไย ลิ้นจี่ พืชผัก ยาสูบ 1.1 2.1 ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย ยาสูบ พืชผัก R 6.2 6.1 ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา พืชผัก 2.2 ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง ผลไม้ 2.1 6.1 เกษตร 6.2 ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา พืชผัก G 2.2 ข้าว (Rice Hub) 6.2 6.3 ข้าวหอมมะลิ G 3.2 ข้าว ข้าวโพด อ้อย ทานตะวัน 6.3 ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย 3.2 เกษตร (ข้าวปลอดภัย) 7.2 ข้าวหอมมะลิ G 4.1 เกษตร 7.1 7.2 ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา 4.1 ข้าว อ้อย ข้าวโพด สับปะรด ผลไม้ พืชผัก 3.1 G G 7.1 ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา พืชผัก 4.3 5.1 4.2 ข้าว สับปะรด อ้อย ผลไม้ 4.2 3.1 ข้าว ผลไม้ พืชผัก 4.3 ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง อ้อย ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน G 8.1 ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟทุเรียน เงาะ มังคุด 8.1 ศูนย์กลางผลไม้เพื่อการส่งออก (เงาะ ทุเรียน มังคุด) 5.1 มันสำปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน เงาะ อันดับ 1 8.3 ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ทุเรียน มังคุด R G 8.2 ข้าว ยางพารา ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน มังคุด 8.3 การพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก (สัตว์น้ำ) 8.2 เกษตร / OTOP อันดับ 2 9.1 ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลองกอง 9.2 ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 9.2 9.1 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

20 สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ... 1.1 6.2 การจัดลำดับของกลุ่มจังหวัด 6.1 2.1 อันดับ 1 = 2 กลุ่มจังหวัด 6.2 2.2 G 6.3 G อันดับ 2 = 4 กลุ่มจังหวัด 3.2 สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า ภาคอุตสาหกรรม 7.2 4.1 7.1 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 3.1 ขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน 4.3 อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์/ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์ และโลจิสติกส์ R G มีศักยภาพในระดับนานาชาติ = 3 กลุ่มจังหวัด 4.2 เกษตรอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมเหล็ก 5.1 ศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี พลังงานและอาหาร R มีศักยภาพในระดับภูมิภาค = 3 กลุ่มจังหวัด G R 8.1 L มีศักยภาพในระดับภายในประเทศ = 8.3 8.2 R 9.2 9.1 อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

21 สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม .... ผลการคัดเลือก Cluster อุตสาหกรรมตามกลุ่มจังหวัด 1.1 1.1 เกษตรแปรรูป 6.2 6.2 6.1 6.1 2.1 2.1 สิ่งทอย้อมสี เกษตรแปรรูป 6.2 6.2 2.2 2.2 6.3 G 6.3 เกษตรแปรรูป G Bio Plastic 3.2 สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า ภาคอุตสาหกรรม 3.2 วัสดุก่อสร้าง/ เกษตรแปรรูป 7.2 7.1 7.2 4.1 4.1 7.1 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ไหม/ เกษตรแปรรูป เกษตรแปรรูป/ สิ่งทอ/ ไหม 3.1 3.1 4.3 อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์/ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์ และโลจิสติกส์ R เกษตรแปรรูป/ แม่พิมพ์/ยานยนต์ ฯ 4.3 4.2 เกษตรอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมเหล็ก 4.2 เกษตรแปรรูป 5.1 5.1 ศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี พลังงานและอาหาร อัญมณี /เกษตรแปรรูป / ยานยนต์และชิ้นส่วน / จักรยานยต์และชิ้นส่วน G R 8.1 8.1 อันดับ 1 อันดับ 2 8.3 8.3 8.2 8.2 ต่อเรือ ซ่อมเรือ R 9.2 9.2 ที่มา: จากผลการศึกษาของ สสว. ร่วมกับสถาบันการศึกษา 9.1 อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 9.1

22 ที่เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจ (Knowledge Based Economy)
ประเด็นยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนและโลจิสติกส์.. R 1.1 การค้าการลงทุน R การจัดลำดับของกลุ่มจังหวัด 6.2 การค้าชายแดน R 2.1 ศูนย์กลางการค้า และบริการเชื่อม East West Corridor 6.1 การค้า การลงทุน อันดับ 1 = 6 กลุ่มจังหวัด อันดับ 2 = 4 กลุ่มจังหวัด R G 6.2 6.3 7.2 ประตูการค้า การคมนาคมและ การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้าน Logistics G ขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน 3.1 การค้า การลงทุน ที่เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจ ฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) R G มีศักยภาพในระดับนานาชาติ = 2 กลุ่มจังหวัด R มีศักยภาพในระดับภูมิภาค = 8 กลุ่มจังหวัด R L 8.1 มีศักยภาพในระดับภายในประเทศ = ศูนย์กลางขนส่งสินค้า ผลิตเพื่อส่งออก และผลผลิตทางการเกษตรระหว่างประเทศ R 8.3 ฐานผลิตสินค้า เพื่อการส่งออก 9.2 ศูนย์กลางเชื่อมโยง การค้า R

