งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการวิเคราะห์
ดร. ยงยุทธ ยศยิ่งยง

2 Global Leadership Competencies
Global Competency (ขีดความสามารถระดับโลก) Geographic Competency (ขีดความสามารถระดับระดับสภาพแวดล้อมทางการผลิต) Functional Competency (ขีดความสามารถระดับสภาพแวดล้อมทางหน้าที่ Corporate and Proprietary Competency (ขีดความสามารถขององค์กร)

3 Global Leadership Characteristics
คุณลักษณะพื้นฐาน (Baseline Characteristics) 1. ความถูกต้อง (Integrity) 2. ความเก่ง (Intelligence) 3. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Maturity) คุณลักษณะที่จำเป็น (Essential Characteristics) 4. มีพลังเชิงบวก (Positive Energy) 5. ทำให้พลังแพร่ซ่านไปในองค์กร (Energize) 6. ทำให้เหนือคนอื่น (Edge) (เคี่ยว) 7. ทำให้สำเร็จ (Execute) 8. คิดถึงความรู้สึกคนอื่น (Passion)

4 วงจรของการเปลี่ยนแปลง
Circle of Concern (สิ่งที่ควบคุมไม่ได้) Objective Factors Or Psychological Environment COC COI Circle of Influence (สิ่งที่ควบคุมได้) Subjective Factors Or Operational Environment

5 ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
Environmental Determinism (สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นตัวกำหนด) Environmental Prosibilism (สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นตัวกำหนดทางเลือก) Environmental Probrolism (สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นตัวกำหนดทางเลือก แต่สามารถวิเคราะห์ทางเลือกได้ขึ้นอยู่กับ Psychology Environment) Free will Environmental (สภาพแวดล้อมภายนอกไม่มีความหมาย)

6 รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
Quantitative Change (เปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณ) Qualitative Change (เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ)

7 Changing Environment Macro - Change Competitive Environment
Customer Behavior Country / Company

8 Macro - Change IT Globalization Emerging Economies
Liberalization (การเปิดเสรี) Protectionism Regionalization

9 Cold War System (Old Paradigm)
USA USSR Czech. EC Poland CENTO etc. SEATO ANZUS etc.

10 Post Cold War System (New Paradigm)
USA EU Japan China

11 Post Cold War 1. Uneven Structure (การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง)
2. The End of History/Ideologies (Francis Fukuyama) 2.1 Liberalism (การเปิดเสรี) 2.2 Capitalism (ทุนนิยม) 2.3 Liberal Democracy (ประชาธิปไตยเสรีนิยม) 3. Globalization 3.1 Economic (เศรษฐกิจ) 3.2 Political (สิทธิ/เสรีภาพ) 3.3 Cultural (วัฒนธรรม)

12 Post Cold War 4. Unilateralism VS Multilateralism
(มาตรการด้านเดียวกับมาตรการหลายฝ่าย) 5. The End of Nation-States (การสิ้นสุดรัฐชาติ) 6. The Emergence of Regionalism (การรวมกลุ่มของภูมิภาค) 6.1 Regional Grouping (กลุ่มภูมิภาค) 6.2 Inter-regional Grouping (ระหว่างกลุ่มภูมิภาค) 6.3 Subregional Grouping (ภายใต้กลุ่มภูมิภาค) 7. The Clashes of Civilizations (การขัดแย้งทางอารยธรรม)

13 Globalization 1. Political Globalization
- Normative Foreign Policy : Black & White Paradigm ( Axis of Evils ) - Human Rights - Liberal Democracy 2. Economic Globalization - Capitalism - Liberalism 3. Cultural Globalization - American Way of Life

14 Liberalization 1. Widening (การขยายออก) 1.1 Trade in Merchandises
1.2 Trade in Services 1.3 Intellectual Property 2. Deepening (ความลึก) 2.1 EVSL (APEC) 2.2 FTA 2.3 Common Market

15 Political (Iraq) Unilateralism Economic (Protectionism) UN WTO Multilateralism OECD G 7-8 NATO IMF World Bank APEC Political Bilateralism Economic (FTA)

16 Competitive Environment
ผู้เข้าใหม่ (New Entrants) ผู้จัดหา (Supplier) ผู้ซื้อ (Buyer) ผู้อยู่เก่า (Substitute)

17 Competitive Strategy Market Penetration Product Development
Integration - Horizontal - Vertical * Backward * Forward Diversification - Related - Unrelated (Conglomerate) Market Penetration Product Development Market Development Market Expansion

18 Customer Behavior Higher Strategic Positioning Segmentation
Shorter Product Life Cycle Dissipating Brand Loyalty Changing Brand Contents Customization Segmentation Price Sensitive Quality Sensitive Time Sensitive Outlook Sensitive Value-added Sensitive

19 Customer in Red / Blue Ocean
RED OCEAN BLUE OCEAN Consumer Non-Consumer Old Paradigm Strategy New Paradigm Strategy Market Share Opportunity Share

20 Customer in Red / Blue Ocean
Red Ocean คู่แข่งมาก : ส่วนแบ่งการตลาดน้อย Blue Ocean คู่แข่งน้อย : ส่วนแบ่งการตลาดมาก 1. ประสบความสำเร็จในตลาดที่มีอยู่ 1. สร้างและค้นพบตลาดใหม่ 2. แข่งขันเพื่อให้ชนะคู่แข่ง 2. ทำให้การแข่งขันอยู่นอกระบบ คือไม่ต้องแข่งขัน เพราะไม่มีคู่แข่ง - ข้อเท็จจริง คือไม่มีคู่แข่ง - แม้ไม่มีคู่แข่ง ก็ต้องทำเหมือนมีคู่แข่ง

21 ลูกค้าที่ต้องการบริโภคแต่ไม่ได้บริโภค หรือ
วงจรแห่งนวัตกรรม สนับสนุนการนำนวัตกรรมการผลิตที่ดีกว่าเพื่อสร้างตลาด ความแตกต่างในการประเมินการปฏิบัติงาน การแยกกลุ่มลูกค้าระดับล่าง การปฏิบัติงาน -การลดราคาขายปลีก -Steel minimills การมองข้ากลุ่มลูกค้าระดับล่าง ด้วยรูปแบบธุรกิจแบบมุ่งเน้นราคาต่ำ เวลา -การโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องถ่ายเอกสาร การแยกตลาดใหม่ ความสำเร็จต่อความต้องการบริโภคแต่ไม่ได้บริโภค ลูกค้าที่ต้องการบริโภคแต่ไม่ได้บริโภค หรือ เวลา บริบทของการต้องการบริโภคแต่ไม่ได้บริโภค เส้นทางการปรับปรุงองค์กร เส้นทางความต้องการของผู้บริโภค

22 Breakout Strategy Cycle


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google