งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอดและประกอบลิ้นไอดี-ไอเสียของเครื่องยนต์แบบ Over Head Camshaft วิชาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดี-ไอเสียแบบนิวแมติกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอดและประกอบลิ้นไอดี-ไอเสียของเครื่องยนต์แบบ Over Head Camshaft วิชาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดี-ไอเสียแบบนิวแมติกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอดและประกอบลิ้นไอดี-ไอเสียของเครื่องยนต์แบบ Over Head Camshaft วิชาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดี-ไอเสียแบบนิวแมติกส์ ผู้เสนอ นายปรีชา จันทร์ใหม่ สาขาวิชา ช่างอุตสาหกรรม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการสอนในรายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน พบปัญหาที่สำคัญ คือการทดสอบถอดแลประกอบลิ้นไอดี-ไอเสียของเครื่องยนต์แบบ Over Head Camshaft ในวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1/2สาขาเทคนิคยานยนต์ จำนวน 11 คนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ผู้วิจัยพบว่านักศึกษาจำนวน 11 คนได้คะแนนอยู่ในระดับต่ำ ไม่ถึงร้อยละ 60 ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากการขาดทักษะในการถอดและประกอบลิ้นไอดี-ไอเสีย

3 วัตถุประสงค์งานการวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะถอดและประกอบลิ้นไอดี-ไอเสียเครื่องยนต์แบบ Over Head Camshaft ในวิชาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/2 สาขา เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

4 จำนวนที่ผ่านการทดสอบ จำนวนที่ไม่ผ่านการทดสอบ
ตารางสรุปผลคะแนนการทดสอบผลการใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดีไอเสียของเครื่องยนต์แบบOHC วิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยรวม ตาราง-ผังสรุปสำคัญ ตาราง สรุปผลคะแนนการทดสอบผลการใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดีไอเสียของเครื่องยนต์แบบOHC วิชา งานเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน โดยรวม รายการ N จำนวนที่ผ่านการทดสอบ ร้อยละ จำนวนที่ไม่ผ่านการทดสอบ ผลทดสอบ 11 100 -

5 ตารางคะแนนผลการทดสอบทดสอบการถอดและประกอบลิ้นไอดีไอเสียของเครื่องยนต์แบบOHCหลังการใช้เครื่องถอดประกอบวาล์วไอดีไอเสีย งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รายบุคคล ลำดับที่ ผลการสอบ 20 คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็น คะแนนที่ได้ 1 80 16 2 3 4 5 90 18 6 70 14 7 8 9 100 20 10 11

6 ตารางการสรุปผลคะแนนการการถอดและประกอบลิ้นไอดี-ไอเสียของเครื่องยนต์แบบ OHC หลังการใช้เครื่องถอดประกอบระบบนิวแมติกส์ รายการ N จำนวน ร้อยละ นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ที่ 70 % 11 2 18 นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ที่ 80 % 4 36 นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ที่ 90 % นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ ที่ 100 % 3 27 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เรื่อง การถอดและประกอบลิ้นไอดีไอเสียของเครื่องยนต์แบบ OHC โดยการสอนโดยใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดี-ไอเสีย มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์คิดเป็น ร้อยละ100

7 สรุปผล สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เรื่อง การถอดและประกอบลิ้นไอดี-ไอเสียของเครื่องยนต์แบบ OHC การสอนโดยใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดี-ไอเสียแบบระบบนิวแมติกส์ มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ100

8 ฝาสูบเครื่องยนต์แบบ Over Head Camshaft
ภาพประกอบ ฝาสูบเครื่องยนต์แบบ Over Head Camshaft

9 ซี-แค้มเครื่องมือถอด-ประกอบลิ้นไอดีและไอเสียเครื่องยนต์

10 ภาพประกอบ เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดี-ไอเสีย ระบบนิวแมติกส์

11 ลิ้นไอดีและไอเสียเครื่องยนต์

12 ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้งต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการถอดและประกอบลิ้นไอดี-ไอเสียของเครื่องยนต์แบบ Over Head Camshaft วิชาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้เครื่องถอดและประกอบลิ้นไอดี-ไอเสียแบบนิวแมติกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google