23 พม่า ลาว R R R แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ R G G นครราชสีมา R
กรอบการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศและชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มจังหวัดที่เลือกประเด็นยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนและโลจิสติกส์.. เป็น Hub ของการท่องเที่ยว การประชุม ประตูการค้าสู่จีนตอนใต้ ลาว และพม่า Contract farming พืชพลังงานทดแทนกับประเทศพม่า R เขตการค้า การลงทุน และ อุตสาหกรรมใหม่ เชื่อมโยง กับท่าเรือดานัง 1.1 การค้าการลงทุน พม่า R 6.2 การค้าชายแดน ลาว R แม่ฮ่องสอน เชียงราย 2.1 ศูนย์กลางการค้า และบริการเชื่อม East West Corridor 6.1 การค้า การลงทุน เชียงใหม่ R G 6.2 6.3 7.2 ประตูการค้า การคมนาคมและ การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้าน Logistics G นครราชสีมา 3.1 การค้า การลงทุน ที่เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจ ฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) R กัมพูชา กรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกับกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้ ด้านการค้า ปลูกปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง นิคมอุตสาหกรรมเกาะกงและปอยเปต R ระนอง 8.1 ศูนย์กลางขนส่งสินค้า ผลิตเพื่อส่งออก และผลผลิตทางการเกษตรระหว่างประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษไทย – พม่า นิคมอุตสาหกรรม ไทย – พม่า เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจชายแดนและลดปัญหาความมั่นคง เส้นทางการค้าเชื่อมโยงกับประเทศอินเดีย กระบี่ พังงา R อันดับ 1 ภูเก็ต 8.3 ฐานผลิตสินค้า เพื่อการส่งออก อันดับ 2 Marine Port และ การเดินเรือชายฝั่งระนอง พม่า และบังคลาเทศ การค้าภายใต้กรอบ IMT- GT เชื่อมโยงการค้ากับยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง (ท่าเรือระดับสากลปากบารา จ.สตูล) 9.2 ศูนย์กลางเชื่อมโยง การค้า R ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

24 การจัดลำดับของกลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคง…. 1.1 การจัดลำดับของกลุ่มจังหวัด 6.2 6.1 2.1 อันดับ 1 = 1 กลุ่มจังหวัด 6.2 2.2 6.3 3.2 ขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน 4.1 7.2 7.1 3.1 G มีศักยภาพในระดับนานาชาติ = 4.3 R มีศักยภาพในระดับภูมิภาค = 4.2 5.1 L มีศักยภาพในระดับภายในประเทศ = 1 กลุ่มจังหวัด 8.1 8.3 8.2 L 9.2 9.1 การเสริมสร้างสันติสุข

25 Value Chain ของการผลักดันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
พัฒนา ระบบบริหาร และจัดการ การท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัย พื้นฐานด้าน ท่องเที่ยว พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ทางการ ท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาค บริการท่องเที่ยว พัฒนา ด้านการ ตลาดและประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการท่องเที่ยว พัฒนามาตรฐานสถานบริการและบริการอื่นๆที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว สร้าง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนทางการตลาด กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานส่วนกลาง กระทรวงทรัพยากร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวง ICT กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงสาธารณสุข สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ปรับปรุงโครงสร้างและบริการพื้นฐาน ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สร้างและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ สร้างจุดเด่น/เอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของ แต่ละกลุ่มจังหวัด สร้างระบบการป้องกัน กำกับ ดูแล รักษาความปลอดภัย การพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มจังหวัด กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัด/อปท. กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัด/อปท. ส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของชุมชนท้องถิ่น พัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัด/อปท. หน่วยงานระดับจังหวัด อปท. กระทรวงท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด/อปท. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด/อปท.

26 Cultural Historical Historical Eco Tourism Beach G L R R G
ตัวอย่างโครงการในการผลักดันยุทธศาสตร์ผู้ว่า CEO ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีงบประมาณโครงการที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดเป็นเงินรวม 4,654.2 ล้านบาท กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง7.2 ( ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (992.4 ล้านบาท) Cultural G 1. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด (996.8 ล้านบาท) 2. จัดตั้งเขตพิเศษเพื่อการค้าและการท่องเที่ยว ช่องเม็ก (62 ล้านบาท) 1.1 ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 1. อนุรักษ์และพัฒนาประวัติศาสตร์ เชิงแสน น่าน หริภุญชัย และเวียงลอ สู่มรดกโลก ( ปี 50= 230 ล้าน บาท ปี 51= 180 ล้านบาท รวมเป็น 410 ล้านบาท ) 2.LANNA High Point (442.4 ล้านบาท) 3. มหัศจรรย์ในอ้อมกอดธรรมชาติล้านนา Unseen In LANNA Bio Diversity (160 ล้านบาท) Historical 7.2 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน L 7.1 ท่องเที่ยว อารยธรรมขอม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง7.1 (500 ล้านบาท) Historical R Eco Tourism 4.3 แหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ 1.เส้นทางสู่อารยธรรมขอม (500 ล้านบาท) R กลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน 8.3 (493.3 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4.3 ( ล้านบาท) 1. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มอันดามัน (158 ล้านบาท) 2. สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันอย่างยั่งยืน (49 ล้านบาท) 3. เสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการก่อการร้ายสากล (286.3 ล้านบาท) Beach 1. พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของ แหล่งท่องเที่ยว (100 ล้านบาท) 2. มนต์เสน่ห์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (591.4 ล้านบาท) 3. การประชาสัมพันธ์การตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยง ภายในกลุ่มและประเทศเพื่อนบ้าน (24 ล้านบาท) 8.3 ท่องเที่ยว ทางทะเล ระดับโลก G

