งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานภาพการวิจัยของประเทศไทย จากข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากร ทางการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทยประจำปี 2548 ด้านเกษตร ด้าน เกษตรศาสต ร์ โดย รศ. ดร. ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานภาพการวิจัยของประเทศไทย จากข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากร ทางการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทยประจำปี 2548 ด้านเกษตร ด้าน เกษตรศาสต ร์ โดย รศ. ดร. ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานภาพการวิจัยของประเทศไทย จากข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากร ทางการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทยประจำปี 2548 ด้านเกษตร ด้าน เกษตรศาสต ร์ โดย รศ. ดร. ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา

2 ตารางที่ 1 โครงการวิจัยด้านเกษตรที่ดำเนินการ วิจัย ปี 2546 จำแนกตามกลุ่มเรื่องและลักษณะของ งานวิจัย จำแนกตามกลุ่มเรื่องและลักษณะของ งานวิจัย กลุ่มเรื่อง 1. พืชไร่ 2. พืชสวน 3. ปศุสัตว์ 4. ประมง 5. ป่าไม้ 6. ระบบเกษตร 7. ดินและน้ำ 8. ศัตรูพืช งานวิจัยวิทยานิพนธ์รวม 504 551 168 403 65 48 154 193 21.6 % 23.6 % 7.2 % 17.1 % 2.8 % 2.0 % 6.6 % 8.3 % 41 62 33 21 12 6 20 29 11.5 % 17.3 % 9.2 % 5.9 % 3.3 % 1.7 % 5.6 % 8.1 % 545 613 201 424 77 54 174 222 20.2 % 22.7 % 7.5 % 15.7 % 2.9 % 2.0 % 6.5 % 8.2 %

3 กลุ่มเรื่อง 9. วิศวกรรมการเกษตร 10. เศรษฐกิจและสังคม 11. วิทยาศาสตร์เกษตรทั่วไป งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวม 26 88 137 1.1 % 3.8 % 5.9 % 2 72 60 0.5 % 20.1 % 16.8 % 28 160 197 1.0 % 5.9 % 7.3 % รวม 2,33786.7 % 358 13.3 %2,695100 %

4

5

6

7

8

9

10 นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 ( พ. ศ. 2545-2549 ) นโยบายการวิจัย ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อการส่งออกไปยังตลาดโลก / ทดแทนการนำเข้า  ข้าว  ยางพารา  กุ้งกุลาดำ / กุ้งทะเลอื่นๆ  ปลาสวยงาม / พรรณไม้น้ำ  ไม้ดอกไม้ประดับ  ระบบเกษตร  โค / สุกร / สัตว์ปีก  ไม้ผล  มันสำปะหลัง  การใช้ประโยชน์จากไม้สวนป่า  อ้อย / น้ำตาล / ผลิตภัณฑ์  ปลาทูน่า / ผลิตภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt สถานภาพการวิจัยของประเทศไทย จากข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากร ทางการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทยประจำปี 2548 ด้านเกษตร ด้าน เกษตรศาสต ร์ โดย รศ. ดร. ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google