งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตลาดเงินตราต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตลาดเงินตราต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตลาดเงินตราต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน

2 ตลาดเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน
นิยามตลาดเงินตราต่างประเทศ สถานที่ / กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างสกุล แลกเปลี่ยนจากเงินตราสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่งตามอัตรา แลกเปลี่ยนที่กำหนด ตลาดในประเทศ ระดับภูมิภาค ตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยน ราคาของเงินตราต่างประเทศแต่ละสกุล

3 โครงสร้างตลาดเงินตราต่างประเทศ
ผู้ขายเงินตราต่างประเทศ คือผู้ที่มีเงินตราต่างประเทศ ในครอบครองและต้องการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศสกุลที่มีอยู่ไปเป็นสกุลอื่น ผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศ คือ ผู้ที่มีความต้องการเงืน ตราต่างประเทศเพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆทาง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตัวกลางการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ อำนวยความ สะดวกระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย

4 หน้าที่ตลาดเงินตราต่างประเทศ
1. การโอนเงินตราต่างประเทศด้วยการหักบัญชี ( Clearing function ) 2. การให้สินเชื่อทางการค้าระหว่างประเทศ ( Credit function ) 3. ลดความเสี่ยง (Hedging function)

5 ประเภทของตลาดเงินตราต่างประเทศ
1. ตลาดเงินตราต่างประเทศแบบทันที (Spot Foreingn Exchange Market ) 2.ตลาดเงินตราต่างประเทศแบบล่วงหน้า (forward Foreingn Exchange Market) การประกันความเสี่ยง ( Hedging ) การเก็งกำไร ( Speculation ) Arbitage 3. ตลาดเงินตราต่างประเทศแบบอนาคต ( Futures Foreign Exchange Market ) 4. ตลาดเงินตราต่างประเทศแบบออปชั่น ( Option Foreign Exchange Market )

6 การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศดุลยภาพ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดุลยภาพกำหนดจาก ดีมานค์และซัพพลาย เงินตราต่างประเทศอุปสงค์เงินตราต่างประเทศ (Demand For Foreign Exchange ) คือ จำนวนต่างๆของเงินตราต่างประเทศสกุลนั้นที่มีผู้ซื้อต้องการซื้อ ณ ระดับอัตราแลกเปลี่ยนต่าง ๆในช่วงระยะเวลาที่กำหนด อุปทานเงินตราต่างประเทศ ( Supply of foreign Exchange) คือจำนวน ต่างๆของเงินตรา ต่างประเทศที่ได้จากการขายสินค้าและบริการนั้น

7 ตลาดเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผศ. ศิวิไล ชยางกูร

8 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศจะเข้ามามีบทบาทในการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ ตลาดรับแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (The Foreign Exchang Market) คือ ตลาดรับแลกเปลี่ยนเงินตรา คือ ตลาดที่เงินสกุลของประเทศหนึ่งสามารถ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลของอีกประเทศหนึ่งตามมูลค่าที่กำหนด อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (The Rate of Exchange) คือ ราคาของเงินสกุลหนึ่งในรูปของเงินสกุลอื่น เช่น 34 บาท เท่ากับ 1 ดอลล่าร์ อัตราแลกเปลี่ยนเสรี (Flexible Exchange Rate) เงินตราเหมือนสินค้ามีคนซื้อคนขาย ตลาดเสรีอัตราการแลกเปลี่ยนจะกำหนด โดย ผู้ซื้อ - ผู้ขาย

9 อุปสงค์เงินตราต่างประเทศ (The Demand For Foreign Exchange) ความต้องการเงินตราต่างประเทศ จะต้องมีความต้องการซื้อสินค้าหรือ บริการ ต้องการลงทุนหรือชำระหนี้กับต่างประเทศ ลักษณะเส้นอุปสงค์ เงินต่างประเทศเหมือนกับอุปสงค์ของสินค้า คือ ลาดออกจากซ้ายไปขวา อุปทานเงินตราต่างประเทศ (The Supply of Foreign Exchange) ปริมาณเสนอขายเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการได้รับชำระสินค้าและ บริการจากการส่งออกหรือนักลงทุนจากต่างประเทศมาลงทุนในไทย ลักษณะทอดขึ้นจากซ้ายไปขวา

10 การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Determination of the Rate of Exchange) อัตราแลกเปลี่ยนแปรผันโดยตรงกับอุปทานเงินตราต่างประเทศและแปรผัน ตรงข้ามกับอุปสงค์เงินตราต่างประเทศ ณ ระดับอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอุปสงค์และ อุปทานเงินตราต่างประเทศเท่ากันพอดี เรียกว่าการแลกเปลี่ยนดุลยภาพ การแลกเปลี่ยนในอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพ มีตัวแปรหลายตัวที่เป็นสาเหตุ เช่น รายได้ประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น ส่งออกเพิ่มขึ้นทำให้เงินดอลล่าร์เสื่อมค่าลง (Depreciation) หรือ เงินบาทเพิ่มค่าขึ้น (Appreciation) ถ้าดอลล่าร์มีค่าเพิ่มขึ้น (Appreciation) เงินบาทลดค่าลง (Depreciation)

11 ตลาดเงินตราต่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ หมายถึง ตลาดที่ทำหน้าที่ในการนำเงินตรา ที่รับหรือต้องจ่ายมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อสะดวกในการติดต่อ การค้า – การลงทุน ตลาดเงินตราต่างประเทศทันที (Spot Foreign Exchange Market) หมายถึง ซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อการส่งมอบทันทีสมมติ อัตราแลกเปลี่ยนทันทีของเงินดอลล่าร์กับเงินยูโร คือ 2$ = 1Uro ใน วันที่ 1 ม.ค. 51 แสดงว่าต้องใช้เงิน 2$ เพื่อซื้อ 1Uro จะมีการมอบทันที หรือ 2 วันทำการ

12 ตลาดเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign Exchange Market) หมายถึง การซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยผู้ซื้อและผู้ขายทำความตกลง ซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้าตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดไว้ แน่นอนในอนาคต เช่น วันที่ 1 ม.ค. 51 อัตราแลกเปลี่ยน 2 $ เท่ากับ 1Uro ถ้ามีการส่งมอบใน 60 วัน ข้างหน้าโดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 3$ เท่ากับ 1Uro แสดงว่าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสูงขึ้น

13 การประกันความเสี่ยง (Hedging) การเก็งกำไร (Speculation) และการทำ (Arbitrage) Hedging เป็นการป้องกันในการที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้นำเข้าสั่งซื้อสินค้ากับต่างประเทศโดยตกลงชำระในอนาคต ถ้าเกรง ว่าจะมีปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนทำการประกันความเสี่ยงได้ Speculation เป็นแสวงหาความเสี่ยงโดยคาดหวังว่าจะได้กำไรจาก ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต Arbitrage เป็นการหากำไรจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยหรือ อัตราแลกเปลี่ยนของตลาด 2 ตลาดหรือมากกว่า


ดาวน์โหลด ppt ตลาดเงินตราต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google