27 ตัวอย่างโครงการในการผลักดันยุทธศาสตร์ผู้ว่า CEO ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเป็นอันดับสอง โดยมีงบประมาณ โครงการที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดเป็นเงินรวม 3, ล้านบาท กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (1,742 ล้านบาท) 1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 2.1 (76.7 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 6.2 ( 562 ล้านบาท) L 1.เชื่อมโยงเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดสนุก (562 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4.1 (457 ล้านบาท) 6.2 ท่องเที่ยว R 1.ท่องเที่ยวแดนดินถิ่นทวารวดีตะวันตก (457 ล้านบาท) 2.1 ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม 6.2 R กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 3.1 ( ล้านบาท) 4.1 ท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ R 3.1 แหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และ มรดกโลก ทางวัฒนธรรม 1. สร้างโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (66.89 ล้านบาท) 2. พัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (133 ล้านบาท) R กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 5.1 ( 1740 ล้านบาท) 4.2 ท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สุขภาพ G 1. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจากชลบุรีสู่ อินโดจีน (1,370 ล้านบาท) 2.เสริมสร้างการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (230 ล้านบาท) 3. โครงการปรับปรุงระบบนิเวศชายฝั่ง (40 ล้านบาท) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน 8.1 ( 65 ล้านบาท) 5.1 ท่องเที่ยว ทางทะเล 1. จัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร (One Stop Service) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน (25 ล้านบาท) 2. ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัด (20 ล้านบาท) G กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน 8.2 ( 300 ล้านบาท) 8.1 ศูนย์กลางการท่องเที่ยว เชิงคุณภาพ ที่ยั่งยืนในภูมิภาค R 1. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (180 ล้านบาท) 2. ส่งเสริมตลาดกลุ่มจังหวัด Road Show ในและต่างประเทศ Open House (120 ล้านบาท) 8.2 ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4.2 ( ล้านบาท) R 1. พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ด้านทิศตะวันตกในพื้นที่ จ.เพชรบุรี- จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221.3 ลบ.) 2. จัดตั้งศูนย์รวมภูมิปัญญา และสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ภาคกลางตอนล่าง(50 ลบ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 9.2 ( ล้านบาท) 9.2 เมืองท่องเที่ยว และกีฬาในระดับ นานาชาติ

28 ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้านการเกษตร
การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat II) ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้านการเกษตร ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนกลุ่มจังหวัดด้านการเกษตร วันที่ 6 มกราคม 2549 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

29 R G G G G G R P เป้าหมายของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคการเกษตร
โดยภาพรวมของประเทศในปี 2551 ประมาณ 9 แสนล้านบาท 1.1 กลุ่ม 6.1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย) เกษตรเพิ่มมูลค่า (ยางพารา) กลุ่ม 2.2 (นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพรช พิจิตร) Rice Hub R 6.2 2.1 6.1 กลุ่ม 6.3 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม) ข้าวหอมมะลิ G 6.2 2.2 6.3 G 3.2 G 7.2 7.1 กลุ่ม 4.1 (ราชยุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี) เกษตรเพิ่มมูลค่า 4.1 กลุ่ม 7.2 (อุบลฯ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร) ข้าวหอมมะลิ 3.1 G G 4.3 5.1 4.2 กลุ่ม 3.2 (สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท) เกษตรคุณภาพมาตรฐาน กลุ่ม 8.3 (ภูเก็ต พังงา กระบี่) เกษตรมูลค่าสูง เพื่อการส่งออก 8.1 R P 8.3 8.2 กลุ่ม 8.2 (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง) ศูนย์กลางการผลิตการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน ข้าว โคเนื้อ) 9.2 9.1

30 การพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
เป้าหมายของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคการเกษตรโดยภาพรวมของประเทศในปี 2551 ประมาณ 9 แสนล้านบาท 1.1 4.3 6.2 6.3 ข้าวหอมมะลิ 2.2 ข้าว (Rice Hub) 4.1 เกษตร 2.1 3.1 3.2 (ข้าวปลอดภัย) 5.1 6.1 7.1 8.2 เกษตร (เน้นปาล์มน้ำมัน ข้าว โคเนื้อ) 8.3 การพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก (สัตว์น้ำ) 9.2 9.1 G R P 4.2 8.1 กลุ่ม 6.1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย) - รายได้เกษตรกรต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 188,723 บาท - มูลค่าผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 4,600 ล้านบาท กลุ่ม 2.2 (นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพรช พิจิตร) - เพิ่มรายได้จากผลผลิตข้าว กลุ่ม 6.3 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม) - เพิ่มรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 10% - เพิ่มความรู้การบริหารจัดการ แก่เกษตรกร 7.2 ข้าวหอมมะลิ กลุ่ม 4.1(ราชยุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี) - มูลค่าผลผลิตการเกษตรของ กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - สินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล กลุ่ม 7.2 (อุบลฯ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร) - เพิ่มผลผลิตและพัฒนาข้าวเปลือก - การพัฒนาและแปรรูปข้าวหอมมะลิ กลุ่ม 3.2 (สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท) - ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ - ระบบนิเวศและสุขภาพประชาชนดีขึ้น - เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ กลุ่ม 8.3 (ภูเก็ต พังงา กระบี่) - พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตร มูลค่าสูงเพื่อการส่งออก กลุ่ม 8.2 (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง) - เพิ่มมูลค่าผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตร และรายได้

