งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและ คุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ. ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและ คุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ. ศ.2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและ คุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ. ศ.2552

2 สาระสำคัญ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันเบนซิน พ. ศ. 2552 ให้ใช้ บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับน้ำมัน เบนซินที่จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อ จำหน่ายไปนอกราชอาณาจักร โดยการขนส่งทางทะเล ** ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจ พลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะ และคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ. ศ. 2549**

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินที่ผู้ค้า น้ำมันจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายดังต่อไปนี้ จะไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้ก็ได้ แต่ผู้ค้าน้ำมันต้องแจ้งลักษณะและ คุณภาพของน้ำมันดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไป ตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้ายเพื่อขอ ความ เห็นชอบและต้องได้รับความเห็นชอบจากกรม ธุรกิจพลังงานก่อน

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - น้ำมันเบนซินสำหรับการส่งออกไปนอกราช อาณา จักร นอกจากการขนส่งทางทะเล - น้ำมันเบนซินสำหรับการนำไปใช้กับยานพาหนะ ที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร - น้ำมันเบนซินสำหรับการนำไปใช้ในการอื่นนอก เหนือจากการใช้กับเครื่องยนต์เบนซินทั้งนี้ ให้ รวมถึง น้ำมันเบนซินที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุ ประสงค์นี้ด้วย

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - น้ำมันเบนซินสำหรับการส่งออกไปนอกราช อาณา จักร นอกจากการขนส่งทางทะเล - น้ำมันเบนซินสำหรับการนำไปใช้กับยานพาหนะ ที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร - น้ำมันเบนซินสำหรับการนำไปใช้ในการอื่นนอก เหนือจากการใช้กับเครื่องยนต์เบนซินทั้งนี้ ให้ รวมถึง น้ำมันเบนซินที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุ ประสงค์นี้ด้วย

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - น้ำมันเบนซินสำหรับการนำไปใช้ตามโครงการ หรือนโยบายของรัฐบาล หรืองานวิจัยทั้งนี้ ให้รวม ถึงน้ำมันเบนซินที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ วัตถุ ประสงค์นี้ด้วย - น้ำมันเบนซินสำหรับเตรียมไว้เพื่อจำหน่าย เฉพาะ ในข้อกำหนด เรื่อง สารเติมแต่ง หรือเพื่อจำหน่าย ให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - น้ำมันเบนซินสำหรับการจำหน่ายให้แก่ผู้ค้า น้ำมัน ตามข้อ 1 เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อ เพลิง 2. ประกาศนี้ไม่กระทบกระเทือนการให้ความเห็น ชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ำมันเบนซิน หรือการ ให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน เบนซิน ที่ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วก่อนวันที่ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ และให้คงใช้ได้ต่อไปเท่า ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ. ศ. 2552

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและ คุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ. ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google