งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนวิชาศึกษาทั่วไปกับ การทำโครงงานในรายวิชาระบบ ฐานข้อมูลของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนวิชาศึกษาทั่วไปกับ การทำโครงงานในรายวิชาระบบ ฐานข้อมูลของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนวิชาศึกษาทั่วไปกับ การทำโครงงานในรายวิชาระบบ ฐานข้อมูลของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ผู้วิจัย นายไพรัตน์ ศิลป สาตร์ สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต บทความ วิจัย

2 ปัญหาการวิจัย  ผู้วิจัยต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน วิชาศึกษาทั่วไปกับการทำโครงงานใน รายวิชาระบบฐานข้อมูลของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

3 วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน วิชาศึกษาทั่วไปกับการทำโครงงานใน รายวิชาระบบฐานข้อมูล

4 ผังสรุปสำคัญ  ประชากร นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง คธ.2/1 ภาคเรียนที่ 1/2556 จำนวน 34 คน  กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 34 คน  ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น การเรียน - วิชาศึกษาทั่วไป - การทำโครงงาน ตัวแปรตาม ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการสอนวิชาศึกษาทั่วไปกับการทำ โครงงาน

5 ผังสรุปสำคัญ  เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล วิธีการสอนแบบโครงงานที่ผู้วิจัยสร้าง แผนการสอน เอกสารประกอบคำสอนและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาศึกษา ทั่วไปกับการทำโครงงานในรายวิชาระบบ ฐานข้อมูล ได้ผ่านการประเมินผลและ ตรวจสอบคุณภาพมาแล้วโดยฝ่ายวิชาการ ของวิทยาลัย  สถิติที่ใช้ในการวิจัย - ค่าความสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation)

6 ผังสรุปสำคัญ ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชา ศึกษาทั่วไปกับการทำโครงงานในรายวิชา ระบบฐานข้อมูล สรุปผลได้ดังนี้ ถ้า ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนวิชาศึกษา ทั่วไปของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกับการ ทำโครงงานในรายวิชาระบบฐานข้อมูลก็จะ อยู่ในเกณฑ์ดีด้วย ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาศึกษาทั่วไปกับ การทำโครงงานในรายวิชาระบบฐานข้อมูล

7

8

9 สรุปผลการวิจัย  ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนวิชาศึกษาทั่วไปกับการทำโครงงานใน รายวิชาระบบฐานข้อมูล สรุปผลได้ดังนี้ ถ้าผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ยทางการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปของผู้เรียนอยู่ใน เกณฑ์ดี พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการทำ โครงงานในรายวิชาระบบฐานข้อมูลก็จะอยู่ในเกณฑ์ดี ด้วย  ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนวิชาศึกษาทั่วไปมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในการทำโครงงานในรายวิชาระบบ ฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนวิชาศึกษาทั่วไปกับ การทำโครงงานในรายวิชาระบบ ฐานข้อมูลของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google