31 Value Chain ของการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
การวิจัย และพัฒนา การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การแปรรูป เพิ่มและสร้าง คุณค่า การพัฒนา ระบบ การตลาด การพัฒนา เกษตรกรและ สถาบัน เกษตรกร หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับจังหวัด อปท. การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การจัดการ พื้นที่เพาะปลูก การพัฒนา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่มขีดความ สามารถในการ แข่งขัน(การตลาด) สศก. กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ก. พาณิชย์ การพัฒนาพันธุ์พืช/สัตว์ การพัฒนา แปรรูป สร้าง Brand สินค้า กรมวิชาการ/ส่งเสริม ปศุสัตว์ ประมง ก.อุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพเพื่อการส่งออก ก. พาณิชย์ การจัดการระบบน้ำ ศูนย์ กระจายสินค้า และโลจิสติกส์ กรมชลประทาน กรมการค้าต่างประเทศ การวางระบบ และการตรวจสอบมาตรฐาน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก. พาณิชย์ สมก./กรมการค้าตปท. ก. พาณิชย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ การกระจายพันธุ์ การส่งเสริม การรวมกลุ่ม การปรับปรุงดิน การพัฒนา คุณภาพเพื่อการส่งออก การสร้าง ภูมิคุ้มกัน ให้แก่กษตรกร /สถาบันเกษตรกร การจัดการศัตรูและโรคพืช/สัตว์ สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ การเก็บผลผลิต สิ่งสำคัญในลำดับรองลงมา

32 การพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
ตัวอย่างโครงการ งบประมาณรวมของโครงการด้านการพัฒนาเกษตร รวมทั้งสิ้น 7, ล้านบาท กลุ่มจังหวัด 6.1 (460 ล้านบาท) 1.1 กลุ่มจังหวัด 2.2 (761.2 ล้านบาท) พัฒนาการผลิตและการจัดการผลผลิต ยางพาราเพื่อความเป็นเลิศ (300) 2. จัดตั้งตลาดกลางยางพารา (60) ข้าวไทยแกร่งแข่งทั่วโลก (210) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าว (26) R 6.2 กลุ่มจังหวัด 6.3 (1,232 ล้านบาท) 2.1 6.1 เกษตร พัฒนาผู้ประกอบการและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพ (47.65) สร้างศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าแลกเปลี่ยนข้าวหอมมะลิ (299) กลุ่มจังหวัด 3.2 ( ล้านบาท) G 2.2 ข้าว (Rice Hub) 6.2 6.3 ข้าวหอมมะลิ G ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (156.1) พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (18.57) 3.2 เกษตร (ข้าวปลอดภัย) 7.2 ข้าวหอมมะลิ 4.1 เกษตร G 7.1 กลุ่มจังหวัด 4.1 (335 ล้านบาท) 3.1 G G 4.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ มาตรฐาน (335) กลุ่มจังหวัด 7.2 (2,461 ล้านบาท) 5.1 4.2 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตแก่เกษตรกรและการรับรองคุณภาพ (20) สนับสนุนการผลิต (77) 8.1 R กลุ่มจังหวัด 8.2 (1, ล้านบาท) P 8.3 การพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก (สัตว์น้ำ) ปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนพลังงานครบวงจร 8.2 เกษตร (เน้นปาล์มน้ำมัน ข้าว โคเนื้อ) 9.2 9.1

33 ข้อเสนอการปรับปรุงระบบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat II) ข้อเสนอการปรับปรุงระบบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ วันที่ 6 มกราคม 2549 ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

34 ปัญหา การบริหารยุทธศาสตร์ ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร ยุทธศาสตร์
ข้อมูลสารสนเทศ/ Business Intelligence ไม่เพียงพอในการบริหารยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยประสบการณ์และวิจารณญาณเป็นหลัก ขาดการศึกษาวิเคราะห์เทียบเคียงกับต่างประเทศ (External Benchmarking) อย่างจริงจัง ไม่มีการวิเคราะห์กลั่นกรองยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ รวมถึง การจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง ตามขีดสมรรถนะและ ศักยภาพที่มีอยู่ การสื่อสาร ยุทธศาสตร์ ขาดการสื่อสารทำความเข้าใจและสร้างการยอมรับจากทุกฝ่ายทั้งในระดับจังหวัดและหน่วยงานในส่วนกลาง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ไม่มีการกำหนดรูปแบบการทำงาน (Business Model) ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาในการถ่ายทอดออกมาเป็นแผนงาน/โครงการและการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งอาจเป็นผลทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ถูกแทรกแซงได้โดยง่าย

35 ระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
ปัญหา ระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ บางส่วนราชการมอบนโยบายให้กลุ่มจังหวัดไปดำเนินงาน แต่ไม่มอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาตให้ไปดำเนินการ (อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) การมอบอำนาจ ปัญหาการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มจังหวัด (Intra Cluster) และ ระหว่างกลุ่มจังหวัด (Inter Cluster) ขาดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม ในส่วนกลาง การบูรณาการการทำงาน บุคลากรยังไม่มีขีดความสามารถเพียงพอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องยกระดับขึ้น ไปแข่งขันในระดับนานาชาติ (Global player) บุคลากร

36 ความคาดหวังและความไม่แน่นอนของผู้ว่าซีอีโอ
ปัญหา ความคาดหวังและความไม่แน่นอนของผู้ว่าซีอีโอ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายค่อนข้างบ่อย การบริหารงานของผู้ว่าซีอีโอ การบริหารเวลาของผู้ว่าซีอีโอ (ติดกับงานประจำหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างมาก และมักจะได้รับเชิญเข้ามาประชุมใน กทม. บ่อยครั้งมาก)

37 NECESSARY PRE-CONDITIONS
ข้อเสนอ การปรับปรุงระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ข้อเสนอ ENABLING FACTORS INTEGRATED REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM 1. พัฒนากลไกเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกระทรวง กรม กับกลุ่มจังหวัด ให้แต่ละกระทรวงมีผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารยุทธศาสตร์ร่วมกับกลุ่มจังหวัด เช่น การพัฒนาตัวชี้วัดร่วม การทำงานระหว่างกลุ่มจังหวัด (Inter Cluster) เป็นต้น กำหนดบทบาทหน่วยงานกลาง 2. จัดให้มีหัวหน้ากลุ่มจังหวัด / สำนักบริหารยุทธศาสตร์ 3. ปรับโครงสร้าง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ADVISORY TEAM TROUBLE SHOOTING TEAM DEPUTY PRIME MINISTER 4. 6. ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคจัดทำ ข้อมูล intelligence / ช่วยวิจัย 5. จัดจ้างที่ปรึกษา สร้าง Executive coaching team เน้นบทบาทรองนายกรัฐมนตรี ในการกำกับดูแล กลุ่มจังหวัด/จังหวัด NECESSARY PRE-CONDITIONS 8. หลักสูตรเตรียม ผู้ว่าราชการ จังหวัดซีอีโอ 9. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน คกก. ที่ปรึกษาภาคประชาชน การตรวจสอบภาคประชาชน 7. กำหนดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี พัฒนาระบบคัดเลือกผู้ว่าซีอีโอ

38  ตาราง ปัญหา และข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ ในภาพรวม การมอบอำนาจ การบูรณาการการทำงาน บุคลากร ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง การบริหารงานของผู้ว่าซีอีโอ พัฒนากลไกเชื่อมโยงการทำงานกระทรวง กรม และกลุ่มจังหวัด จัดให้มีหัวหน้ากลุ่มจังหวัด /จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์ ปรับโครงสร้าง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ADVISORY TEAM TROUBLE SHOOTING TEAM DEPUTY PRIME MINISTER กำหนดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี พัฒนาระบบคัดเลือกผู้ว่า ซีอีโอ จัดตั้งโรงเรียน ผู้ว่าซีอีโอ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

39 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี
INTEGRATED REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM 1. พัฒนากลไกเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกระทรวง กรม กับกลุ่มจังหวัด (1) ให้แต่ละกระทรวงมีผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารยุทธศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มจังหวัด ● การพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จร่วมกัน ● การทำงานระหว่างกลุ่มจังหวัด (Inter Cluster) ทำไปทำไม เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มจังหวัด (Intra-Cluster) และระหว่างกลุ่มจังหวัด (Inter-Cluster) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด/ พี้นที่ (Agenda Based) และกระทรวง (Functional Based) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 General Framework Broad guidelines คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา Government Strategic Plan แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี การสร้าง แรงจูงใจ แผนปฏิบัติราชการ กลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มสังคม กำหนดเป็นตัวชี้วัดทางเลือก ที่กลุ่มจังหวัดใดมี การดำเนินงานร่วมกัน จะได้เงินรางวัลที่แตกต่าง จากตัวชี้วัดปกติ กระทรวง กระทรวง กระทรวง กระทรวง กระทรวง Function จังหวัด Business Plan กลุ่มจังหวัด จังหวัด Joint KPI ส่วนราชการได้มีการกำหนดตัวชี้วัดร่วมในการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๔๘ แล้ว ได้แก่ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว - วัดจากรายได้ของจังหวัด รวมเป็นรายได้ของกลุ่มจังหวัด ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับคำรับรอง QGAP (quality good agricultural product) เพิ่มขึ้น - วัดที่จำนวนคำรับรองที่ออกโดยกระทรวงการเกษตร และจำนวนเกษตรกรที่ได้รับ QGAP ในจังหวัด จังหวัด Area กลุ่มจังหวัด จังหวัด จังหวัด

40 (2) กำหนดบทบาทหน่วยงานกลาง
INTEGRATED REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM 1. (2) กำหนดบทบาทหน่วยงานกลาง ให้คำปรึกษาแนะนำในการวางยุทธศาสตร์ - เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลศักยภาพในเชิงแข่งขัน Business Intelligence และ Competitive Strategy ของประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินงาน ให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิคการวางยุทธศาสตร์ที่ทันกับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป สร้างรูปแบบการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ สศช. สนับสนุนทรัพยากรด้านงบประมาณ สนับสนุนทรัพยากรด้านงบประมาณโดยให้ความสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดอย่างแท้จริง บนพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่กำหนดเป็น 2 ส่วน คือ (1) งบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์พื้นฐานของประเทศ (2) งบประมาณยุทธศาสตร์สนับสนุนกลุ่มจังหวัด สงป. กระทรวง มหาดไทย สนับสนุนการทำงานของระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สร้างความเข้มแข็งให้ ..สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด..กระทรวงมหาดไทย เพื่อทำหน้าที่เป็น Back-Stopping Unit (BSU) ในการสนับสนุนงานผู้ว่าซีอีโอ พัฒนาขีดความสามารถพื้นฐานของข้าราชการทุกระดับ พัฒนาขีดความสามารถพื้นฐาน (core competency) ของข้าราชการทุกระดับในกลุ่มจังหวัด และจังหวัดเพื่อให้มีศักยภาพในการดำเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน ก.พ.

41 1. สำนักงาน ก.พ.ร. ผู้ตรวจ นร. กระทรวง การคลัง สภาหอการค้าไทย
INTEGRATED REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM 1. (2) กำหนดบทบาทหน่วยงานกลาง..ต่อ.. พัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พัฒนาโครงสร้าง และระบบบริหารจัดการ (administrative system) ให้ทันสมัย สามารถบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าซีอีโอ : ระบบกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดแนวทางและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขีดสมรรถนะ (capacity building) เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการวัดผลงาน (Balance Score Card) สำนักงาน ก.พ.ร. ผู้ตรวจ นร. ประสานงานรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เป็นผู้ประสานงานรองนายกฯ ในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เป็นผู้ประสานงานราชการส่วนกลางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ส่งเสริมนโยบายการเงิน การคลัง - ให้คำปรึกษาเรื่องภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด การระดมทุน ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ และระบบ GFMIS กระทรวง การคลัง สภาหอการค้าไทย สนับสนุนการทำงานของผู้ว่าซีอีโอ - ให้ความคิดเห็น และคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การประกอบการของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่กลุ่มจังหวัดและจังหวัด สภาอุตสาหกรรมฯ

42 ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก
Inter Cluster ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก ตัวอย่าง.. 6.3 ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เกษตรอินทรีย์ (ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก) 1.1 กรณีจังหวัดบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ สามารถทำงานร่วมกันข้ามกลุ่มจังหวัด (inter-cluster) เพื่อผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัด 6.3 และ 7.2 6.2 6.1 6.3 ข้าวหอม มมะลิ 2.2 3.2 7.2 ข้าวหอม มะลิ 6.3 และ 7.2 ข้าวหอมมะลิ 7.1 4.1 3.1 4.3 4.2 5.1 8.1 7.2 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก 8.3 8.2 9.2 9.1

43 Office of Strategy Management (OSM)
INTEGRATED REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM 2. จัดให้มีหัวหน้ากลุ่มจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์ Office of Strategy Management (OSM) ภารกิจของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ I. บทบาทหลัก (Core Roles) การจัดการระบบการวัดผลการดำเนินการ (Balanced Scorecard –BSC) การปรับแต่งและเชื่อมโยงภายในองค์การ การทบทวนยุทธศาสตร์ II. บทบาทที่พีงประสงค์ (Desirable Roles) การวางแผนยุทธศาสตร์ การสื่อสารยุทธศาสตร์ การจัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่ม III บทบาทเชิงบูรณาการ (Integrative Roles) การบูรณาการยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติงานและระบบงบประมาณขององค์การ (Integrate strategic priorities with other support functions) การวางแผนโครงการ/ งบประมาณ การปรับแต่งทรัพยากรบุคคล การแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ หัวหน้ากลุ่มจังหวัด - อาจคัดเลือกจากผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่รองนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลกลุ่มจังหวัด - มีความรับผิดชอบหลักในการกำกับดูแลการบริหารยุทธศาสตร์ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดของตน และการนำยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดตนเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดอื่น (Inter and Intra Cluster) รวมทั้งประสานเชื่อมโยงกับกระทรวง ทบวง กรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ Kaplan & Norton ได้เสนอแนวคิดการจัดตั้ง “สำนักบริหารยุทธศาสตร์ (Office of Strategy Management-OSM)” เพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ขององค์การไปปฏิบัติให้บังเกิดผล - สำนักบริหารยุทธศาสตร์ (Office of Strategy Management - OSM) ขึ้น ในระดับของหน่วยงานกลางและระดับกระทรวง กรม จังหวัด โดยเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก คล่องตัว เพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ขององค์การไปปฏิบัติให้บังเกิดผล การบริหารการวัดผลการดำเนินงาน การถ่ายทอดเป้าหมายระดับองค์การสู่เป้าหมายระดับหน่วยงานย่อยและตัวบุคคล (individual/personal scorecard) การส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายบุคลากร เป็นต้น

44 3. INTEGRATED REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM
ปรับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โครงสร้างของจังหวัด ประกอบด้วย 1. สำนักงานจังหวัด: เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา 59) 2. ส่วนราชการประจำจังหวัด: เป็นหน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรม ที่มาปฏิบัติงานในจังหวัด โดยกำหนดให้เป็นราชการส่วนภูมิภาคทั้งหมด เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นการเฉพาะบางส่วนราชการ (มาตรา 59 วรรค 3) 3. กลุ่มภารกิจของจังหวัด: เป็นการรวมส่วนราชการในจังหวัดเป็นกลุ่มภารกิจ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด (มาตรา 63 วรรค 3) 4. หน่วยบริการของจังหวัด: เป็นหน่วยงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งขึ้น เพื่อรวมการอนุมัติ อนุญาต หรือการสั่งการใดๆ ไว้ในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อบริการประชาชน (มาตรา 64) 5. กลุ่มจังหวัด: เป็นการรวมหลายจังหวัดที่ใกล้เคียงกัน เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาร่วมกัน (มาตรา 60) หมายเหตุ: ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. .... จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยบริการของจังหวัด การบริหารงานบุคคลของจังหวัด ควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการในส่วนภูมิภาคได้โดยตรง ดังนี้ 1. อำนาจการแต่งตั้งข้าราชการในเขตจังหวัดไปดำรงตำแหน่งอื่นในจังหวัดเดียวกัน 2. อำนาจการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของข้าราชการในเขตจังหวัด โดยมีการกำหนดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นพิเศษแยกจากส่วนราชการในส่วนกลาง 3. การเสนอความเห็นต่อส่วนราชการในการสั่งย้ายข้าราชการออกนอกพื้นที่จังหวัด 4. การเสนอความเห็นต่อส่วนราชการในการแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกพื้นที่ 5. อำนาจการบริหารบุคคลอื่นๆ ตามความเหมาะสมที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หมายเหตุ: ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ... มาตรา 63 กลุ่มภารกิจของจังหวัด กลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจ ด้านสังคม กลุ่มภารกิจ ด้านความมั่นคง กลุ่มภารกิจ ด้าน... การมอบอำนาจ: ผู้ว่าซีอีโอควรได้รับมอบอำนาจที่จำเป็นในการบริหารงานนตามยุทธศาสตร์จากส่วนราชการ เช่น การอนุมัติ การอนุญาตตามกฎหมายหลักของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัด (มาตรา 67)

45 เพื่ออะไร ทำอะไร ใครทำ Governor’s Intelligence Advisory Board - GIAB:
ADVISORY TEAM 4. (1) ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา Governor’s Intelligence Advisory Board - GIAB: ผู้ว่าซีอีโอ GIAB Intelligence ข้อมูล ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตรอินทรีย์ การค้า การลงทุน ความมั่นคง อื่นๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่ออะไร เพื่อช่วยผู้ว่าซีอีโอในการตัดสินใจที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันการณ์กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำอะไร คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับกลุ่มจังหวัด มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป็นแหล่งข้อมูลเรื่อง Business & Competitive Strategy ของกลุ่มจังหวัด สนับสนุนให้เกิดปัจจัยความสำเร็จต่อการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ใครทำ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ จาก ภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น ประธานบริษัท Samsung หรือ ประธานสมาคมโรงแรม ภาคประชาชน

46 Learning transformation
ADVISORY TEAM 4. (2) ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคจัดทำข้อมูล intelligence / ช่วยวิจัย Provincial Intelligence System ข้อมูลเพื่อ benchmarkกับ ต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของ ประเทศ Regional/ Global Network ผวจ. CEO ข้อมูลวิจัยจากนักวิชาการในพื้นที่เพื่อ วิเคราะห์ assets และศักยภาพของ พื้นที่ ปรับปรุงและพัฒนา ยุทธศาสตร์ Local Network ทูต CEO Outside-in Inside-out Learning transformation Knowledge-Strategy Interlock Knowledge Gap Strategy Gap Intelligence info. for managing strategies What CEO will do What CEO has to know What CEO can do What CEO knows แนวคิดเรื่อง knowledge-based management เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการบริหารงาน เชิงยุทธศาสตร์ของ ผวจ. ซีอีโอ ข้อมูลเชิงลึกจากเครือข่ายต่างๆ ทั้งจากนอกประเทศ (ทูตซีอีโอและคณะผู้แทนไทยในต่างประเทศ) และในประเทศ (นักวิชาการและประชาชนในพื้นที่) จึงต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของพื้นที่ที่มียุทธศาสตร์ต่างกัน การจัดทำ Provincial Intelligence System จะช่วยให้ ผวจ. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของ ผวจ. ได้

47 1. จัดจ้างที่ปรึกษา “Consultant team” 2. สร้าง Executive coaching team
TROUBLE SHOOTING TEAM 5. 1. จัดจ้างที่ปรึกษา “Consultant team” การบริหารงานในกลุ่มจังหวัด ด้วยวิธีการ “จัดจ้างที่ปรึกษา” จากมหาวิทยาลัย หรือบริษัทที่ปรึกษาที่มีองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิดใหม่ๆ มาดำเนินงานให้เกิด “ผลลัพธ์” ตามความต้องการของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระให้แก่ข้าราชการในการปฏิบัติงานด้วย 2. สร้าง Executive coaching team เพื่อช่วยผู้ว่าซีอีโอในเรื่องเทคนิคการบริหารงานในกลุ่มจังหวัด อาจให้มีทีมที่ปรึกษาพิเศษ เรียกว่า Executive Coaching Team เข้ามาช่วยดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ได้แก่ เทคนิด วิธีการบริหารงาน องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลก การสร้างสมดุลในการบริหารกลุ่มจังหวัดจากปัจจุบัน ไปสู่อนาคต การแสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆ มาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เทคนิค วิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน วิธีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

48 กระทรวง มหาดไทย หน่วยงาน กลาง กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
DEPUTY PRIME MINISTER 6. เน้นบทบาทรองนายกรัฐมนตรีในการกำกับดูแลกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพื้นที่มีทีมงานด้านยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง เห็นควรให้ - ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี มีระบบเสริมสร้าง ประสานงานระหว่างรองนายกรัฐมนตรีกับกลุ่มจังหวัด หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อปรับแต่ง การทำงานของทุกหน่วยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ - ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค มีบทบาท กลไกที่สนับสนุนรองนายกรัฐมนตรีเรื่องยุทธศาสตร์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด - บทบาทรองนายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มจังหวัดเน้นมุมมองการพัฒนากลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ โดยการยกระดับสูงขึ้น เป็น Global player หรือ เป็นRegional player หรือ เป็น Local player ที่ชัดเจน ผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวง มหาดไทย รองนายก รัฐมนตรี หน่วยงาน กลาง กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

49 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง การคัดสรรแบบ ระบบเปิด
NECESSARY CONDITIONS 7. กำหนดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เพื่อให้ผู้ว่าซีอีโอมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเพียงพอในการบริหารยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์ได้ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ว่าซีอีโอมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้ผู้ว่าซีอีโอสามารถบริหารงานยุทธศาสตร์ได้เต็มที่ สามารถนำพากลุ่มจังหวัดไปสู่การเป็น global player ได้ จึงเห็นว่าอาจเสนอให้ผู้ว่าซีอีโอลดภาระในการบริหารงานประจำ (routine administration) ภายในของกลุ่มจังหวัด จังหวัด และพิจารณาให้อำนาจ (empower) รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบแทน การคัดสรรแบบ ระบบเปิด เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลสำเร็จ ผู้นำจะต้องมีเทคนิค องค์ความรู้ ประสบการณ์ที่จะนำกลุ่มจังหวัดเข้าสู่การเป็น global players เข้าไปแข่งขันได้ในเวทีโลก อาจเสนอให้มีการคัดสรรผู้ว่าซีอีโอ จากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ โดยวางระบบเปิดเพื่อสามารถรับโอนข้าราชการจากหน่วยงานอื่นได้

50 8. NECESSARY CONDITIONS หลักสูตรเตรียมผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ
โรงเรียนเตรียมผู้ว่าซีอีโอ เป็นแนวความคิดในการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมี “ผู้ว่าซีอีโอ” ที่มีความเข้มแข็ง และเป็นระบบที่ยั่งยืน หลักสูตรเตรียมผู้ว่าซีอีโอมุ่งให้ “ผู้ว่าซีอีโอ” ได้เรียนรู้และนำปรัชญาตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล โดยจะสร้างและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่เหมาะสมจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง “ผู้ว่าซีอีโอ” ใหม่ให้ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะอย่างเป็นระบบจากการเรียนรู้ 4 รูปแบบ คือ (1) เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered) (2) เรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (Applied Learning) (3) เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Action Learning) (4) เรียนรู้ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Problem Oriented) หลักสูตรเตรียมผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ ปรัชญาและแนวคิดการบริหารงานของผู้ว่าซีอีโอ ...เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา... การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered) การเรียนรู้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Problem Oriented) เรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ให้พร้อมเป็น “ผู้นำ” Visioning Strategy Leadership Strategy Management Change Management Creative Thinking Decision Making Communication เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงในจังหวัดต่าง เพื่อเตรียมพร้อมกับตำแหน่ง “ผู้ว่าซีอีโอ” และหาคำตอบในประเด็น ดังนี้ แต่ละจังหวัดควรมีการสร้างแนวคิด (concept) แบบไหน แต่ละจังหวัดจะสร้างให้มีพลัง มีชีวิตอย่างไร แต่ละจังหวัดจะพัฒนาอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ “ประชาชน” การเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติจริง (Applied Learning) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Action Learning) เรียนรู้จากการไปศึกษา ดูงานในต่างประเทศ ขับเคลื่อนจังหวัดให้เป็นส่วนหนึ่งของ Map of the World ปรับเปลี่ยนจังหวัดให้แตกต่าง (make differentiate) สร้างเอกลักษณ์เฉพาะ (branding) ให้จังหวัด เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานเชิงนโยบายของราชการส่วนกลาง เพื่อให้ผู้ว่าซีอีโอเกิดความคิดแบบสร้างสรรค์ และสามารถคิดเชิงยุทธศาสตร์ เกิดการผสมผสานแนวทางดำเนินงาน ที่ไม่ยึดติดกฎ ระเบียบเป็นบรรทัดฐานในการปกครองจังหวัด

51 NECESSARY CONDITIONS 9. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะ คณะ กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน (Lay Board) การ ตรวจสอบภาคประชาชน (People’s Audit) การ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของภาคราชการ การบริหารราชการระบบเปิด ในจังหวัด และกระทรวงนำร่อง การเปิดเวทีระดมความคิดเห็น ในจังหวัดต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน เช่น เวทีชาวบ้าน Hotline Web board ภาคีประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ประกอบด้วยเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชน

52 จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานจังหวัด กลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจ
Citizen Advisory Board (Lay Board) จังหวัด ทีมยุทธศาสตร์ Development (Competitiveness) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานจังหวัด * รอง ผวจ. 1 คน อาจเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ได้มากกว่า 1 กลุ่มภารกิจ Admin/Back Office รองผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ กลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจ ด้านสังคม กลุ่มภารกิจ ด้านความมั่นคง กลุ่มภารกิจ ด้าน เจ้าภาพยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว เจ้าภาพยุทธศาสตร์ทำหน้าที่ผลักดันงานด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยหัวหน้าเจ้าภาพยุทธศาสตร์ อาจเป็น รอง ผวจ./หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่ ผวจ. เห็นว่าเหมาะสมและให้ ผวจ. เป็นผู้คัดเลือกหัวหน้าเจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ข้าว เจ้าภาพยุทธศาสตร์ Regulation Services Development (Basic needs) ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการประจำจังหวัด = ส่วนราชการที่กำหนดให้มีตามกฎหมาย (มีทุกจังหวัด) = ส่วนราชการที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดให้มีในจังหวัดนั้น


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง “CEO Retreat (2005)” พัทลุง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ทำคำรับรองกับผู้ว่าราชการจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google